ภาพกิจกรรม อบรม/สัมมนา

หลักสูตร การจัดทำ Payroll ข้ันเทพ (วันที่ 7 พ.ค 2562)

หลักสูตร พื้นฐาน 5ส กับการพัฒนาองค์กร (5s Basic) (วันที่ 1 เม.ย. 2562)

หลักสูตร Update การจัดทำสัญญาจ้างและข้อบังคับการทำงาน

ให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานใหม่ (วันที่ 24 ต.ค. 2561)