top of page
หลักสูตร-เทคนิคการเป็นนักพัฒนาและจัดการการฝึกอบรมมืออาชีพ-สำหรับ-HRD.jpg

หลักสูตร เทคนิคการเป็นนักพัฒนาและจัดการการฝึกอบรมมืออาชีพ สำหรับ HRD

หลักการและเหตุผล

          การเป็นนักพัฒนาและจัดการการฝึกอบรม มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อบุคลากรในองค์กร  เพราะคน เป็นตัวขับเคลื่อนองค์กร คนเก่ง มีความรู้สามารถ

ในตำแหน่ง และต้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร และพันธกิจ วิสัยทัศน์ในองค์กร สามารถทำให้ KPI บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กร

          การหาที่มา ของความจำเป็นในการฝึกอบรมเป็นสิ่งสำคัญ บางคนอบรมด้วยความต้องการWant ไม่ใช่อบรมเพราะ Need ดังนั้น ผู้ที่มีหน้าที่ ในการพัฒนาองค์กรจึงต้องรู้จัก ที่มาของการหา Need ว่ามาจากไหน ?

          นอกจาก Need ยังต้องหา Gap ความต่างของความสามารถ Competencies ที่ต้องพัฒนารวมถึง การวัดผล ในการฝึกอบรม รู้ได้อย่างไร

ว่าอบรมแล้วได้ผล 

          หากท่านเป็น นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิ่งหล่าวนี้ คือ ขั้นตอนที่ต้อง

เรียนรู้ เพื่อสามารถพัฒนาให้ตรงกับ เป้าหมายขององค์กร และสามารถนำเสนอ

ผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี เทคนิคการเป็นนักพัฒนาและจัดการการฝึกอบรมมืออาชีพ สำหรับ HRD และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

วัตถุประสงค์

01.png

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบริบทของการเป็นนักพัฒนาบุคคลากร

02.png

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ ความสำคัญในการจัดทำ
แผนฝึกอบรมประจำปี

03.png

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ
ในการจัดทำ Training Need หรือ
การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม

4-4.png

ให้สามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาให้ตรงกับ เป้าหมายขององค์กร 

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) / เจ้าของกิจการ / HR มือใหม่ คนที่กำลังก้าวสู่ตำแหน่งงานบุคคล 

/ พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

ผู้จัดการ.png

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)

ผู้ประกอบการ.png

 เจ้าของธุรกิจ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

ทำอย่างไรให้พนักงานที่มีความสามารถอยู่ในองค์กร

ได้อย่างยาวนาน

อยากเป็น HR ต้องทำอย่างไร

คำแนะนำสำหรับ HR มือใหม่ อาชีพที่ต้องมีความรับผิดชอบสูง

เทคนิคการสอนงานแบบ ON THE JOB TRAINING

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

หัวข้อการฝึกอบรม

1.png

ความจำเป็นการจัดอบรม Need 

กับ Want ต่างกันอย่างไร ?

2.png

ที่มาของ ความจำเป็น Need  

ในการฝึกอบรม มาจากไหน ?

3.png

การหา GAP ของ Competencies

ของแต่ละตำแหน่ง ทำกันอย่างไร ?

4.png

Individual Plan ของแต่ละบุคคล

หามาได้อย่างไร ?

5.png

การจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี

6.png

การเตรียมการ ในการจัดฝึกอบรม ภายใน

7.png

รูปแบบของการประเมินผลใน

การอบรมมีกี่รูปแบบ

8.png

นำเสนอผลงานอย่างไร ว่าอบรมแล้ว

ได้ประสิทธิผล

วันอบรม

หลักสูตร เทคนิคการเป็นนักพัฒนาและจัดการการฝึกอบรมมืออาชีพ สำหรับ HRD

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงพร้อมยกตัวอย่าง
และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) และ (On-Site) ด้านล่างนี้)

19

หลักสูตร เทคนิคการเป็นนักพัฒนาและจัดการการฝึกอบรมมืออาชีพ สำหรับ HRD  |  (รุ่น 9)

กันยายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

21

หลักสูตร เทคนิคการเป็นนักพัฒนาและจัดการการฝึกอบรมมืออาชีพ สำหรับ HRD  |  (รุ่น 10)

ตุลาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

17

หลักสูตร เทคนิคการเป็นนักพัฒนาและจัดการการฝึกอบรมมืออาชีพ สำหรับ HRD  |  (รุ่น 11)

พฤศจิกายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

20

หลักสูตร เทคนิคการเป็นนักพัฒนาและจัดการการฝึกอบรมมืออาชีพ สำหรับ HRD  |  (รุ่น 12)

ธันวาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

online.png
onsite.png
เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

เทคนิคการเป็นนักพัฒนา
และจัดการการฝึกอบรมมืออาชีพ สำหรับ HRD

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ HRD มือใหม่ เป็นการพัฒนาและจัดการฝึกอบรม เพื่อเป็นการเรียนรู้ในระยะสั้น

โดยเน้นไปที่การปรับปรุงและการเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานในปัจจุบัน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ HRD เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมา เพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การและการสร้างความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับพนักงานใหม่

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ธัญญ์นรี--เมฆวัน-toppro.jpg
อาจารย์ธัญญ์นรี เมฆวัน

วิทยากรที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Supervisory Skill

และ ผจก.ฝ่ายฝึกอบรม

& ผจก.ฝ่ายขายและการตลาด

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

บรรยากาศ
อบรมของเรา

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง