หลักการและเหตุผล

        ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่สำคัญขององค์กร เพราะมนุษย์มีสมองที่มีศักยภาพในการพัฒนาได้อย่างไม่มีขีดจำกัด องค์กรชั้นนำหลายองค์กรจึงเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนามนุษย์เป็นสำคัญมนุษย์ แต่ละคนล้วนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป ความสามารถในการปลุกพลังและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับสมาชิกทุกคนนั้น เป็นความสำคัญที่องค์กรต้องส่งเสริม เพราะแตกต่างดังกล่าวถือว่าเป็นพลังในการสร้างสรรค์องค์กร หากเรามีวิธีการร้อยรัดบุคคลให้สามารถทำงานร่วมกัน สามารถสร้างทีมงานให้เป็นทีมงานที่แข็มแข็ง สานความสัมพันธ์ ปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติเพื่อเป้าหมายและประโยชน์ขององค์กร มีพลังในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กร สามารถเปิดใจ เพื่อให้เกิดการรับรู้และเรียนรู้ในเชิงสร้างสรรค์ โดยสิ่งสำคัญคือการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันขององค์กรและสมาชิก คือความรู้สึกความมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ก็จะส่งถึงประสิทธิผลและการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต ซึ่งปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ เตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ ความสำคัญที่จะทำให้สมาชิกแต่ละคนเกิดการตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวและการทำงานร่วมกัน เป็นแบบพลังแห่งการทำงานเป็นทีม

รูปแบบการฝึกอบรม

       การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธี การหลัก ได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

       1) การเรียนรู้แบบกลุ่ม (group learning) การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันฝึกการทำงานเป็นทีมและการรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน

2) การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) เป็นการสื่อสาร 2 ทาง

    (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง

3) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning) เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ กระตุ้นการฝึกความคิดและ

    การทำ workshop  โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้

เนื้อหาการบรรยาย

ICE BRAKING ละลายพฤติกรรมสร้างความสัมพันธ์ ลดช่องว่างและการปลุกการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ

ความแตกต่างของมนุษย์ (Generation) และสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการทำงานร่วมกันในการทำงานยุค
สมัยใหม่

การทำงานเป็นทีมต่อเป้าหมาย ประสิทธิภาพขององค์กและความสำเร็จด้วย Big Why

กิจกรรม workshop การ Brain Stroming เรื่อง “ความต่าง สร้างพลังแห่งทีม”

กิจกรรมการโค้ชแบบกลุ่ม (Group Coaching) เกิดการตระหนักรู้ภายในและวิธีการได้ด้วยตัวเองเพื่อ “ปลุกพลัง
บวก ปลดล๊อกพลังลบ”

กิจกรรมกลุ่ม ที่ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและความสำคัญของการปรับเปลี่ยน ความสำคัญของการพัฒนา และ
การรับรู้แบบทัศนคติเชิงบวกและการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง

  

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

     1) ผู้เข้าอบรมจะได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงบวกและสร้างความสัมพันธ์ในทีมสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ให้การทำงานร่วมกันภายในทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

     2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการที่จะนำไปปฏิบัติในการสร้างพลังในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายเดียวกัน

     3) ปรับวิธีการทำงานกับทีมและฝึกทักษะการสื่อสารในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่อบรม  ( ณ.Hrod Esie Center ชลบุรี ) 

  • 21 มีนาคม 2563 (รุ่น 1)

  • 3 มิถุนายน 2563 (รุ่น 2)

  • 7 สิงหาคม 2563 (รุ่น 3)

ราคา/ต่อท่าน

  •  ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 

  •  รวมค่าอาหารกลางวัน และ coffee break 

  •  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

เราพร้อมให้คำปรึกษา

และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

ติดต่อเรา
วัตถุประสงค์

      1) ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญความสามัคคีของการทำงานเป็นทีม
      2) ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ เข้าใจ หลักการที่จะนำไปปฏิบัติในการสร้างพลังให้กับชีวิต

และการทำงาน
      3) ผู้เข้ารับการอบรมเห็นความสำคัญของเป้าหมายและสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน

จำนวนวันที่อบรม / เวลา

อบรม 1 วัน (เวลา 9.00-16.00น.)

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การสร้างทีมเพื่อองค์กรประสิทธิภาพสูง สำหรับหัวหน้างาน

และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน toppro

คอร์สอบรม

การสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง

สําหรับ หัวหน้างานสมัยใหม่

(Team Management for New Generation Leader)

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved