คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- ความสำคัญสร้างแรงกระตุ้น และค้นหา PASSION

- เข้าใจของคำว่า Mindset สำคัญอย่างไร?

รายละเอียดหลักสูตร

ปรับ Mindset ปลุก Passion

เคล็ดลับการสร้างความสำเร็จในการทำงาน

      หลักการและเหตุผล สิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรต้องการ คือ Mindset หรือความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานที่ดีและประสบผลสำเร็จในการทำงานต่อตนเองและองค์กร หากองค์กรที่มีบุคลำกรแบบ "Fixed mindset" หรือทัศนคติที่ยึดติดอยู่ในกรอบเดิมไม่กล้าที่จะออกจาก “Comfort Zone” เป็นเวลานาน ส่งผลให้พนักงานรู้สึกว่าแต่ละวันที่ไปทำงานนั้นไม่มี “passion” ในการทำงานมี มุมมอง ความคิด สไตล์การทำงานที่แตกต่างกัน ทีมงานขาดความเป็นหนึ่งเดียว มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก เกิดปัญหาในกระบวนการทำงานระหว่างแผนกหรือส่วนงาน ทำให้องค์การเกิดการเติบโตช้ำไม่ทันกับคู่แข่งทำงธุรกิจ บุคลากรขาดการนำศักยภาพของตนเองมาใช้ในการทำงานได้อย่ำเต็มที่ ทั้งนี้ หากองค์กรเสริมสร้างทักษะแนวคิดให้กับพนักงานหรือที่เรียกว่า "Growth Mindset" หรือทัศนคติและแนวคิดแบบยืดหยุ่นและเติบโตพัฒนาต่อไปข้างหน้า และการสร้าง Passion การทำงานถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคคลให้ทำงานเต็มไปด้วยพลังแห่งความกระตือรือร้นสู่ความสำเร็จในการทำงานและองค์กร


      วัตถุประสงค์
            1) เพื่อให้ผู้อบรมทราบความหมายและความสำคัญ สามารถปรับเปลี่ยน (Mindset) พฤติกรรมสู่การสร้างความสำเร็จในการทำงานและเป้าหมายขององค์กรได้
            2) เพื่อให้ผู้อบรมนำความรู้ไปปรับใช้เสริมสร้างทักษะตนเองแบบ "Growth Mindset" การสร้าง Passion กับการทำงานถือเป็นหัวใจสำคัญของการประสบความความสำเร็จในการใช้ศักย
ภาพการทำงาน

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
   1) ผู้อบรมสามารถปรับเปลี่ยน (Mindset) พฤติกรรมเสริมสร้างความสำเร็จในการทำงานและเป้าหมายขององค์กรได้
   2) ผู้อบรมสามารถเสริมสร้างทักษะการคิดแบบ "Growth Mindset"และการสร้าง Passion กับการทำงานถือเป็นหัวใจสำคัญของการประสบความสำเร็จในการใช้ศักยภาพบุคคลทำงานเพื่อสร้างสรรค์


รูปแบบการฝึกอบรม
   1) เน้นการเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Working) จะช่วยทำให้สามารถปรับเปลี่ยนความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม (Mindset)
   2) เน้นการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)

       เนื้อหาการบรรยาย

Session 1: บริบทความเข้าใจของคำว่า Mindset สำคัญอย่างไร?

       ความหมายและความสำคัญของ Mindset
       การแบ่งกลุ่มตาม Mindset

       การเสริมสร้าง 7 Meaning-Mindset
       เทคนิคกำรสร้าง Mindset เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

Session 2: ปรับ Mindset สู่การสร้างความสำเร็จในการทำงาน
       ปัญหาของบุคคลากรแบบ Fixed Mindset
       วิธีการปลดล๊อค Fixed Mindset สร้าง Growth Mindset
       เครื่องมือ ปลดล๊อค Fixed Mindset สร้าง Growth Mindset

 

Session 3: ความหมายและความสำคัญสร้างแรงกระตุ้น และค้นหา PASSION
       องค์ประกอบที่ทำให้พนักงานรู้สึกมี Passion ในกำรทำงาน

       การสร้าง Passion กับการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ
Session 4: แนวทางการสร้าง Passion สู่ความสำเร็จในการทำงาน
       Communication (การสื่อสาร)
       Growth and Development (การเติบโตและการพัฒนา)
       Recognition and appreciation (การถูกยอมรับและการถูกชื่นชม)
       Trust and Confident (การสร้างความไว้ใจได้และ
การ

สร้างความมั่นใจ)
 

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน

/ ผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • ความสำคัญสร้างแรงกระตุ้น และค้นหา PASSION

  • เข้าใจของคำว่า Mindset สำคัญอย่างไร?

  • การปรับเปลี่ยน (Mindset) พฤติกรรมเสริมสร้างความสำเร็จในกำรทำงานและเป้าหมายขององค์กรได้
     

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

 

ตารางสัมมนา

วันที่จัดสัมมนา

รุ่น

สถานที่

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

สมัครอบรม

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

Training Service

Useful Links

Top Professional & Development Co., Ltd.

7/77 ม. 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

020-263-788
hrod1@tpd.co.th

FAX 038-387-719

www.hrodthai.com

จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

LINE id : @hrodthai (มี@)

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • line
  • ไอคอน YouTube สังคม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved