หลักการ & วิธีการจัดทำแผนการฝึกอบรม

และพัฒนาการทำงานประจำปี