การพัฒนาภาวะผู้นำ

#ผู้นำ #ผู้นํายุคใหม่


ภาวะผู้นำ มี 4 แบบดังนี้

1) ผู้นําแบบชี้น้ำ (directive leadership)

2) ผู้นําแบบสนับสนุน (leadership)

3) ผู้นําแบบมีส่วนร่วม (participative leadership)

4) ผู้นําแบบมุ่งความสําเร็จ (achievement-oriented)ผู้นําแบบชี้น้ำ (directive leadership)

ผู้นำจะบอกหรือสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในสิ่งที่ต้องการควบคุม

การปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ดูแลให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและวิธีการทำงาน

จัดตารางการทำงานและประสานงานผู้นําแบบสนับสนุน (supportive leadership)

ผู้นำแบบนี้จะให้ความสนใจ ต่อความต้องการและความเป็นอยู่ของผู้ใต้

บังคับบัญชา ให้ความเป็นกันเองและเป็นเพื่อนในการปฏิบัติงานผู้นําแบบมีส่วนร่วม (participative leadership)

ผู้นำที่แสวงหาความคิดและข้อเสนอแนะต่างๆจากผู้ใต้บังคับบัญชา

และนำมาพิจารณาในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจผู้นําแบบมุ่งความสำเร็จ (achieve-oriented)

ผู้นำที่มุ่งความสำเร็จของงานเป็นสำคัญ โดยจะตั้งเป้าหมายงานที่ท้าทาย

พยายามปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีที่สุดเน้นผลงานที่สูงกว่ามาตราฐานและ

ให้ความมั่นใจว่าลูกน้องต้องปฏิบัติงานได้สูงกว่ามาตราฐานFeatured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved