top of page
The Professional Trainer – การเป็นวิทยากรมืออาชีพ-01.jpg

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
สำหรับคนทำงานหรือผู้ที่สนใจ พร้อมถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นแบบ Real Time

หลักการและเหตุผล

      วิทยากร (สำหรับ วิทยากร หรือมีหน้าที่บรรยาย) ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญ รวมทั้งทัศนคติที่ดีในการทำงานถือเป็นหัวใจที่สำคัญยิ่งในการดำเนินธุรกิจ ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่า จะทำอย่างไรบุคลากรที่มีความสามารถและความชำนาญในองค์กรสามารถถ่ายทอดความรู้และอบรมบุคลากรภายในได้อย่างทั่วถึงและตรงกับเนื้อหาที่องค์กรต้องการ หากการใช้วิทยากรภายในเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้จะสามารถเจาะลึกในตัวเนื้องานและเข้าใจถึงเทคโนโลยีที่องค์กรใช้อยู่ ตลอดจนเข้าใจถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจขององค์กรได้โดยตรงกับความต้องการและเพื่อรักษาและพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร รองรับการเติบโตของธุรกิจ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อยอดธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

      1)  เพื่อให้ผู้อบรมสามารถออกแบบหลักสูตรการสอนภายในได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนได้อย่างมืออาชีพ

      2)  เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะและพัฒนาจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงเพิ่มความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และแบ่งเป็นประสบการณ์ในกลุ่มพนักงาน เพื่อช่วยในการพัฒนางานและพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

หลักสูตร Train the Trainer.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมสามารถออกแบบหลักสูตรการสอนภายในงานได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนได้อย่างมืออาชีพ

02.png

ผู้อบรมมีความรู้ ทักษะ เทคนิคและความสามารถ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ และแบ่งเป็นประสบการณ์ในกลุ่มพนักงาน เพื่อช่วยในการพัฒนางานและพัฒนาคนในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

26554.jpg

หลักสูตร การเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ
(The Professional Trainer)

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

ผู้ประกอบการ.png

เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมนี้จะใช้ 4 วิธี ได้แก่

 
 
26554.jpg
9888.png

1) เน้นการเรียนรู้จากการถ่ายทอด

จากประสบการณ์ Learn by Experience

26554.jpg
03.png

2) เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario

26554.jpg
55588.png

3) เน้นการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างสรรค์

การเรียนรู้ (Constructive process of learning)

26554.jpg
04.png

4) เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง

(Workplace learning) ฝึกปฏิบัติ

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

Module 1
ความรู้ความ เข้าใจ หลักการถ่ายทอดของวิทยากร

  1) ทำไมองค์กรต้องมีวิทยากร

  2) ความหมายและความสำคัญของวิทยากร

  3) บทบาทภาวการณ์เป็นผู้นำของวิทยากร

  4) คุณสมบัติของการเป็นวิทยากร

  5) บทบาทของวิทยากรภายในสำคัญต่อความสำเร็จของใครบ้าง?

  6) ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นวิทยากร

  7) ธรรมชาติของมนุษย์ในการเรียนรู้

  8) ความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้ของคน

4.png

Module 4
กลยุทธ์การเป็นวิทยากร
อย่างมืออาชีพ

  1) กระบวนการจัดทำโครงสร้างหลักสูตร

  2) การวางแผนและการเขียนแผนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

  3) กระบวนการเรียนรู้และการวางแผนเนื้อหาฝึกอบรม

  4) การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม

  5) ติดอาวุธให้กับวิทยากรภายในอย่างมืออาชีพ

2.png

Module 2
การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิทยากรฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ

  1) เป้าหมายของการฝึกอบรมและหลักการถ่ายทอด

  2) พฤติกรรมผู้เรียนที่วิทยากรต้องเรียนรู้

และรับมือ

  3) การสร้างบรรยากาศ และปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในการส่งเสริมการเรียนรู้

  4) จุดแข็งของวิทยากรที่ควรมีและจำเป็น

ต้องมี

  5) เทคนิค (เพิ่มเติม) ที่วิทยากรควรใช้ในสถานการณ์ต่างๆ

5.png

Module 5
Workshop#1 การออกแบบกับการวางแผนการสอน

  1) ทักษะการออกแบบ (Learning Design) และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้

  2) เทคนิคการสร้างกลยุทธ์โดยการออกแบบ PowerPoint และสื่อการสอน

  3) การเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และการปรับระดับคิดในการนำเสนอ 15 นาทีแรกในการสอนงาน

  4) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ (Context) เชื่อมโยงเนื้อหาก (Content) ให้น่าสนใจ

3.png

Module 3
การพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพ
ที่จำเป็นสำหรับวิทยากรฝึกอบรม

  1) วิธีการสร้างความมั่นใจ สำหรับมือใหม่ สู่มืออาชีพ

  2) บุคลิกภาพของวิทยากร การเดิน/ การทรงตัว/การใช้สายตา/การแสดงสีหน้า/การแต่งกาย

  3) บุคลิกภาพการพูดหน้าชุมชน และจิตวิทยาในการสอน

  4) เทคนิคการใช้สื่อประกอบการสอนให้

น่าสนใจ

6.png

Module 6
WorkShop#2 ฝึกปฏิบัติการบรรยายหัวข้อต่าง ๆ

  1) การวิเคราะห์ผู้ฟัง

  2) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

  3) การเปิด/ปิดให้ประทับใจ

  4) เทคนิคในการรับมือกับคำถามจาก ผู้เข้าอบรม/ผู้ฟัง

  5) เทคนิคการรับมือกับความตื่นเต้น

วันอบรม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
หลักสูตร วิทยากร ภายใน-Train the trainer
อบรมวิทยากรออนไลน์-เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
หลักสูตร Train the trainer- การเป็นวิทยากรภายในองค์กรอย่างมืออาชีพ
หลักสูตร การเป็นวิทยากร ภายใน- เป็นวิทยากร ต้องทําอย่างไร
หลักสูตร การเป็นวิทยากร- วิทยากร ภายใน
หลักสูตร การเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ-Train the trainer
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Onsite  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
คอร์ส 9 ทักษะ สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างาน

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์ส การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิท

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

อบรม ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม-หัวหน้า

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

bottom of page