หลักสูตร

“ทักษะการเป็นวิทยากร ระดับ 2”

(Train the trainer Level 2)

 

         หลักการและเหตุผล   วิทยากรภายในองค์กร Facilitator ระดับที่ 2  (สำหรับ วิทยากรในองค์กร หรือมีหน้าที่บรรยายในองค์) ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญ รวมทั้งทัศนคติที่ดีในการทำงานถือเป็นหัวใจที่สำคัญยิ่งในการดำเนินธุรกิจ  ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่า จะทำอย่างไรบุคลากรที่มีความสามารถและความชำนาญในองค์กรสามารถถ่ายทอดความรู้และอบรมบุคลากรภายในได้อย่างทั่วถึงและตรงกับเนื้อหาที่องค์กรต้องการ หากการใช้วิทยากรภายในเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้จะสามารถเจาะลึกในตัวเนื้องานและเข้าใจถึงเทคโนโลยีที่องค์กรใช้อยู่ ตลอดจนเข้าใจถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจขององค์กรได้โดยตรงกับความต้องการและเพื่อรักษาและพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร รองรับการเติบโตของธุรกิจ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อยอดธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์   

  1. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถออกแบบหลักสูตรการสอนภายในได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนได้อย่างมืออาชีพ

  2. เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะและพัฒนาจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงเพิ่มความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ในกลุ่มพนักงาน เพื่อช่วยในการพัฒนางานและพัฒนาคนภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ   

  1. ผู้อบรมสามารถออกแบบหลักสูตรการสอนภายในงานได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนได้อย่างมืออาชีพ

  2. ผู้อบรมมีความรู้ ทักษะ เทคนิคและความสามารถ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ในกลุ่มพนักงาน เพื่อช่วยในการพัฒนางานและพัฒนาคนในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รูปแบบการฝึกอบรม

  1. เน้นการเรียนรู้จาการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience                   

  2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario.  

  3. เน้นการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)

  4. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง (Workplace  learning)  ฝึกปฏิบัติ

หัวข้อการบรรยาย “หลักสูตร ทักษะการเป็นวิทยากร ระดับ 2”

                 (Train the trainer Level 2)

    Module 1:    ความรู้ความ เข้าใจ หลักการถ่ายทอดของวิทยากรฝึกอบรมภายใน​

    Module 2:    การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิทยากรฝึกอบรมภายในอย่างมืออาชีพ​

    Module 3:    การพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพที่จําเป็นสําหรับวิทยากรฝึกอบรมภายใน​

    Module 4:    กลยุทธ์การเป็นวิทยากรภายในอย่างมืออาชีพ​

    Module 5 :   Workshop#1  ฝึกปฏิบัติ  การออกแบบ (Learning Design) กับการวางแผนการสอนและการ

    Module 6 :   Work Shop # 2  ฝึกปฏิบัติการบรรยายหัวข้อต่าง ๆ  

กลุ่มเป้าหมาย :               ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ 

จำนวนวันที่อบรม :            1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :           30  คน/รุ่น 

วิทยากร :                   ผู้ทรงคุณวุฒิ

      เดือน                 วันที่ อบรม                                สถานที่                           บุคคลทั่วไป            สมาชิก             Download

พฤศจิกายน

12-14 พฤศจิกายน 2561

HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

27,500

26,125

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved