top of page

เทคนิคการลดความสูญเสีย 7+1 ประการ 7+1 Wastes for Cost Reduction


8 สูญเปล่าหรือ 8 Wastes เป็นแนวคิดทางการผลิตและการบริหารคุณภาพ ซึ่งมาจากกระบวนการการผลิตญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการสูญเปล่าและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 8 สูญเปล่าประกอบไปด้วย


 1. สูญเปล่าจากการผลิตเกิน (Overproduction) - การผลิตเกินกว่าที่ต้องการหรือไม่ได้รับคำสั่งซื้อจริงๆ ทำให้เกิดการสะสมวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูปและขยะ มีผลให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและเสียโอกาสในการขายสินค้า

 2. สูญเปล่าจากการรอคอย (Waiting) - การที่สินค้าหรือวัตถุดิบต้องรอในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิต ทำให้เวลาการผลิตเพิ่มขึ้น และเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

 3. สูญเปล่าจากการขนส่งและการเคลื่อนย้าย (Transportation) - การเคลื่อนย้ายสินค้าหรือวัตถุดิบที่ไม่จำเป็น ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและเสียเวลา

 4. สูญเปล่าจากการประมวลผล (Processing) - การทำงานที่ไม่จำเป็นหรือซ้ำซ้อนในกระบวนการผลิต ทำให้เสียเวลา และเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

 5. สูญเปล่าจากการเคลื่อนไหว (Motion) - การเคลื่อนไหวของเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือบุคคลที่ไม่จำเป็นในกระบวนการผลิตทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และเสียเวลา

 6. สูญเปล่าจากการผลิตของตกค้าง (Inventory) - การสะสมสินค้าสำเร็จรูปหรือวัตถุดิบเกินจำเป็นทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ความเสี่ยงในการเสียสินค้า และเสียโอกาสในการขายสินค้า

 7. สูญเปล่าจากการตัดสินใจ (Defects) - การผลิตสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือมีตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการแก้ไข และเสียโอกาสในการขายสินค้า

 8. สูญเปล่าจากการไม่ใช้ทรัพยากร (Unused Talent) - ไม่ใช้ศักยภาพของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทำให้เสียโอกาสในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และประสิทธิภาพในการผลิต

การลด 8 สูญเปล่า เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลิตภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรขององค์กร โดยการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน การปรับปรุงการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการผลิต ในที่สุดจะช่วยให้ธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มกำไรได้มากขึ้น

นอกจากนี้ การลด 8 สูญเปล่ายังช่วยให้องค์กรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจากลดปริมาณการใช้ทรัพยากรไม่จำเป็น และลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต นอกจากนี้การลด 8 สูญเปล่ายังช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของพนักงานด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดความเครียด และเพิ่มความมั่นคงในงาน

สุดท้าย การลด 8 สูญเปล่าไม่ใช่เพียงแค่หน้าที่ของทีมผู้บริหารแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร การทำงานร่วมกันในการลด 8 สูญเปล่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและเพิ่มความมั่นคงของธุรกิจในระยะยาว

ต้นทุน หมายถึงอะไรบ้าง ?

ต้นทุนหมายถึงจำนวนเงินที่ใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือบริการใดๆ เพื่อให้เกิดการผลิตหรือให้บริการนั้นเกิดขึ้นได้ โดยส่วนใหญ่แล้วต้นทุนจะประกอบด้วยสามส่วนหลัก ๆ คือ

 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

 2. ค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน

 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือให้บริการ

นอกจากนี้ยังมีต้นทุนอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการตลาดและโฆษณา และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและกำกับดูแลธุรกิจ ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำมาเป็นต้นทุนทั้งหมดของธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์/บริการนั้น ๆ ซึ่งจะถูกนำมาคำนวณ ราคาขายหรือการกำหนดกำไรของธุรกิจนั้น ๆ โดยจะต้องใช้วิธีการคำนวณต้นทุนที่เหมาะสมกับธุรกิจ หรือกิจการนั้น ๆ ด้วยความสำคัญ เพื่อที่จะเป็นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและกำไรมากที่สุด


หัวใจสำคัญของการควบคุมต้นทุนการผลิต

หัวใจสำคัญของการควบคุมต้นทุนการผลิต คือ การกำจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่มี หรือไม่ได้สร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจองค์กรนั่นเอง

หัวใจสำคัญของการควบคุมต้นทุนการผลิตคือการสร้างและบริหารจัดการกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด โดยใช้หลักการควบคุมคุณภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเลือกวิธีการผลิตที่เหมาะสมที่สุด โดยหัวใจสำคัญที่สุดคือการวางแผนและการควบคุมการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการพัฒนาและเลือกใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสม อีกทั้งยังต้องพิจารณาเรื่องการจัดการความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงในการเกิดเหตุอุบัติเหตุในกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิตที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด ในที่สุดการควบคุมต้นทุนการผลิตนั้นเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บริษัทสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการบริหารจัดการธุรกิจ


จุดตรวจสอบ 5 M 1 E เพื่อการปรับปรุงควบคุมต้นทุนและลดการสูญเปล่าในการทำงาน1. ความบกพร่องที่เกิดจากการกระทำของบุคคล (Man-Made Error) เกิดจากการขาด

ความชำนาญ : แก้ไขความบกพร่องด้วยการส่งพนักงานเข้ารับฝีกอบรม

2. เครื่องจักรกล (Machinery) เกิดการสึกหรอเนื่องจากการใช้งาน : แก้ไขโดยการซ่อมบำรุง

3. วิธีการทำงาน (Method of Work) ภายใต้กระบวนการผลิตเหมือนกัน แต่มีขั้นตอน

การปฏิบัติงานต่างกัน : แก้ไขโดยการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน

4. วัตถุดิบ (Material) แตกต่างกัน เพราะมาจากต้นตอที่แตกต่างกัน : แก้ไขโดยการ

ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

5. เครื่องมือวัด (Measurements) เกิดความคาดเคลื่อน : แก้ไขโดยการทดสอบเทียบเครื่องมือ

6. สภาพสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต (Environment) ไม่คงที่ : แก้ไขโดยการควบคุม

เช่น อุณหภูมิไม่คงที่ : แก้ไขได้ด้วยการติดตั้งระบบปรับอากาศ หรือความชื่นสูง : แก้ไขด้วย

การติดตั้งเครื่องควบคุมความชื้น เป็นต้น


แนวคิดและแนวทางการควบคุมการลดต้นทุนการผลิตมุมมองแบบเดิม

 • มุ่งเน้นที่องค์กร (Organization)

 • จัดการคนงาน (Worker)

 • จัดสรรค่าใช้จ่าย (Allocate)

 • การกระทำซับซ้อน (Complicate)

 • ไม่ได้เรียนรู้จากความผิดพลาด

 • มองระยะสั้น (Short Term)

มุมมองแบบใหม่

 • มุ่งเน้นที่ลูกค้า (Customer)

 • จัดการความสูญเปล่า (Waste)

 • กำจัดค่าใช้จ่าย (Eliminate)

 • ทำได้ง่าย ๆ (Simplify)

 • เรียนรู้จากการทำ (Learn by do)

 • มองระยะยาว (Long Term)