การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ-FMEA-.j

หลักการและเหตุผล

      ในโลกแห่งการแข่งขัน องค์กรต่างพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตรงกับความต้องการและตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า การควบคุมคุณภาพ จึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้องค์กรบรรลุถึงความต้องการของลูกค้าได้ การควบคุมคุณภาพ จึงเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญในการป้องกันปัญหา และความล้มเหลวในขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์และควบคุมกระบวนการ โดยการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis) FMEA จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการช่วยให้องค์กรมีการเตรียมความพร้อมเพื่อการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบอย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

    1)  เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ในการเตรียมการเพื่อวิเคราะห์ความบกพร่องและผล

กระทบอย่างเป็นขั้นตอน

    2)  เพื่อให้ผู้อบรมทราบวิธีการออกแบบควบคุมกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ

 

    3)  เพื่อให้ผู้อบรมทราบหน้าที่ความรับผิดชอบของทีมงานในการจัดทำ Design and/or Process FMEA’s

    4)  เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะในการจัดทำ Process –FMEA ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

    5)  เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจขั้นตอนของการวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบได้

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านมาตรฐานคุณภาพสากลโดย

และมีความเชี่ยวชาญทาง

ด้านมาตรฐาน ISO

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมทราบขั้นตอนการเตรียมการเพื่อวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบอย่างเป็นขั้นตอน

02.png

ผู้อบรมนาหลักการและวิธีการออกแบบควบคุมกระบวนการอย่างได้อย่างมีประสิทธิผล

03.png

ผู้อบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่และกำหนดความรับผิดชอบของทีมงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดได้

4-4.png

ผู้อบรมมีความรู้ ทักษะในการจัดทำ Process –FMEA ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

26554.jpg

หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ

New Model, R&D , Engineering / QC /QA / Production

 

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน

ผู้จัดการ

เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

26554.jpg
9888.png

1) เน้นทฤษฎี 30 % ปฏิบัติ 70 %
2) เน้นการเรียนรู้แบบ Blended Learning Solution ระบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงสร้างสรรค์

26554.jpg
55588.png

3) เน้นการเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience
4) เน้น Work shop / Case Study <กิจกรรมระดมสมองและร่วมการดาเนินกิจกรรมเสมือนจริง>

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

 • Lesson 1
  ความเข้าใจพื้นฐาน
  เกี่ยวกับ FMEA

  - วัตถุประสงค์ของ FMEA

  - ความหมายหมายของ FMEA

  - ประเภทของ FMEA

  - เทคนิคการประยุกต์ใช้ FMEA ตามมาตรฐานของระบบคุณภาพ ISO/TS16949

  - ทบทวนคาศัพท์/นิยาม/หลักการของ FMEA

  - การวิเคราะห์แนวโน้มลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ

  - เทคนิคการลงบันทึกในเอกสาร FMEA ฉบับใหม่

 • Lesson 2
  ภาพรวมการวิเคราะห์แนวโน้มลักษณะข้อบกพร่องและผล
  กระทบของกระบวนการ

  - แนวคิดและเทคนิคของ Design FMEA และวิธีการนาไปใช้กับขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์

  - การออกแบบ Design FMEA ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

  - แนวคิดและเทคนิคของ Process FMEA และวิธีการนาไปใช้กับขันตอนการออกแบบกระบวนการ

  - เกณฑ์การประเมินและให้คะแนนของค่าความรุนแรง, โอกาสเกิดและการตรวจจับตามคู่มือ FMEA ฉบับใหม่

 • Lesson 3
  แนวทางในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ

  - เทคนิคและแนวทางในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ

 
timeline_20210508_090906

timeline_20210508_090903

timeline_20210508_090854

timeline_20210508_090859

timeline_20210508_090901

timeline_20210508_090856

c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved