top of page
อบรม วิธีการจัดทำแผนการฝึกอบรมอย่างไรให้สอดคล้องกับการพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพ.jpg

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
สำหรับคนทำงานหรือผู้ที่สนใจ พร้อมถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นแบบ Real Time

หลักการและเหตุผล

       การวางแผนฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรประจำปีเป็นบทบาท หน้าที่ของสมรรถนะบุคลากรที่ต้องประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ได้ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดประจำปีและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับลักษณะงาน

ของการฝึกอบรมสมรรถนะที่ต้องการ

       เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการวางแผนฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรประจำปี เป็นไปตามความต้องการของเป้าหมายความสำเร็จ ของผู้บริหารด้านการฝึกอบรม เพื่อการพัฒนาต้องมีความรู้ความเข้าใจในการฝึกอบรมและพัฒนาให้ชัดเจน มีหลักการเป็นระบบ การวางแผนประจำปีจึงต้องเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลตามเป้าหมายการฝึกอบรมพัฒนาการวางแผนการฝึกอบรมให้พัฒนาบุคลากรต้องเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับ

3 เรื่องหลัก คือผลการประเมินประจำปีที่พัฒนาในเรื่องใดที่จะมีส่วนร่วมให้การทำงานปี

ต่อไปดีขึ้น ได้รับการพัฒนาเพิ่มผลงาน การฝึกอบรมในทักษะ สมรรถนะใหม่ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงไป กับการพัฒนาทักษะใหม่เพื่อรับผิดชอบในหน้าที่ ความรับผิดชอบงานในธุรกิจใหม่ หลักสูตรจะให้ความเข้าใจหลักการและวิธีการจัดทำ

แผนฝึกอบรมประจำปีขององค์กร หน่วยงานอย่างเป็นระบบ ได้ประโยชน์โดยตรงสัมพันธ์กับความคิดและความรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

    1)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ เข้าใจ องค์ประกอบการวางแผนการฝึกอบรม

ประจำปี ความต้องการฝึกอบรม,ทักษะใหม่ ของ JD และธุรกิจ

 

    2)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม รู้และเข้าใจ การกำหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการจองหน่วยงานของพนักงาน (สมรรถนะ,ทักษะตาม JD และธุรกิจใหม่)

 

    3)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการจัดทำแผนฝึกอบรม & พัฒนา

บุคลากรประจำปี

 

    4)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ หลักการประเมินผล การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

 
วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี วิธีการจัดทำแผนการฝึกอบรมอย่างไรให้สอดคล้องกับ การพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพ (Successor) และพัฒนาการทำงานประจำปี และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไป

สู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมมีความรู้ เข้าใจ องค์ประกอบการวางแผนการฝึกอบรมประจำปี ; ความต้องการฝึกอบรม,ทักษะใหม่ ของ JD และธุรกิจ

02.png

ผู้อบรมเข้าใจ การกำหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการจองหน่วยงานของพนักงาน (สมรรถนะ,ทักษะตาม JD และธุรกิจใหม่)

03.png

ผู้อบรมมีความรู้ในการจัดทำแผนฝึกอบรม และพัฒนา บุคลากรประจำปี

26554.jpg

หลักสูตร วิธีการจัดทำแผนการฝึกอบรมอย่างไร

ให้สอดคล้องกับการพัฒนาความก้าวหน้า

สายอาชีพ (Successor)

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

ผู้จัดการ.png

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)

ผู้ประกอบการ.png

 เจ้าของธุรกิจ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

แนะนำหลักสูตรและวิทยากร

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

ความหมายและความสำคัญ การวางแผนการฝึกอบรม การสัมมนาการทำงาน

ประจำปี

3.png

การกำกับและการดำเนินการการวางแผนฝึกอบรม พัฒนาประจำปี

2.png

องค์ประกอบการวางแผนการฝึกอบรมและการพัฒนาประจำปี

4.png

การประเมินผลความสำเร็จใน

การฝึกอบรมประจำปี

วันอบรม

การจัดทำแผนการฝึกอบรม

พัฒนาการทำงานประจำปี

การวางแผนฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรประจำปีเป็นบทบาทหน้าที่ของสมรรถนะบุคลากรที่

ต้องประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรและจัดสรรงบประมาณ

ให้สอดคล้องกับการฝึกอบรมที่ต้องการ

 
 
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
1.การออกแบบโครงสร้างองค์กร และ อัตรากำลังอย่างไรให้สอดคล้องกับโครงสร้างเงินเดือน 1920x1080

การออกแบบโครงสร้างองค์กร

และ อัตรากำลังอย่างไรให้สอดคล้องกับโครงสร้างเงินเดือน

โครงสร้างองค์กรให้สัมพันธ์กับประเภทและขนาดของธุรกิจ จึงเป็นเรื่องแรกที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ

2.competency & specification และ job description ตามตำแหน่ง 1920x1080.jpg

competency & specification และ job description

ตามตำแหน่ง

การเขียน Job description เป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนช่วยสนับสนุนความสำเร็จขององค์กรตามเป้าหมาย

3.เทคนิคการสรรหาบุคลากร การปฐมนิเทศและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1920x1080.jpg

เทคนิคการสรรหาบุคลากร

การปฐมนิเทศและการประเมินผล

การปฏิบัติงาน

การบริหารทรัพยากรบุคคลและการสรรหาบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

bottom of page