top of page
อบรม updateกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ 2562.jpg

หลักสูตร Update กฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน
ฉบับใหม่ 2562

หลักการและเหตุผล

      หลักสูตร Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ 2562 นี้ เพื่อให้

หัวหน้างาน, ผู้บริหาร, หรือฝ่ายบริหารงานบุคคล เตรียมรับมือปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานใหม่ที่ถูกต้อง เพราะกฎหมายแรงงานเป็นเรื่องที่นายจ้างและลูกจ้าง จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อปฏิบัติตามได้ถูกต้อง ตั้งแต่ประเภทของสัญญาจ้างงาน ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ซึ่งจะ

ทำให้สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง และช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาองค์กร เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกำไร และเติบโตอย่างยั่งยืน

     หลักสูตร กฎหมายแรงงานใหม่ เตรียมพร้อมกับกฎหมายที่บังคับใช้ในนายจ้างลูกจ้าง มีการประกาศเพิ่มเติมหลายประเด็นทั้งข้อบังคับการทำงานเก่า รวมถึงเวลาที่ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมายฉบับใหม่ และปรับให้ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยสรุปเทคนิคการจัดทำสัญญาจ้างที่รัดกุมและนายจ้างที่ได้ประโยชน์

ถาม-ตอบ ปัญหาจากผู้เข้าสัมมนา พูดจาภาษาคน…สนุก...เข้าใจง่าย..ได้สาระเต็มอิ่ม

วัตถุประสงค์

      1)  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ใน
การทำงาน

      2)  เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสม

      3)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนตามที่
กฎหมายบัญญัติ

      4)  เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ 2562 และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

IN10364 บ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้เข้าอบรม เข้าใจหลักของ กฎหมายแรงงานใหม่ สามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบกับองค์กร ลูกจ้าง หรือบุคคลภายนอกภานใน

02.png

ผู้เข้าอบรม ได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของ กฎหมายคุ้มครองแรงงานใหม่ ที่หัวหน้างาน หรือเจ้าของกิจการควรทราบ เกี่ยวกับ การจ้างงาน

ค่าตอบแทน สวัสดิการ

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / นายจ้าง / ลูกจ้าง 

/ ผู้ที่สนใจและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

 เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

ตัวอย่าง เนื้อหาการสอน

หลักสูตร Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน

ฉบับใหม่ 2562

รูปแบบการฝึกอบรม

 
topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

มาตรา ๙ ในกรณีที่นายจ้างไม่คืนหลักประกันที่เป็นเงินตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง ไม่จ่ายเงินกรณีนายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า

2.png

มาตรา ๑๓ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้าง อันเนื่องมากจาก

3.png

มาตรา ๑๗/๑ ในกรณีที่นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกจ้างทราบ

4.png

มาตรา ๓๔ ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้ปีละไม่น้อยกว่าสามวันทำงาน

5.png

มาตรา ๔๑ ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกินเก้าสิบ

แปดวัน

6.png

มาตรา ๕๙ ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง

ซึ่งเป็นหญิงในวันลาเพื่อคลอดบุตร

7.png

มาตรา ๗๐ เงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่าย

ตาม พรบ.นี้

8.png

มาตรา ๗๕ ในกรณีที่นายจ้างมีความจำเป็น

ต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว

9.png

มาตรา ๑๑๘

เพิ่มอัตราค่าชดเชย

10.png

มาตรา ๑๒๐ นายจ้างมีประสงค์จะย้ายสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งไปตั้งสถานที่ใหม่และนายจ้างต้องปิดประกาศแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า

วันอบรม

หลักสูตร Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ฉบับใหม่ 2562

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม On-line ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

18

หลักสูตร Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ 2562

เมษายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

13

หลักสูตร Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ 2562

พฤษภาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

17

หลักสูตร Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ 2562

มิถุนายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

12

หลักสูตร Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ 2562

กรกฎาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

13

หลักสูตร Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ 2562

สิงหาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

12

หลักสูตร Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ 2562

กันยายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

4

หลักสูตร Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ 2562

ตุลาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

18

หลักสูตร Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ 2562

พฤศจิกายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

18

หลักสูตร Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ 2562

ธันวาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน

ฉบับใหม่ 2562

กฎหมายแรงงาน เป็นเรื่องที่นายจ้างและลูกจ้าง จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

ของประเภทของสัญญาจ้างงาน ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง, สิทธิการลาในแต่ละอย่าง

ตามกฎหมาย ซึ่งจะทำให้สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ธัญญ์นรี--เมฆวัน-toppro.jpg
อาจารย์ธัญญ์นรี เมฆวัน

วิทยากรที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Supervisory Skill

และ ผจก.ฝ่ายฝึกอบรม

& ผจก.ฝ่ายขายและการตลาด

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

อบรม-9ทักษะ-สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ-9skill-ชลบุรี 2564-2565-08.jpg