top of page

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

#ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม #ISO14001


ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015


ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญและทวีความรุนแรงทั่วโลก บางประเทศมีการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างเข้มงวด โดยการนำเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเงื่อนไขทางการค้าร่วมด้วย จึงอยู่ในสถานะในแข่งขันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การนำมาตรฐานสากล ISO 14001 มาใช้จึงเป็นแนวทางการค้ารวมถึงการขยายตลาดการค้าใหม่และสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกองค์การตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Environmental Management) ภาวะผู้นำ (Leadership) การปกป้องสิ่งแวดล้อม (Protecting the Environment) สมรรถนะสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance) และแนวคิดเกี่ยวกับวงจรชีวิต (Life-Cycle Thinking) และและการประเมินความเสี่ยง (Risk based approach)วัตถุประสงค์ของ ISO 14001 คือ

วัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เพื่อให้องค์กรมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษ (Preventionof Pollution) และการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และช่วยลดภาวะโลกร้อนเนื้อหาในข้อกำหนดมาตรฐานนานาชาติฉบับนี้

(Content of this International Standard)


 • มาตรฐานนานาชาติฉบับนี้รวมไปถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับผู้ใช้รายใหม่และผู้ที่ใช้อยู่เดิม ในมาตรฐานฉบับนี้มีการกำหนดโครงสร้างใหม่ ความเหมือนของเนื้อหา และคำนิยามที่ใช้ร่วมกัน การออกแบบและการนำไปประยุกต์ใช้สำหรับมาตรฐานของไอเอสโอต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น ISO9001 OHS18001 ISO5001 เป็นต้น

 • มาตรฐานฉบับนี้มีแนวความคิดเน้นเรื่องการจัดการประเมินความเสี่ยง

 • โครงร่างของมาตรฐานฉบับนี้มีหัวข้อตั้งแต่ 1 จนกระทั่งถึง 10 เป็นองค์ประกอบของข้อกำหนดเพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างสอดคล้อง

 • ภาคผนวก A ได้อธิบายถึงข้อมูลในการป้องกันความหมายที่ผิดพลาดของข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 มาตรฐานฉบับนี้

 • ภาคผนวก B เป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ทางด้านเทคนิคระหว่างมาตรฐานฉบับที่แล้วและมาตรฐานฉบับนี้และมีข้อแนะนำสำหรับมาตรฐาน ISO


ข้อเสนอแนะในการนำระบบ

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมไปใช้

ข้อเสนอแนะในการนำระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมไปใช้


 • องค์การจะต้องมีการกำหนดด้วยตนเองและมีการประกาศตนเอง

 • ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับความต้องการขององค์การที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า

 • ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจถึงความสอดคล้องโดยองค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ดำเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองและลงทะเบียนกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง


คำสำคัญที่ควรทราบในมาตรฐาน ISO14001:2015

 • “shall” หมายถึงข้อกำหนดที่ต้องทำ

 • “should” หมายถึงข้อแนะนำที่ควรทำ

 • “may” หมายถึงการอนุญาตให้ทำ

 • “can” หมายถึงความเป็นไปได้หรือความสามารถที่เป็นไปได้การสื่อสารภายในสถานประกอบการ

การสื่อสารภายในสถานประกอบการเพื่อข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้

 • การสื่อสาร

 • นโยบายสิ่งแวดล้อม

 • ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น

 • ป้ายสัญลักษณ์แสดงความปลอดภัย กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

 • มาตรการประหยัดพลังงาน

 • เอกสารกำกับเคมีภัณฑ์

 • ข่าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

 • ข้อร้องเรียนจากภายในและภายนอกองค์กร


วิธีการสื่อสาร

 • ติดป้ายประชาสัมพันธ์

 • ตู้แสดงความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะทาง

 • การร้องเรียน

 • การฝึกอบรม / Morning Talk


ตัวอย่างการวางแผนการตรวจติดตาม

คุณภาพสิ่งแวดล้อมกระบวนการ PDCA (Plan-Do-Check-Act)

กระบวนการพื้นฐานของระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ถูกสร้างขึ้นมาจากแนวคิด PDCA (Plan-D0-Check-Act) รูปแบบของ PDCA แสดงถึงกระบวนการที่ทำให้องค์การประสบความสำเร็จในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับระบบการจัดการและองค์ประกอบย่อยของระบบการจัดการก็ได้ ซึ่งสามารถอธิบายหลักการและกรอบแนวคิดได้ดังนี้ • การวางแผน (Plan) เป็นการพัฒนาวัตถุประสงค์และกระบวนการที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามผลของนโยบายขององค์กรที่ตั้งไว้

 • การปฏิบัติ (Do) การนำไปใช้ตามกระบวนการที่ได้วางแผนไว้

 • การตรวจสอบ (Check) กระบวนการติดตามผลและการวัดผลตามที่ระบุไว้ในนโยบายหรือตามความมุ่งมั่น วัตถุประสงค์ ผลการปฏิบัติงาน รวมไปถึงรายงานผลการทำงาน

 • การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน (Act) ผลจากการตรวจสอบในประเด็นที่ควรปรับปรุงจะต้องมีการดำเนินการแก้ไขและป้องกันอย่างต่อเนื่อง


ประโยชน์ของระบบ ISO 14001


ชื่อเสียง และการยอมรับจากสถาบันการเงิน ประกันภัย ผู้ลงทุน

 • เป็นที่ยอมรับของสังคม

 • เป็นที่น่าเชื่อถือของสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ให้โครงการ

 • เป็นที่น่าเชื่อถือ และลดความเสี่ยงของผู้รับประกันภัย

ผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องน้อยลง

 • ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน

 • ลดผลกระทบต่อพนักงานภายในองค์กร

 • สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อหน่วยงานราชการ


ดู 3,217 ครั้ง

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook
 • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page