top of page
หลักสูตร-การสรรหา-Talent-Acquisition-in-practiced.jpg

หลักสูตร การสรรหา Talent Acquisition In Practiced

หลักการและเหตุผล

           การสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพโดย Talent Acquisition เป็น

กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สร้างความสามรถองค์กรในระยะยาว โดย

“คนเก่ง” (Talent Acquisition) ที่องค์กรได้มอบหมาย/แต่งตั้งให้รับผิดชอบ ดำเนินการ แต่โดยภาวะการจ้างงานในแต่ละตำแหน่งอาจไม่สามารถตอบสนอง

การหา TA ได้ ตามเป้าหมายและแผนงาน

           การพัฒนา Talent Acquisition จึงเป็นการสนับสนุนความสามารถบุคคล การเติบโตในการทำงานของพนักงานในองค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่/มีศักยภาพในปัจจุบันเพียง 1 ทีมหลัก ปฏิบัติและพัฒนาความสามารในสาม

ที่ต้องมีด้วย In practiced method ก็จะเพิ่มประโยชน์ทั่งองค์กรและพนักงาน

โดยรวม

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การสรรหา Talent Acquisition in practiced และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

หลักสูตร การสรรหา Talent Acquisition in practiced (1).jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ

02.png

นำการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติต่องานได้ถูกต้องเหมาะสม

03.png

การฝึกปฏิบัตินำไปใช้ในการปฏิบัติต่องานได้จริง

4-4.png

มีเครือข่าย - ผู้เข้าร่วมอบรม

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) / เจ้าของธุรกิจ / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

 
ผู้จัดการ.png

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)

ผู้ประกอบการ.png

 เจ้าของธุรกิจ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน
หรือผู้ที่สนใจ

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

หัวข้อการฝึกอบรม

วันอบรม

หลักสูตร การสรรหา Talent Acquisition In Practiced

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรมออนไซต์ พื้นที่ ชลบุรี ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไซต์ (ชลบุรี)

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

5

หลักสูตร การสรรหา Talent Acquisition in practiced  |  (รุ่น 1)

ตุลาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป-icon.png

4,500.-

สมาชิก

สมาชิกท๊อปโปร.png

4,000.-

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

บรรยากาศ
อบรมของเรา

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง