1900108-การปรับ-Mindset-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน.jpg

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
สำหรับคนทำงานหรือผู้ที่สนใจ พร้อมถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นแบบ Real Time

หลักการและเหตุผล

      หลักการและเหตุผล สิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรต้องการ คือ Mindset หรือความเชื่อที่

มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานที่ดีและประสบผลสำเร็จในการทำงานต่อตนเองและองค์กร หากองค์กรที่มีบุคลำกรแบบ "Fixed mindset" หรือทัศนคติที่ยึดติดอยู่ในกรอบเดิมไม่กล้าที่จะออกจาก “Comfort Zone” เป็นเวลานาน ส่งผลให้พนักงานรู้สึกว่าแต่ละวันที่ไปทำงานนั้นไม่มี “passion” ในการทำงานมี มุมมอง ความคิด สไตล์การทำงานที่แตกต่างกัน ทีมงานขาดความเป็นหนึ่งเดียว มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก เกิดปัญหาในกระบวนการทำงานระหว่างแผนกหรือส่วนงาน ทำให้องค์การเกิดการเติบโตช้ำไม่ทันกับคู่แข่งทำงธุรกิจ บุคลากรขาดการนำศักยภาพของตนเองมาใช้ในการทำงานได้อย่ำเต็มที่ ทั้งนี้ หากองค์กรเสริมสร้างทักษะแนวคิดให้กับพนักงานหรือที่เรียกว่า "Growth Mindset" หรือทัศนคติและแนวคิดแบบยืดหยุ่นและเติบโตพัฒนาต่อไปข้างหน้า และการสร้าง Passion การทำงานถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคคลให้ทำงานเต็มไปด้วยพลังแห่งความกระตือรือร้นสู่ความสำเร็จในการทำงานและองค์กร

วัตถุประสงค์

      1)  เพื่อให้ผู้อบรมทราบความหมายและความสำคัญ สามารถปรับเปลี่ยน (Mindset) พฤติกรรมสู่การสร้างความสำเร็จในการทำงานและเป้าหมายขององค์กรได้

 

      2)  เพื่อให้ผู้อบรมนำความรู้ไปปรับใช้เสริมสร้างทักษะตนเองแบบ "Growth Mindset" การสร้าง Passion กับการทำงานถือเป็นหัวใจสำคัญของการประสบความความสำเร็จในการใช้ศักยภาพการทำงาน

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การปรับ Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมสามารถปรับเปลี่ยน (Mindset) พฤติกรรมเสริมสร้างความสำเร็จในการทำงานและเป้าหมายขององค์กรได้

02.png

ผู้อบรมสามารถเสริมสร้างทักษะการคิดแบบ Growth Mindset"และการสร้าง Passion กับการทำงานถือเป็นหัวใจสำคัญของการประสบความสำเร็จในการใช้ศักยภาพบุคคลทำงานเพื่อสร้างสรรค์

26554.jpg

หลักสูตร การปรับ Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / เจ้าของกิจการ /พนักงาน หรือ ผู้สนใจทั่วไป

 

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน

 เจ้าของกิจการ

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

 
26554.jpg
9888.png

เน้นการเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Working) จะช่วยทำให้สามารถปรับเปลี่ยนความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม (Mindset)

26554.jpg
04.png

เน้นการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

 • Session 1
  บริบทความเข้าใจของคำว่า Mindset สำคัญอย่างไร?

     1) ความหมายและความสำคัญของ Mindset
     2) การแบ่งกลุ่มตาม Mindset

     3) การเสริมสร้าง 7 Meaning-Mindset
     4) เทคนิคกำรสร้าง Mindset เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

 • Session 2
  ปรับ Mindset สู่การสร้างความสำเร็จในการทำงาน

     1) ปัญหาของบุคคลากรแบบ Fixed Mindset
     2) วิธีการปลดล๊อค Fixed Mindset สร้าง Growth Mindset
     3) เครื่องมือ ปลดล๊อค Fixed Mindset สร้าง Growth Mindset

 • Session 3
  ความหมายและความสำคัญสร้างแรงกระตุ้น และค้นหา PASSION

     1) องค์ประกอบที่ทำให้พนักงานรู้สึกมี Passion ในกำรทำงาน

     2) การสร้าง Passion กับการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ

 • Session 4
  แนวทางการสร้าง Passion สู่ความสำเร็จในการทำงาน

     1) Communication (การสื่อสาร)
     2) Growth and Development (การเติบโตและการพัฒนา)
     3) Recognition and appreciation (การถูกยอมรับและการถูกชื่นชม)
     4) Trust and Confident (การสร้างความไว้ใจได้และ การสร้างความมั่นใจ)

 

ตารางอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

การปรับ Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

6 กันยายน 2564 (รุ่น 3)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

การปรับ Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

19 พฤศจิกายน 2564 (รุ่น 4)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

ปลดล็อค Fixed Mindset สร้าง

Growth Mindset ในการทำงาน

หลักสูตร การปรับ Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 
 
การปรับ Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน-02

การปรับ Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน-03

การปรับ Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน-04

การปรับ Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน-05

598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
หลักสูตร การปรับ Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน - 01

หลักสูตร การปรับ Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน - 02

หลักสูตร การปรับ Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน - 04

หลักสูตร การปรับ Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน - 03

c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved