top of page

ความก้าวหน้าทางสายอาชีพ

อัปเดตเมื่อ 29 มี.ค. 2565

#การประเมินสมรรถนะ #การประเมินcompetency #การพัฒนาสมรรถนะ #การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร #สมรรถนะด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล #สมรรถนะกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ #อบรมhr #ฝึกอบรมhr #คอร์สเรียนhr #หลักสูตรอบรมhrมือใหม่ #การพัฒนาบุคคล #อบรมสัมมนา #สถาบันฝึกอบรม #หลักสูตรอบรมผู้บริหาร #อบรมอินเฮาส์ #InhouseTraining #PublicTraining #อบรมออนไลน์ฟรี #อบรมฟรี #HRTraining


การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นเป้าหมายของการทำงานที่ประสบความสำเร็จของพนักงาน ดังนั้น การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ จึงเป็นกลยุทธสำคัญในการรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กร ในอนาคตระบบและกระบวนการกำหนดการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพกับโครงสร้างตำแหน่งงาน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับองค์กรและพนักงานที่เชื่อมโยงในผลตามสำเร็จของการทำงานที่มาของความเก่งและความสามารถของบุคคล ความเข้าใจในการจัดทำโครงสร้าง หลักการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพและการประเมินบุคคล จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องกำหนดหลักการและวิธีการที่ชัดเจนให้บุคคลในองค์กรรับทราบ
ความก้าวหน้าทางสายอาชีพ

การพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Development) นอกจากเป็นการเพิ่มโอกาสในการก้าวไปสู่ความสำเร็จแล้ว ยังเป็นการพัฒนาตนเองให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งพนักงานและองค์กร

ถ้าต้องการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพอย่างที่มุ่งหวังไว้ ควรมีแบบแผนการพัฒนาอาชีพที่ดี และมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน กระบวนการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ โดยแผนการพัฒนาอาชีพสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนได้ ดังต่อไปนี้
การวางแผนพัฒนาสายอาชีพ

การวางแผนการพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพ (Career Planning) ในการวางแผนพัฒนาสายอาชีพเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายการทำงานในอนาคต ควรประเมินตนเองในด้านต่าง ๆ เช่น

 1. ความสนใจส่วนตัว ที่เป็นผลดีในการพัฒนาตนเองและอาชีพ

 2. ความสามารถเฉพาะตัวและการทำงานเป็นทีม

 3. ศึกษางานในตำแหน่งที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ

 4. กำหนดเป้าหมายที่ต้องการในระยะสั้น และระยะยาว

 5. หมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองในการทำงานอยู่เสมอ

 6. ปฏิบัติตามแผนการที่ตั้งไว้อย่างเคร่งครัดประโยชน์สมรรถนะในองค์กร


ประโยชน์สมรรถนะในองค์กรมีดังนี้

 1. ช่วยให้องค์กรสามารถคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ดี ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และความสามารถตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสมกับงาน

 2. ช่วยให้ผู้ปฏิบัติทราบถึงระดับความรู้ ทักษะ และความสามารถของตนเองว่าอยู่ในระดับใดและจำเป็นต้องพัฒนาในเรื่องใด

 3. นำไปใช่ในการจัดฝึกอบรมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

 4. สมรรถนะช่วยสนับสนุนตัวชี้วัดหลักของผลงาน (Key PerformanceIndicators: KPIs)

 5. ใช้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

 6. เพื่อให้ประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กรมีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกันด้วยสมรรถนะหลักขององค์กร
แผนการสืบทอดตำแหน่ง

แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Success Plan) ทุกองค์กรย่อมมีแผนการสืบทอดตำแหน่งไว้แล้ว

แต่มักจะเกิดปัญหาในการเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งที่ไม่ตรงตามงานที่ได้รับ ฉะนั้นควรเตรียมตัวให้เป็น

ผู้สืบทอดตำแหน่งที่ดี หรือเตรียมพร้อมที่จะได้รับตำแหน่งที่สูงกว่าอยู่เสมอ ควรมีคุณสมบัติตรงตามที่ผู้ถ่ายทอดตำแหน่งต้องการ เช่น เป็นคนดี มีความรู้ในงานหลาย ๆ ด้าน มีความรับผิดชอบสูง วางตัวให้เหมาะสมกับหน้าที่สายงานทางอาชีพ


สายงานทางอาชีพ (Career Path) ควรหาข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างที่ตรงกับสายงานทางอาชีพ (Career Path) และคุณสมบัติของคุณ เพราะแต่ละตำแหน่งงานนั้นจะมี Job Description ที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นอายุ ประสบการณ์การทำงาน ระดับการศึกษา และความพร้อมส่วนตัวในการทำงาน ควรเลือกอาชีพที่เหมาะสมและตรงตามความสามารถตนเองมากที่สุด เพื่อเป็นการพัฒนา Career Path ของคุณ ซึ่งเป็นผลดีในการสมัครงานในครั้งต่อไปการประเมินผลการปฏิบัติงาน


การประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรทำการประเมินผลงานทุกครั้ง เพราะเป็นสิ่งที่สามารถชี้ได้ว่า การปฏิบัติงานที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไร บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ควรมีการประเมินผลงานอย่างตรงไปตรงมา เพื่อหาข้อดีและข้อเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งเราอาจมองข้ามจุดนั้นไป เมื่อทราบถึงผลการประเมินแล้วจะได้ปรับปรุงในข้อบกพร่อง และพัฒนาส่วนที่ดีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสรุป

การพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพนั้น ควรทำการประเมินพฤติกรรมของตนเองเพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการ คุณสมบัติ และเป้าหมายความสำเร็จ ก่อนที่จะนำไปใช้กับหลักการวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างบุคคลกับอาชีพที่ต้องการ และนำไปปฏิบัติได้ตรงตามจุดมุ่งหมายที่ได้วางเอาไว้


ความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นเป้าหมายของการทำงานที่ประสบความสำเร็จของพนักงาน ดังนั้น การพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพ จึงเป็นกลยุทธสำคัญในการรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กร ในอนาคต ระะบบและกระบวนการกำหนดความก้าวหน้าสายอาชีพกับโครงสร้างตำแหน่งงาน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับองค์กรและพนักงานที่เชื่อมโยงในผลตามสำเร็จของการทำงานที่มาของความเก่งและความสามารถของบุคคล ความเข้าใจในการจัดทำโครงสร้าง หลักการพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพและการประเมินบุคคล จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องกำหนดหลักการและวิธีการที่ชัดเจนให้บุคคลในองค์กรรับทราบ


 

ที่มา : https://bit.ly/3wu9ri9

Facebook : สถาบันฝึกอบรมด้านทรัพยากรมนุษย์ - Hrodthai.com By Toppro

อบรม HR : https://www.hrodthai.com/

ดู 1,641 ครั้ง
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook
 • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page