top of page

การปรับปรุงและเขียนข้อบังคับให้สอดคล้องกับการทํางาน

#ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน #การจัดการข้อบังคับให้สอดคล้องกับการทำงาน


การปรับปรุงและเขียนข้อบังคับ

ให้สอดคล้องกับการทํางาน

การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเพื่อกำหนดหน้าที่ระหว่างนายจ้าง

และลูกจ้างที่พึงปฏิบัติเพื่อความเป็นระเบียบในการทำงานและเป็นการป้องกัน

ไม่ให้ขัดแย้งซึ่งกันละกัน1) วันทำงานเวลาทำงานปกติและเวลาพัก2) วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด3) หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลา

และการทำงานในวันหยุด4) วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง5) วันลาและหลักเกณฑ์การลา6) วินัยและโทษทางวินัยการร้องทุกข์7) การเลิกจ้าง ค่าชดเชยและค่าชดเชยพิเศษดู 367 ครั้ง

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page