top of page

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลัง
Effective Inventory Management

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

ไอคอน 02.png

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- วิธีการบริหารสินค้าคงคลังให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

- เทคนิคการเก็บรักษาคุณภาพสินค้าและจัดเก็บสินค้าคงคลังเพื่อลดค่าใช้จ่าย

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลัง

หลักการและเหตุผล

        ในการดำเนินธุรกิจจำเป็นต้องมีสินค้าคงคลังไว้อย่างเพียงพอและมีสภาพพร้อมที่ส่งมอบให้กับลูกค้าหรือการใช้งานได้ตลอดเวลาที่ต้องการ ดังนั้น การควบคุมสินค้าคงเหลือในคลังสินค้าให้มีอยู่ใน ระดับที่เหมาะสมและพอเพียงต่อความของลูกค้า เรียกว่า ระดับสินค้าคงเหลือที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการนั้น  จึงจำเป็นต้องมีการบริหารสินค้าคงคลังที่ดีเพราะการบริหารสินค้าคงคลัง สามารถส่งผลต่อรายได้จากการประกอบการโดยตรง ปัจจุบัน การบริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการควบคุมสินค้าคงคลัง  และดำเนินการตรวจสอบกับแผนที่กำหนดไว้ หากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องว่าเกิดจากสาเหตุใด และหาแนวทางแก้ไขทันที เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดการข้อมูลของสินค้าคงคลัง เพื่อให้เกิดความถูกต้อง แม่นยำ และทันเวลามาก

ยิ่งขึ้น  

วัตถุประสงค์

    1) เพื่อให้ผู้อบรมสามารถลดค่าใช้จ่ายโดยการบริหารสินค้าคงคลังและการเก็บ

รักษาคุณภาพสินค้า

    2)  เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้การปรับความสมดุลระหว่างความต้องการและ

การจัดการสินค้าคงคลัง

    3)  เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการ วิธีการบริหารสินค้าคงคลังในปริมาณที่เพียงพอและทันต่อความต้องการของ ลูกค้าเสมอ เพื่อสร้างยอดขาย และรักษาระดับของส่วนแบ่งตลาดไว้

    4)  เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะ ความรู้ การลดระดับการลงทุนด้านสินค้าคงคลัง

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลัง และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน

จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้

ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมสามารถลดค่าใช้จ่ายโดยการบริหารสินค้าคงคลังและการเก็บรักษาคุณภาพสินค้าได้

02.png

ผู้อบรมมีความรู้และเข้าใจแนวทางการปรับความสมดุลระหว่างความต้องการกับสินค้าคงคลังได้

26554.jpg

หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารสินค้าคงคลัง

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / เจ้าของกิจการ / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

วิศวกร.png

วิศวกร

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

 
 
26554.jpg
9888.png

เรียนรู้เชิงวิชาการ Academic 

26554.jpg
03.png

การเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์  Learn by Experience

26554.jpg
55588.png

เน้นการเรียนรู้แบบ Participation
เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
คอร์ส 9 ทักษะ สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างาน

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์ส การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิท

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

อบรม ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม-หัวหน้า

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

bottom of page