การผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System) เป็นการเพิ่มผลผลิตตาม แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ โดยผลผลิตจะต้องเป็นผลผลิตที่ขายได้จริง ไม่นับรวมผลิตผลที่เป็นชองเสีย (Defect) สิ่งสำคัญที่ทำให้องค์กรมีรายได้และสามารถดำรงอยู่ได้ คือ การแข่งขันได้ในตลาดเสรี ราคาเป็นสิ่งสำคัญในการแข่งขันหากคุณภาพสินค้าเท่ากันแล้วสินค้าที่มีราคาถูกกว่า ย่อมถูกเลือกซื้อ ในขณะที่คู่แข่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น ทำให้ทุกองค์กรพยายามที่จะนำไปสู่การได้เปรียบ Toyota Production System (TPS) ที่ยึดหลักการผลิต โดยไม่มีของเหลือซึ่งประกอบด้วย 2 เสาหลักสำคัญ คือ Just In Time และ Automation โดยมุ่งเน้นที่จะขจัดความสูญเปล่า (Muda) ให้หมดสิ้นไป “ด้วยการผลิตสิ่งที่จำเป็น ในเวลาที่จำเป็น เฉพาะที่จำเป็น” ปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลในการลดต้นทุน การผลิต และ ช่วยประหยัดพลังงาน ผลิตแบบ Toyota Production System เล็งเห็นบทบาท ความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีความ สามารถในด้านการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการฝึกอบรม

      1) เน้นการเรียนรู้แบบ Blended Learning Solution ระบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงสร้างสรรค์
      2) เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group Activity)
      3) เน้นการเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience.
      4) Work shop / Case Study

เนื้อหาการบรรยาย

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตแบบโตโยต้า (TPS)
      2) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวความคิด หลักการเกี่ยวกับการผลิตแบบ (Just in time)
      3) เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการ สำคัญ แนวคิดหลักการระบบอัตโนมัติ (Automation) หรือ (Jidoka)
      4) เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการ ในการขับเคลื่อนระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS)

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved