Toyota-Production-System-(TPS)-ระบบการจั

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
สำหรับคนทำงานหรือผู้ที่สนใจ พร้อมถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นแบบ Real Time

หลักการและเหตุผล

       การผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System) เป็นการเพิ่มผลผลิตตาม แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ โดยผลผลิตจะต้องเป็นผลผลิตที่ขายได้จริง ไม่นับรวมผลิตผลที่เป็นชองเสีย (Defect) สิ่งสำคัญที่ทำให้องค์กรมีรายได้และสามารถดำรงอยู่ได้ คือ การแข่งขันได้ในตลาดเสรี ราคาเป็นสิ่งสำคัญในการแข่งขันหากคุณภาพสินค้าเท่ากันแล้วสินค้าที่มีราคาถูกกว่า ย่อมถูกเลือกซื้อ ในขณะที่คู่แข่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น ทำให้ทุกองค์กรพยายามที่จะนำไปสู่การได้เปรียบ Toyota Production System (TPS) ที่ยึดหลักการผลิต โดยไม่มีของเหลือซึ่งประกอบด้วย 2 เสาหลักสำคัญ คือ Just In Time และ Automation โดยมุ่งเน้นที่จะขจัดความสูญเปล่า (Muda) ให้หมดสิ้นไป “ด้วยการผลิตสิ่งที่จำเป็น ในเวลาที่จำเป็น เฉพาะที่จำเป็น” ปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลในการลดต้นทุน การผลิต และ ช่วยประหยัดพลังงาน ผลิตแบบ Toyota Production System เล็งเห็นบทบาท ความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีความ สามารถในด้านการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตแบบโตโยต้า (TPS)

      2) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวความคิด หลักการเกี่ยวกับการผลิตแบบ (Just in time)

      3) เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการ สำคัญ แนวคิดหลักการระบบอัตโนมัติ (Automation) หรือ (Jidoka)

      4) เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการ ในการขับเคลื่อนระบบการผลิตแบบ

โตโยต้า (TPS)

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารการเพิ่มผลผลิต และการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิ

ภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี ระบบการผลิตของ

โตโยต้า ทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมนำความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตแบบโตโยต้า (TPS) ไปประยุกต์ใช้ใน องค์กรได้

02.png

ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการลดความสูญเปล่าจากการปฏิบัติงาน เพื่อลดสภาพของผลที่ทำให้เกิดของเสีย

03.png

ผู้เข้าอบรมเข้าใจ หลักการบริหารและแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตแบบโตโยต้า (TPS) ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

26554.jpg

หลักสูตร ระบบการผลิตแบบโตโยต้า
(Toyota Production System: TPS)

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, เจ้าของกิจการ และพนักงานหรือผู้ที่สนใจ เป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตในระดับต่างๆ

 
 

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน

 เจ้าของกิจการ

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

 
26554.jpg
04.png

เน้นการเรียนรู้แบบ Blended Learning Solution ระบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงสร้างสรรค์

26554.jpg
9888.png

เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group Activity)

26554.jpg
03.png

เน้นการเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience

26554.jpg
6544.png

Work shop / Case Study

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

 • Lesson 1 
  ความรู้ในระบบการผลิต
  แบบโตโยต้า

   1) ระบบการผลิตแบบโตโยต้า

   2) แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตแบบ TPS

   3) ที่มาเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบ TPS

   4) หลักการสำคัญในการลดต้นทุนการผลิตของ TOYOTA

   5) หลักการและขั้นตอนสำคัญของการผลิตต่อเนื่อง

 • Lesson 2
  ระบบคัมบัง
  (Kanban System)

  • แนวคิดเกี่ยวกับระบบคัมบัง (Kanban System)

  • ความหมายและความสำคัญของระบบ (Kanban)

  • หลักการดำเนินงานและองค์ประกอบของระบบ (Kanban)

 • Lesson 3
  ระบบการผลิตแบบ
  Just in time

  • แนวความคิดเกี่ยวกับการผลิตแบบทันเวลาพอดี

  • ความหมายและความสำคัญของการผลิตแบบ

  • ประโยชน์ของการใช้ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี

  • วัตถุประสงค์หลักของระบบการผลิต

 • Lesson 4
  ระบบอัตโนมัติ (Automation) หรือ (Jidoka)

  • แนวความคิดเกี่ยวกับการผลิตแบบทันเวลาพอดี

  • ความหมายและความสำคัญของการผลิตแบบ

  • ประโยชน์ของการใช้ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี

  • วัตถุประสงค์หลักของระบบการผลิต

 • Lesson 5
  ระบบการผลิตแบบ
  Just in time

  • แนวคิดเกี่ยวกับความสูญเปล่า

  • หลักการ 5 W 1 H

  • หลักการ ECRS ในการปรับปรุงงาน

  • กิจกรรมกลุ่ม QCC

  • เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของระบบการผลิตแบบครั้งละมากๆ กับระบบ TPS

 

ตารางอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

ระบบการผลิตแบบโตโยต้า

19 สิงหาคม 2564 (รุ่น 6)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

ระบบการผลิตแบบโตโยต้า

7 ตุลาคม 2564 (รุ่น 7)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

ระบบการผลิตแบบโตโยต้า

22 ธันวาคม 2564 (รุ่น 8)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

ระบบการผลิตแบบ Toyota

"ระบบการผลิตแบบโตโยต้า TPS" คือระบบการผลิตของ TOYOTA ที่มุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิตด้วยการกําจัด

ของเหลือหรือของส่วนเกินต่างๆจากกระบวนการผลิตมุ่งเน้น ผลิตแต่สินค้าที่ขายได้เท่านั้น

 
 
ระบบการผลิตแบบโตโยต้า

ระบบการผลิตแบบโตโยต้า-02

ระบบการผลิตแบบโตโยต้า-03

ระบบการผลิตแบบโตโยต้า-06

ระบบการผลิตแบบโตโยต้า-04

ระบบการผลิตแบบโตโยต้า-05

598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
คอร์สอบรม ระบบ การ ผลิต ของ โต โย ต้า
อบรม การผลิต ของโตโยต้า-สถาบันฝึกอบรม
อบรม ระบบ การ ผลิต ของ โต โย ต้า-ประสิทธ
เชิญชวน อบรม ระบบ การ ผลิต ของ โต โย ต้า
คอร์ส ระบบการผลิตแบบโตโยต้า-1
อบรม การจัดการ ระบบการ ผลิตของโตโยต้า
อบรม ระบบการผลิตแบบโตโยต้า-1
หลักสูตร ระบบการผลิตแบบโตโยต้า-tps
c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved