วันที่                                                         หลักสูตร                                                          Non-Mem  Member            สถานที่

1

1900059 - การบริหารแรงงานสัมพันธ์อย่างไรให้สอดคล้องกับสไตล์ญี่ปุ่น

2,500

2,300

2,300

2,500

2000044 - การปรับปรุงงานด้วยแนวคิด Kaizen IoT ขั้นพื้นฐาน : Workshop

1

2,300

2,500

1500012 - การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ (Welfare Committee Management)

2

2

1900105 - เทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชา

2,500

2,300

มีนาคม 2564

3

1700007 - ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2,500  

2,300

3

3000031 - Knowledge management สำหรับ ISO 9001:2015

3,500  

3,300

4

1900037 - เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2,500

2,300

4

2000035 - การลดความสูญเปล่าและเพิ่มผลผลิตดวยหลักการ 7 Wastes

2,500

2,300

5

1900092 - การนำเสนออย่างมืออาชีพ

2,500

2,500

5

3000034 - ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015)

3,500

3,300

8

2,500

2,300

8

3,500

3,300

9

2,500

2,300

9

2,500

2,300

10

2,500

2,300

3,300

3,500

10

2,300

2,500

11

11

2,500

2,300

12

2,500

2,300

12

2,500

2,300

15

2,500

2,300

15

2,500

2,300

2,300

2,500

16

16

2,500

2,300

17

2,500

2,300

18

2,500

2,300

19

2,500

2,300

19

3,500

3,300

19

2,500

2,300

22

2,500

2,300

22

2,500

2,300

23

2,500

2,300

23

3,500

3,300

24

2,500

2,300

24

3,500

3,300

25

2,500

2,300

25

3,500

3,300

26

2,500

2,300

26

2,500

2,300

29

2,500

2,300

29

2,500

2,300

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved