top of page
เทคนิคการบริหารและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ.jpg

หลักสูตร เทคนิคการบริหารและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ (Professional inventory management and Control techniques)

หลักการและเหตุผล

       การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) มีบทบาทสำคัญและถือได้

ว่าเป็นองค์ประกอบหลักใน การดำเนินธุรกิจของทุกองค์กร ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของทุกบริษัทฯที่ พึงมีไว้เพื่อให้การผลิตหรือการขายให้สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นมากที่สุดโดยไม่ติดขัดและรักษาโอกาส ในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด และภายใต้กระแสการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน การบริหารจัดการควบคู่ไปกับการ ซื้อสินค้าอย่างมีหลักเกณฑ์นั้น จะช่วยในการรักษาระดับสินค้าคงคลังไม่ให้มากหรือน้อยเกินไป เพราะ เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงโดยตรงกับต้นทุนต่อหน่วยของกิจการได้เป็นอย่างดี หลักสูตรนี้จะถือเป็นเทคนิคสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถแข่งขันกับคู่ต่อสู้ได้ และถือเป็นเคล็ดลับองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านการจัดการด้านโลจิสติกส์

ด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า

และควบคุมสินค้าคงคลัง

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี เทคนิคการบริหารและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ และทำWorkshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

2-ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ IATF 16949-2016.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

วัตถุประสงค์

01.png

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจในขอบเขตและบทบาทหน้าทของการควบคุมสินค้าคงคลังในกิจกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

02.png

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจถึง เป้าหมายหลักของการจัดการสินค้าคงคลัง และ ได้พัฒนาเทคนิคการจัดการ การบริหารสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ เพื่อลดปริมาณสินค้าคงคลังให้เหมาะสม 

03.png

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้พัฒนาเทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีควบคุมสินค้าคงคลังให้เหมาะสมกับธุรกิจ และ พัฒนาทักษะการประเมินผลของการบริหารงานสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

4-4.png

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีเทคนิค แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้าสายงาน สินค้าคงคลังพนักงานควบคุมสินค้าคงคลัง หรือผู้ที่สนใจ

 
ผู้บริหาร-icon.png

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ-icon.png

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน-icon.png

หัวหน้างาน

สายงาน สินค้าคงคลัง

พนักงานหรือผู้ที่สนใจ-icon.png

พนักงานควบคุมสินค้าคงคลัง หรือผู้ที่สนใจ

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

ขอบเขตและบทบาทหน้าที่ของการควบคุมสินค้าคงคลังในกิจกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

2.png

เป้าหมายหลักของการจัดการสินค้า

คงคลัง

3.png

ต้นทุนสำคัญของการบริหารและควบคุม

สินค้าคงคลัง

4.png

เทคนิคการจัดการเพื่อลดปริมาณสินค้าคงคลังให้เหมาะสม 

5.png

Work shop การบริหารสินค้าคงคลัง

อย่างมืออาชีพ 

6.png

ความสำคัญของสินค้าคงคลังกับกิจกรรมต่าง ๆ ของการดำเนินธุรกิจ

7.png

เทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง 

8.png

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีควบคุมสินค้าคงคลังให้เหมาะสมกับธุรกิจ

9.png

รูปแบบการประเมินผลของการบริหารงานสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ 

10.png

ปัญหา / อุปสรรคในการบริหารสินค้าคงคลัง พร้อมแนวทางแก้ปัญหา 

หลักสูตร เทคนิคการบริหารและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม On-Site ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ชลบุรี

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

25

หลักสูตร เทคนิคการบริหารและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ

กรกฎาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,900.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

17

หลักสูตร เทคนิคการบริหารและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ

กันยายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,900.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

14

หลักสูตร เทคนิคการบริหารและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ

พฤศจิกายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,900.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ธัญญ์นรี--เมฆวัน-toppro.jpg
อาจารย์ธัญญ์นรี เมฆวัน

วิทยากรที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Supervisory Skill

และ ผจก.ฝ่ายฝึกอบรม

& ผจก.ฝ่ายขายและการตลาด

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

อบรม-9ทักษะ-สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ-9skill-ชลบุรี 2564-2565-08.jpg
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

มีบริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

 

Onsite  |  Online

บริการจัดฝึกอบรม ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม และด้านระบบมาตรฐานสากล ISO โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อ

เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

(Human Resource Organization Development)

ด้านการเพิ่มผลผลิต
(Productivity)

ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
(Quality System Standards)

หลักสูตรขายดี แนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
bottom of page