1900089-การสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง-สำห

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
สำหรับคนทำงานหรือผู้ที่สนใจ พร้อมถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นแบบ Real Time

หลักการและเหตุผล

       ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่สำคัญขององค์กร เพราะมนุษย์มีสมองที่มีศักยภาพในการพัฒนาได้อย่างไม่มีขีดจำกัด องค์กรชั้นนำหลายองค์กรจึงเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนามนุษย์เป็นสำคัญมนุษย์ แต่ละคนล้วนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป ความสามารถในการปลุกพลังและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับสมาชิกทุกคนนั้น เป็นความสำคัญที่องค์กรต้องส่งเสริม เพราะแตกต่างดังกล่าวถือว่าเป็นพลังในการสร้างสรรค์องค์กร หากเรามีวิธีการร้อยรัดบุคคลให้สามารถทำงานร่วมกัน สามารถสร้างทีมงานให้เป็นทีมงานที่แข็มแข็ง สานความสัมพันธ์ ปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติเพื่อเป้าหมายและประโยชน์ขององค์กร มีพลังในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กร สามารถเปิดใจ เพื่อให้เกิดการรับรู้และเรียนรู้ในเชิงสร้างสรรค์ โดยสิ่งสำคัญคือการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันขององค์กรและสมาชิก คือความรู้สึกความมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ก็จะส่งถึงประสิทธิผลและการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต ซึ่งปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ เตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ ความสำคัญที่จะทำให้สมาชิกแต่ละคนเกิดการตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวและการทำงานร่วมกัน เป็นแบบพลังแห่งการทำงานเป็นทีม

วัตถุประสงค์

      1)  ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญความสามัคคีของการทำงานเป็นทีม

 

      2)  ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ เข้าใจ หลักการที่จะนำไปปฏิบัติในการสร้างพลังให้กับชีวิตและการทำงาน

      3)  ผู้เข้ารับการอบรมเห็นความสำคัญของเป้าหมายและสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน

 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพและทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้เข้าอบรมเกิดความตระหนัก ความสามัคคีของการทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาพฤติกรรม และการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

02.png

ผู้เข้าอบรมเข้าใจ หลักการ ที่จะนำไปปฏิบัติในการสร้างพลังให้กับชีวิตและการทำงาน

26554.jpg

หลักสูตร การสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง

สำหรับหัวหน้าสมัยใหม่

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

 
 

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน

ผู้จัดการ

เจ้าของกิจการ

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธี การหลัก ได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

 
 
 • 26554.jpg
  9888.png

  การเรียนรู้แบบกลุ่ม
  การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันฝึกการทำงานเป็นทีมและการรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน

 • 26554.jpg
  03.png

  การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่

  เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง

 • 26554.jpg
  04.png

  การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

  เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ กระตุ้นการฝึกความคิดและการทำ workshop โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

ICE BRAKING ละลายพฤติกรรมสร้างความสัมพันธ์ ลดช่องว่างและการปลุกการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ

2.png

ความแตกต่างของมนุษย์ (Generation) และสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการทำงานร่วมกันในการทำงานยุคสมัยใหม่

3.png

การทำงานเป็นทีมต่อเป้าหมาย ประสิทธิภาพขององค์กและความสำเร็จด้วย Big Why

4.png

กิจกรรม workshop การ Brain Stroming เรื่อง “ความต่าง สร้างพลังแห่งทีม”

5.png

กิจกรรมการโค้ชแบบกลุ่ม (Group Coaching) เกิดการตระหนักรู้ภายในและวิธีการได้ด้วยตัวเองเพื่อ “ปลุกพลังบวก ปลดล๊อกพลังลบ”

6.png

กิจกรรมกลุ่ม ที่ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและความสำคัญของการปรับเปลี่ยน การพัฒนา และการรับรู้แบบทัศนคติเชิงบวกและการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์

 

ตารางอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

การสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง สำหรับหัวหน้าสมัยใหม่

6 สิงหาคม 2564 (รุ่น 6)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

การสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง สำหรับหัวหน้าสมัยใหม่

27 ตุลาคม 2564 (รุ่น 7)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

การสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง สำหรับหัวหน้าสมัยใหม่

9 ธันวาคม 2564 (รุ่น 8)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-
598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
อบรม การสร้างทีมงานประสิทธิภาพ-1
อบรม การสร้างทีมงานประสิทธิภาพ-2
อบรม การสร้างทีมงานประสิทธิภาพ-3
c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved