top of page
อบรมหลักสูตร การขียนJDอย่างไรให้สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะตาม ตำแหน่ง พร้อมการประเมินอย่.j

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
สำหรับคนทำงานหรือผู้ที่สนใจ พร้อมถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นแบบ Real Time

หลักการและเหตุผล

       ”การจัดทำระเบียบข้อบังคับสำคัญในสถานที่ประกอบการ” เป็นข้อกำหนดตามกฏหมายคุ้มครองแรงงานซึ่งระเบียบข้อบังคับจะเป็นข้อปฎิบัติของพนักงานในองค์กร ”วินัย&การลงโทษ”เป็นประเด็นที่มีผลทั้งทางบวกและลบต่อผู้บังคับบัญชา&พนักงาน หากมีการกระทำผิดมีการให้คุณให้โทษที่ผิดไปจากข้อเท็จจริง(เบี่ยงเบนจากความเป็นจริง) ความเข้าใจในพฤติกรรมบุคคล พฤติกรรมองค์ &วินัยในการลงโทษถือเป็นการบริหารแรงงานสัมพันธ์ในองค์กรที่สำคัญ เพราะอาจมีผลกระทบต่อบรรยากาศ&ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชาได้ เทคนิคในการลงโทษทางวินัยที่ต้องควร

/ปฏิบัติจึงต้องได้รู้&เข้าใจเพื่อให้การลงโมษทางวินัยมีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมและผลเชิงบวกต่อทัศนคติของพนักงานต่อผู้บังคับบัญชา&องค์กร

วัตถุประสงค์

    1)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้เข้าใจกฎหมายแรงงาน และควรกำหนดระเบียบข้อบังคับที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ & การแรงงานสัมพันธ์และสร้างวัฒนธรรมการมีวินัย

ในองค์กร

 

    2)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้เทคนิคการให้คำแนะนำ ปรึกษา ในการลงโทษทางวินัยในเชิงบวก ที่มีผลต่อทัศนคติของบทบาทในแต่ละองค์กร และต่อพนักงาน

 

    3)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวทาง เทคนิค ในการให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาบุคคล,งาน,ข้อขัดแย้งที่เหมาะสม

 
วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การขียน JD อย่างไรให้สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะตาม ตำแหน่ง พร้อม

การประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ 

และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมเข้าใจกฎหมายแรงงานและควรกำหนดระเบียบข้อบังคับที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และการแรงงาน

สัมพันธ์ การสร้างวัฒนธรรมการมีวินัยในองค์กร

02.png

ผู้อบรมรู้เทคนิคการให้คำแนะนำ ปรึกษา ในการลงโทษทางวินัยในเชิงบวก ที่มีผลต่อทัศนคติของบทบาทในแต่ละองค์กร ต่อพนักงาน

26554.jpg

หลักสูตร การขียน JD อย่างไรให้สอดคล้อง

กับการพัฒนาสมรรถนะตาม ตำแหน่ง

พร้อมการประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

ผู้จัดการ.png

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)

ผู้ประกอบการ.png

 เจ้าของธุรกิจ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

แนะนำหลักสูตรและวิทยากร

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

ความสำคัญของระเบียบข้อบังคับ

ในการทำงาน

3.png

หลักปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับใน

การทำงาน & กฎหมายแรงงาน

5.png

หลักการบริหาร การให้คำปรึกษาแก่บริหารและ line การที่มีการฝ่าฝืนข้อบังคับใน

การทำงาน

2.png

การให้ความสำคัญ & การปฏิบัติใน

ข้อบังคับในการทำงาน

4.png

วิธีการปฏิบัติเมื่อมีการฝ่าฝืนระเบียบ

ข้อบังคับในเรื่องต่างๆ

6.png

แนวทางการให้คำปรึกษาแก่องค์กรลูกจ้างหรือการทำงานในเรื่องการปฏิบัติตามข้อบังคับในการทำงาน/การฝ่าฝืน

7.png

เทคนิคการลงโทษทางวินัยเชิงบวก (workshop)

วันอบรม

เทคนิคการลงโทษทางวินัยในเชิงบวก

ข้อบังคับในการทำงานที่ HR ควรรู้

การลงโทษทางวินัยแก่พนักงาน จะมีการตกลงไว้ตั้งแต่แรกก่อนเริ่มงานแล้ว ตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 108 กำหนดว่านายจ้างหรือองค์กรที่มีพนักงานมากกว่า

10 คนขึ้นไปจำเป็นต้องจัดทำข้อบังคับในการทำงาน

 
 
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

1.การออกแบบโครงสร้างองค์กร และ อัตรากำลังอย่างไรให้สอดคล้องกับโครงสร้างเงินเดือน 1920x1080

การออกแบบโครงสร้างองค์กร

และ อัตรากำลังอย่างไรให้สอดคล้องกับโครงสร้างเงินเดือน

โครงสร้างองค์กรให้สัมพันธ์กับประเภท

และขนาดของธุรกิจ จึงเป็นเรื่องแรกที่

ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ

2.competency & specification และ job description ตามตำแหน่ง 1920x1080.jpg

competency & specification และ job description

ตามตำแหน่ง

การเขียน Job description เป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนช่วยสนับสนุนความสำเร็จขององค์กรตามเป้าหมาย

3.เทคนิคการสรรหาบุคลากร การปฐมนิเทศและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1920x1080.jpg

เทคนิคการสรรหาบุคลากร

การปฐมนิเทศและการประเมินผล

การปฏิบัติงาน

การบริหารทรัพยากรบุคคลและการสรรหาบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
bottom of page