หลักการและเหตุผล

      เนื่องจากการทํางานเป็นทีมเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งที่จะทําให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจตามที่วางแผนไว้ เพราะไม่เพียงแต่การปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวชี้บ่งความสําเร็จในการควบคุมดูแลพนักงาน การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานทั้งในแผนกและต่างแผนกและเพื่อลดความขัดแย้งภายในองค์กรและเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาภายในทีมงานของบริษัทฯดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาให้หัวหน้างานสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรู้ความเข้าใจการทํางานเป็นทีมในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง และผู้อื่นเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะเป็น

ผลดีต่อองค์กรทั้งเรื่อง คุณภาพ การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ความปลอดภัย และขวัญ
กําลังใจพนักงานในระยะสั้นและระยะยาว

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธีการ หลักได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม , การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่, และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
       1) การเรียนรู้แบบกลุ่ม (group learning) การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันฝึกการทำงานเป็นทีมและการรับฟังความเห็น

ของเพื่อนร่วมงาน 
     
 2) การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม

และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง
                - การสรุปทบทวนแนวคิดสำคัญและคำสำคัญต่าง ๆ (Key thoughts and key words)
                - การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม (questioning)
                - การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง
       
3) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning) เน้นการทํากิจกรรมภาคปฏิบัติกระตุ้นการฝึกความคิด และการทํา workshop โดยมี
ประเด็นสําคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนําไปใช้

  เนื้อหาการบรรยาย

ความสําคัญและความหมายของการทํางานเป็นทีม

องค์ประกอบของการทํางานเป็นทีม

ขบวนการทํางานเพื่อนําไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จ

สมาชิกบทบาทของสมาชิกและผู้นําทีม

บรรยากาศที่ดในการทำงานต่อการสร้างผลผลิตภายในองค์การ

การสร้างจิตสํานึกในการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมอยู่เสมอ

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ

 • หัวหน้างานทุกระดับ

 • พนักงานทั่วไป

 • ผู้สนใจที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จ

  

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 • สามารถนำการฝึกอบรม มาพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ ตำแหน่งหน้าที่ และนำองค์การ

 • ทักษะแนวคิดของตนเอง ให้เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ในการใช้ชีวิต เพื่อเปลี่ยนชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น

 • เข้าใจถึงปัญหาและการตัดสินใจในบทบาทของผู้นำ

วันที่อบรม

 • 9 ตุลาคม 2563 (รุ่นที่ 3)

ราคา/ต่อท่าน

 •  ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 

 •  รวมค่าอาหารกลางวัน และ coffee break 

 •  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

2. สร้างความเป็นหนึ่งเดียว

การรวมกันเป็นหนึ่งเดียวระหว่างสมาชิกทุกคนเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะทำให้ทีมก้าวหน้าไปได้ในผลประโยชน์เดียวกัน

3. ให้ความช่วยเหลือและเคารพผู้อื่น

หากในทีมเดียวกัน สมาชิกแต่ละคนต้องช่วยเหลือกันและกันเพื่อเป็นการแชร์และช่วยเหลือปัญหา

4. มีความเป็นธรรมและตรงไปตรงมา

เมื่อมีการทำงานในทีม คุณจะต้องปฏิเสธความเห็นแก่ตัวของคุณ ความไม่พอใจในสิ่งเล็กๆน้อยๆความอิจฉาสมาชิกในทีมและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับสมาชิกคนอื่น

5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของคุณ

ไม่ว่าคุณจะทำงานส่วนตัวหรือทำงานเป็นทีมต้องฝึกฝนทักษะเกี่ยวกับความรับผิดชอบในสำหรับการทำงาน

facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

เราพร้อมให้คำปรึกษา

และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

ติดต่อเรา
วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้เข้าใจแนวคิด องค์ประกอบที่สําคัญของการทํางานเป็นทีม
      2) เพื่อสร้างเสริมความกระตือรือร้นและการมีส่วนร่วมในทีม
      3) เพื่อสร้างความรับผิดชอบและการเป็นผู้นํา ผู้ตามของทีม รวมทั้งแนวทาง

การสื่อสารที่ลดความขัดแย้งภายในทีม
      4) เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดจากการทํางานร่วมกันในปัจจุบัน

และอนาคต

วันที่อบรม / เวลา

9 ตุลาคม 2563 (รุ่น 3)

อบรม 1 วัน (เวลา 9.00-16.00น.)

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน toppro

คอร์สอบรม

การทำงานเป็นทีม

(TeamWork)

1. ให้ความช่วยเหลือและเคารพผู้อื่น

ในทีมเดียวกัน สมาชิกแต่ละคนต้องช่วยเหลือกันและกันถ้าสมาชิกที่เกิดปัญหาขึ้นคุณควรเข้าไปแชร์และข่วยเหลือปัญหา มันจะช่วยสร้างการติดต่อระหว่างสมาชิก

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ
อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved