top of page
อบรม-5ส-และ-Kaizen-เพื่อพัฒนาองค์กร.jpg

หลักสูตร 5 ส และ Kaizen เพื่อพัฒนาองค์กร

หลักการและเหตุผล

        ปัจจุบันมีการแข่งขันเชิงธุรกิจเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจัยหนึ่งในการที่จะส่งเสริมเรื่องการบริหารและการส่งเสริมผลการดําเนินงาน คือ การนําเครื่องมือทรงประสิทธิภาพ

มาใช้ และเครื่องมือพื้นฐานขององค์กรที่สําคัญ และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก คือ

5ส และ Kaizen เพราะ 5ส เป็นฐานของระบบการบริหารและการผลิต ทั้งหมด และ Kaizen เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงพัฒนางาน อย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นสิ่งส่งเสริม

ในการบริหาร และการสร้างเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการพัฒนาและ บริหารธุรกิจ

อย่างประสบความสําเร็จขององค์กร ต่อไป

วัตถุประสงค์

    1)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ เข้าใจและตระหนักเห็นความสำคัญ 5ส

และ Kaizen เพื่อพัฒนาองค์กร

    2)  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักเทคนิคการจัดกิจกรรมการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องด้วย 5ส และ Kaizen ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ

ด้านบริหารการเพิ่มผลผลิต

และการปรับปรุงการทำงานให้

มีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

5ส และ Kaizen เพื่อพัฒนาองค์กร และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

หลักสูตร 5 ส และ Kaizen เพื่อพัฒนาองค์กร-03.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการ

การจัดกิจกรรม การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่าง

ต่อเนื่องด้วย 5ส และ Kaizen

02.png

ผู้อบรมสามารถนำการจัดกิจกรรมการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องด้วย 5ส และ Kaizen ประยุกต์ใช้ได้แบบมีส่วนร่วม

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

สำหรับ ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / ฝ่ายบุคคล / คณะกรรมการ KAIZEN / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้จัดการ.png

ฝ่ายบุคคล

ผู้ประกอบการ.png

คณะกรรมการ KAIZEN

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน
หรือผู้ที่สนใจ

วีดีโอแนะนำ

5ส. และ KAIZEN เพื่อพัฒนาองค์กร

5ส เรื่องง่ายๆ ที่คุณก็ทำได้!  5ส คืออะไร กระบวนการหนึ่งที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติ ที่เหมาะสมสามารถนำ

มาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ทั้งในส่วนงานด้านการผลิต

และด้านการบริการ ซึ่งนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม

 
 
26554.jpg
9888.png

เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)

26554.jpg
569565.png

เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเกมและภาพยนตร์

26554.jpg
04.png

เน้นกระบวนการสร้างสรรค์
การเรียนรู้

26554.jpg
55588.png

เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

ความหมาย ที่มา และความสำคัญของกิจกรรม 5ส และ Kaizen เพื่อพัฒนาองค์กร

3.png

เทคนิคและกระบวนการจัดทำ 5ส

ให้ประสบความสำเร็จและมีความยั่งยืน

สู่สร้างมาตรฐานและสร้างนิสัย

5.png

เทคนิคในการมองปัญหาแนวทางใน

การแก้ไขที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด

2.png

เป้าหมายของ 5ส และ Kaizen กับแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพและ

การเพิ่มผลผลิต

4.png

การปรับปรุงและพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องแบบ KAIZEN

6.png

Kaizen เพื่อการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต ด้วยเทคนิคการลดความสูญเสีย7ประการ

7.png

เทคนิค การเพิ่มผลผลิต และวิธีการปรับปรุงงานโดยความคิดสร้างสรรค์

และ workshop

วันอบรม

5 ส และ Kaizen เพื่อพัฒนาองค์กร

กิจกรรม5ส ที่สร้างวินัยในการจัดระเบียบของสถานที่ทำงานหรือหน่วยงานและนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต

ดังนั้น 5ส และ Kaizen จึงมีความสำคัญเพื่อเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต เพื่อให้การทำงานเป็นไปได้

อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัย โดยนำไปประยุกต์ใช้ 3M คือ คน เครื่องจักร วัตถุดิบ ซึ่งเป็น

ทรัพยากรทางการบริหารเพื่อใช้ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 
 
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงใน ด้านบริหารการเพิ่มผลผลิต ในอุตสาหกรรม

และผู้เชี่ยวชาญด้าน กิจกรรม 5ส , Kaizen, 7 QC Tools, การปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

และการพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ด้านระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

มีบริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

 

Onsite  |  Online

บริการจัดฝึกอบรม ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม และด้านระบบมาตรฐานสากล ISO โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อ

เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

(Human Resource Organization Development)

ด้านการเพิ่มผลผลิต
(Productivity)

ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
(Quality System Standards)

หลักสูตรอบรม-เจาะลึกการประยุกต์ใช้-พรบ.-คุ้มครองข้อมูล-ส่วนบุคคล-พ.ศ.-2562.jpg

หลักสูตร เจาะลึกการประยุกต์ใช้ พรบ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

นายจ้างและ HR ได้ทำความเข้าใจในบริบทกฎหมายและนําไปประยุกต์ใช้

ได้ถูกต้อง

อบรม-9-ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ.jpg

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ
 

เทคนิคและทักษะของการเป็น

หัวหน้างานเพื่อปรับประยุกต์ใช้กับการทำงาน

อบรม-การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ.jpg

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะการสื่อสารการพูด การฟัง พัฒนางานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

อบรม-ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ-ISO-9001--2015.jpg

หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015

เตรียมความพร้อมกับการตรวจ

ตามระบบ ISO9001:2015

หลักสูตรขายดี แนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
bottom of page