1900090 การทำงานเป็นทีม.jpg

อบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
สำหรับคนทำงานหรือผู้ที่สนใจ พร้อมถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นแบบ Real Time

หลักการและเหตุผล

      เนื่องจากการทํางานเป็นทีมเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งที่จะทําให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจตามที่วางแผนไว้ เพราะไม่เพียงแต่การปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวชี้บ่งความสําเร็จในการควบคุมดูแลพนักงาน การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานทั้งในแผนกและต่างแผนกและเพื่อลดความขัดแย้งภายในองค์กรและเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาภายในทีมงานของบริษัทฯดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาให้หัวหน้างานสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรู้ความเข้าใจการทํางานเป็นทีมในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง และผู้อื่นเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะเป็นผลดีต่อองค์กรทั้งเรื่อง คุณภาพ การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ความปลอดภัย และขวัญกําลังใจพนักงานในระยะสั้นและระยะยาว

วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้เข้าใจแนวคิด องค์ประกอบที่สําคัญของการทํางานเป็นทีม

      2) เพื่อสร้างเสริมความกระตือรือร้นและการมีส่วนร่วมในทีม

      3) เพื่อสร้างความรับผิดชอบและการเป็นผู้นํา ผู้ตามของทีม รวมทั้งแนวทางการสื่อสารที่ลดความขัดแย้งภายในทีม

 

      4) เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดจากการทํางานร่วมกัน

ในปัจจุบันและอนาคต

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การทำงานเป็นทีม และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ ตำแหน่งหน้าที่ และนำองค์การ

02.png

ผู้อบรมสามารถนำแนวคิดของตนเอง ให้เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ในการใช้ชีวิต เพื่อเปลี่ยนชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นและเข้าใจถึงปัญหาและการตัดสินใจในบทบาทของผู้นำ

26554.jpg

หลักสูตร การทำงานเป็นทีม

 
 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ /  หัวหน้างานทุกระดับ  / พนักงานทั่วไป

/ ผู้สนใจที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จ

 
 

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธี การหลัก ได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

 
 
 • 26554.jpg
  9888.png

  การเรียนรู้แบบกลุ่ม
  การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันฝึกการทำงานเป็นทีมและการรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน

 • 26554.jpg
  03.png

  การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่

  เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง

 • 26554.jpg
  04.png

  การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

  เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ กระตุ้นการฝึกความคิดและการทำ workshop โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

ความสําคัญและความหมายของ

การทํางานเป็นทีม

2.png

องค์ประกอบของการทํางานเป็นทีม

3.png

ขบวนการทํางานเพื่อนําไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จ

4.png

สมาชิกบทบาทของสมาชิกและผู้นําทีม

5.png

บรรยากาศที่ดในการทำงานต่อการสร้างผลผลิตภายในองค์การ

6.png

การสร้างจิตสํานึกในการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมอยู่เสมอ

 

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา

VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

การทำงานเป็นทีม (Team Work)

25 สิงหาคม 2564 (รุ่น 8)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

การทำงานเป็นทีม (Team Work)

17 กันยายน 2564 (รุ่น 9)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

การทำงานเป็นทีม (Team Work)

22 ตุลาคม 2564 (รุ่น 10)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

การทำงานเป็นทีม (Team Work)

26 พฤศจิกายน 2564 (รุ่น 11)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

การทำงานเป็นทีม (Team Work)

13 ธันวาคม 2564 (รุ่น 12)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

การทำงานเป็นทีม

·         การทำงานเป็นทีม คือ บุคคลที่ทำงานร่วมกันอย่างประสานงานภายใน ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน 

โดยร่วมกันทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทีมงานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ

 
 
 
การทำงานเป็นทีม-3

การทำงานเป็นทีม-2

ทีมเวิร์ด-1

การพัฒนาทีมงาน-1

598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
อบรม การทำงานเป็นทีม
หลักสูตร การ ทำงาน ร่วมกัน
หลักสูตร การพัฒนาทีมงาน
c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved