top of page
อบรม-บทบาทหน้าที่หัวหน้างานยุคใหม่.jpg

หลักสูตร บทบาทหน้าที่หัวหน้างานยุคใหม่

(Role of Supervisor and Smart Leader)

หลักการและเหตุผล

           บทบาทหน้าที่หัวหน้างาน เป็น ตำแหน่งที่สำคัญและมีบทบาทสูงมากตำแหน่งหนึ่งขององค์กร การสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนที่เปลี่ยนไป จากการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลสูงไปสู่การเป็นผู้นำจึงมีความสำคัญมาก เพราะหัวหน้าไม่ใช่เป็นเพียงตำแหน่งที่ถูกแต่งตั้งขึ้นตามโครงการสร้างองค์กรเท่านั้น แต่ต้องเป็น

ผู้ทำหน้าที่ในการควบคุมกำกับและติดตามการทำงานของลูกน้องหรือทีมงานให้ปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้

ผู้ได้รับตำแหน่งหัวหน้างานได้ตระหนักและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่พึงมีพร้อมด้วยวุฒิภาวะที่ดี เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นที่เชื่อถือ

และไว้ใจของฝ่ายบริหาร/องค์กร

วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้ตระหนัก และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และความสำคัญในฐานะหัวหน้างานยุคใหม่ นำไปสู่ความสำเร็จของทีมงานและองค์กร ด้วยความรับผิดชอบ และ ความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กร

      2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้ปรับแนวความคิดของตนเอง จากการเป็น
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลสูงไปสู่ผู้นำในการบริหารงาน บริหารคน และ
นำทักษะที่ไดไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรได้

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี บทบาทหน้าที่หัวหน้างานยุคใหม่ และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

หลักสูตร-9ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ-ชลบุรี10.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

รูปแบบการฝึกอบรม

01.png

เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participate Learning) เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive Mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกัน

02.png

เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่ม (Group Activity Learning) ฝึกการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันการทำงานเป็นทีมและการรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

หัวหน้างาน / ผู้ช่วยหัวหน้างาน / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน
และผู้ช่วยหัวหน้างาน

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

วันอบรม

หลักสูตร บทบาทหน้าที่หัวหน้างานยุคใหม่
(Role of Supervisor and Smart Leader)

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม On-Site ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ชลบุรี

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

6

หลักสูตร บทบาทหน้าที่หัวหน้างานยุคใหม่ (Role of Supervisor and Smart Leader)

มิถุนายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,900.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

8

หลักสูตร บทบาทหน้าที่หัวหน้างานยุคใหม่ (Role of Supervisor and Smart Leader)

สิงหาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,900.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

9

หลักสูตร บทบาทหน้าที่หัวหน้างานยุคใหม่ (Role of Supervisor and Smart Leader)

ตุลาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,900.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

5

หลักสูตร บทบาทหน้าที่หัวหน้างานยุคใหม่ (Role of Supervisor and Smart Leader)

ธันวาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,900.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

บทบาทหน้าที่หัวหน้างานยุคใหม่

(Role of Supervisor and Smart Leader)

 

บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างาน มีความสำคัญอย่างมากในการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพและสามารถให้ผลลัพธ์ที่ดี

ในการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ธัญญ์นรี--เมฆวัน-toppro.jpg
อาจารย์ธัญญ์นรี เมฆวัน

วิทยากรที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Supervisory Skill

และ ผจก.ฝ่ายฝึกอบรม

& ผจก.ฝ่ายขายและการตลาด

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

อบรม-9ทักษะ-สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ-9skill-ชลบุรี 2564-2565-08.jpg
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

มีบริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

 

Onsite  |  Online

บริการจัดฝึกอบรม ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม และด้านระบบมาตรฐานสากล ISO โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อ

เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

(Human Resource Organization Development)

ด้านการเพิ่มผลผลิต
(Productivity)

ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
(Quality System Standards)

หลักสูตรขายดี แนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
bottom of page