การผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System) เป็นการเพิ่มผลผลิตตาม แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ โดยผลผลิตจะต้องเป็นผลผลิตที่ขายได้จริง ไม่นับรวมผลิตผลที่เป็นชองเสีย (Defect) สิ่งสำคัญที่ทำให้องค์กรมีรายได้และสามารถดำรงอยู่ได้ คือ การแข่งขันได้ในตลาดเสรี ราคาเป็นสิ่งสำคัญในการแข่งขันหากคุณภาพสินค้าเท่ากันแล้วสินค้าที่มีราคาถูกกว่า ย่อมถูกเลือกซื้อ ในขณะที่คู่แข่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น ทำให้ทุกองค์กรพยายามที่จะนำไปสู่การได้เปรียบ Toyota Production System (TPS) ที่ยึดหลักการผลิต โดยไม่มีของเหลือซึ่งประกอบด้วย 2 เสาหลักสำคัญ คือ Just In Time และ Automation โดยมุ่งเน้นที่จะขจัดความสูญเปล่า (Muda) ให้หมดสิ้นไป “ด้วยการผลิตสิ่งที่จำเป็น ในเวลาที่จำเป็น เฉพาะที่จำเป็น” ปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลในการลดต้นทุน การผลิต และ ช่วยประหยัดพลังงาน ผลิตแบบ Toyota Production System เล็งเห็นบทบาท ความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีความ สามารถในด้านการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการฝึกอบรม

      1) เน้นการเรียนรู้แบบ Blended Learning Solution ระบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงสร้างสรรค์
      2) เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group Activity)
      3) เน้นการเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience.
      4) Work shop / Case Study

เนื้อหาการบรรยาย

Lesson 1 ความรู้ในระบบการผลิตแบบโตโยต้า

 • ระบบการผลิตแบบโตโยต้า

 • แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตแบบ TPS

 • ที่มาเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบ TPS

 • หลักการสำคัญในการลดต้นทุนการผลิตของ TOYOTA

 • หลักการและขั้นตอนสำคัญของการผลิตต่อเนื่อง

Lesson 2 ระบบคัมบัง (Kanban System)

 • แนวคิดเกี่ยวกับระบบคัมบัง (Kanban System)

 • ความหมายและความสำคัญของระบบ (Kanban)

 • หลักการดำเนินงานและองค์ประกอบของระบบ (Kanban)

Lesson 3 ระบบการผลิตแบบ

Just in time

 • แนวความคิดเกี่ยวกับการผลิตแบบทันเวลาพอดี

 • ความหมายและความสำคัญของการผลิตแบบ

 • ประโยชน์ของการใช้ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี

 • วัตถุประสงค์หลักของระบบการผลิต

Lesson 4 ระบบอัตโนมัติ (Automation) หรือ (Jidoka)

 • แนวความคิดเกี่ยวกับการผลิตแบบทันเวลาพอดี

 • ความหมายและความสำคัญของการผลิตแบบ

 • ประโยชน์ของการใช้ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี

 • วัตถุประสงค์หลักของระบบการผลิต

Lesson 5 เครื่องมือ Tools ในการขับเคลื่อน ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS)

 • แนวคิดเกี่ยวกับความสูญเปล่า

 • หลักการ 5 W 1 H

 • หลักการ ECRS ในการปรับปรุงงาน

 • กิจกรรมกลุ่ม QCC

 • เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของระบบการผลิตแบบครั้งละมากๆ กับระบบ TPS

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 1. ผุ้เข้าอบรมมีความเข้าใจ “วิถีแบบลีน” ที่กำเนิดจากโตโยต้า คือ?

 2. ผู้เข้าอบรม หลักการบริหารและแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตแบบโตโยต้า (TPS) ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

วันที่อบรม  ( ณ.Hrod Esie Center ชลบุรี ) 

 • 14 พฤษภาคม 2563 (รุ่น 1)

 • 4 กันยายน 2563 (รุ่น 2)

 • 4 พฤศจิกายน 2563 (รุ่น 3)

ราคา/ต่อท่าน

 •  ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 

 •  รวมค่าอาหารกลางวัน และ coffee break 

 •  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

ภาพบรรยากาศการอบรม

คอร์สอบรม ระบบ การ ผลิต ของ โต โย ต้า
อบรม การผลิต ของโตโยต้า-สถาบันฝึกอบรม
อบรม ระบบ การ ผลิต ของ โต โย ต้า-ประสิทธ
เชิญชวน อบรม ระบบ การ ผลิต ของ โต โย ต้า
อบรม การจัดการ ระบบการ ผลิตของโตโยต้า
หลักสูตร ระบบการผลิตแบบโตโยต้า-tps
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

เราพร้อมให้คำปรึกษา

และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

ติดต่อเรา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตแบบโตโยต้า (TPS)
      2) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวความคิด หลักการเกี่ยวกับการผลิตแบบ (Just in time)
      3) เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการ สำคัญ แนวคิดหลักการระบบอัตโนมัติ (Automation) หรือ (Jidoka)
      4) เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการ ในการขับเคลื่อนระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS)

จำนวนวันที่อบรม / เวลา

อบรม 1 วัน (เวลา 9.00-16.00น.)

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี ระบบการผลิตของ

โตโยต้า และทำ Workshop ให้ได้ลง

มือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน toppro

คอร์สอบรม

ระบบการผลิตแบบโตโยต้า

(Toyota Production System: TPS)

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved