top of page

9 ทักษะ สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

อัปเดตเมื่อ 5 พ.ค. 2564

#9ทักษะ #9ทักษะสู่การเป็นหัวหน้างาน #ทักษะหัวหน้างาน


ทักษะที่ 1

การพัฒนาตนเอง เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน

(Self - Awareness)


ทักษะที่ 2

หัวหน้ากับความเป็นผู้นำ

(Leadership Skill)


ทักษะที่ 3

การสั่งการ มอบหมาย และติดตามงาน

(The Delegation of Command and Control Skil)


ทักษะที่ 4

การสอนงาน

(Coaching Skill)


ทักษะที่ 5

ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

(Communication Skill)


ทักษะที่ 6

ทักษะการจูงใจ (Motivation Skill)


ทักษะที่ 7

การบริหารความขัดแย้ง

(Conflict Management)


ทักษะที่ 8

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

(Problem Solving)


ทักษะที่ 9

การทำงานเป็นทีม

(Team Work)
Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page