การบริหารศักยภาพของคนเก่ง-.jpg

หลักการและเหตุผล

        การบริหารธุรกิจในปัจจุบันนี้ ความสําเร็จขององค์การนั้น ขึ้นอยู่กับ ผลงานที่ดีเลิศ ของพนักงานที่มีศักยภาพสูง และได้รับการยอมรับว่าเป็น Talent และปัญหาหลักขององค์กร ก็คือ ทำอย่างไรถึงจะสามารถพัฒนาพนักงานที่มี ศักยภาพเหล่านี้ให้สามารถใช้ศักยภาพได้เต็มที่ในการทำงาน และสามารถรักษาพนัก งานเหล่านี้ให้อยู่กับองค์กรได้ในการ บริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพเหล่านี้นั้น มิใช้เป็นเพียงงานของ HR เท่านั้นแต่เ่ป็นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายบริหารระดับ สูงที่ต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้

       ดังนั้น หลักสูตร การบริหารและพัฒนาศักยภาพคนเก่งในองคก์รหลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านสามารถบริหารจัดการและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้สามารถสร้างผลงานและดึงศักยภาพให้กับองค์กรประสบความสำเร็จแบบยังยื่นได้

วัตถุประสงค์

       1)  รู้หลักการและความสําคัญของการบริหารและพัฒนาพนักงานในกลุ่มที่มีศักยภาพได้

 

       2)  เพื่อจัดทำ แผนและการบริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพโดดเด่นให้สามารถทำงานและประสบความสำเร็จให้กับพนักงานและองค์กร

       3)  สามารถดำเนินการบริหารจัดการพนักงานกลุ่ม Talent ได้

วันที่อบรม/เวลา

16 กุมภาพันธ์ 2564

(เวลา 9:00-16.00น.)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิก 2,300 บาท

บุคคลทั่วไป 2,500 บาท

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎีที่เกี่ยวกับ การบริหารงคนเก่ง และ Workshop การสื่อให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการชีวิตได้อย่างมีความสุข

02.png

ผู้อบรมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองจากความคิดเชิงบวกเพื่อการทำงาน

และการใช้ชีวิต

26554.jpg

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารสไตล์ญี่ปุ่น

แบบ Ho Ren So

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

 
 
 

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน

 เจ้าของกิจการ

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธี การหลัก ได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

 
 
 • 26554.jpg
  9888.png

  การเรียนรู้แบบกลุ่ม

  (group learning) การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันฝึกการทำงานเป็นทีมและการรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน

 • 26554.jpg
  03.png

  การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่

  (adult learning) เป็นการสื่อสาร 2 ทาง

   (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับ

  ผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง

 • 26554.jpg
  04.png

  การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

  (action learning) เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ กระตุ้นการฝึกความคิดและการทำ workshop  โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

หลักการ ความหมาย ประโยชน์และกระบวนการในการบริหารจัดการพนักงานที่เป็น Talent

2.png

บทบาทและหน้า ที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำ Talent Management

3.png

รู้หลักการวิเคราะห์และกระบวนการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development)

4.png

กระบวนการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning Development)

5.png

กระบวนการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการบริหารและพัฒนาพนักงานกลุ่ม Talent Management

6.png

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพนักงาน กลุ่ม Talent

 • 7.png

  แนวทางการปรับปรุงและรักษาพนักงาน กลุ่ม Talent

ตารางอบรม Public Training

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

การบริหารศักยภาพของคนเก่ง

16 กุมภาพันธ์ 2564 (รุ่น 8)
2,300.-
2,500.-
59555.png

การบริหารศักยภาพของคนเก่ง

28 มิถุนายน 2564 (รุ่น 9)
2,300.-
2,500.-
59555.png

การบริหารศักยภาพของคนเก่ง

25 สิงหาคม 2564 (รุ่น 10)
2,300.-
2,500.-
59555.png

การบริหารศักยภาพของคนเก่ง

26 พฤศจิกายน 2564 (รุ่น 11)
2,300.-
2,500.-
59555.png
598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
อบรม การบริหารงคนเก่ง-6
อบรม การบริหารงคนเก่ง-5
อบรม การบริหารงคนเก่ง-2
อบรม การบริหารงคนเก่ง-4
อบรม การบริหารงคนเก่ง-1
อบรม การบริหารงคนเก่ง-3
c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
 • หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

  หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

  ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

 • หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

  ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

        การบริหารธุรกิจในปัจจุบันนี้ ความสําเร็จขององค์การนั้น ขึ้นอยู่กับ ผลงานที่ดีเลิศ ของพนักงานที่มีศักยภาพสูง และได้รับการยอมรับว่าเป็น Talent และปัญหาหลักขององค์กร ก็คือ ทำอย่างไรถึงจะสามารถพัฒนาพนักงานที่มี ศักยภาพเหล่านี้ให้สามารถใช้ศักยภาพได้เต็มที่ในการทำงาน และสามารถรักษาพนัก งานเหล่านี้ให้อยู่กับองค์กรได้ในการ บริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพเหล่านี้นั้น มิใช้เป็นเพียงงานของ HR เท่านั้นแต่เ่ป็นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายบริหารระดับ สูงที่ต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้

       ดังนั้น หลักสูตร การบริหารและพัฒนาศักยภาพคนเก่งในองคก์รหลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านสามารถบริหารจัดการและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้สามารถสร้างผลงานและดึงศักยภาพให้กับองค์กรประสบความสำเร็จแบบยังยื่นได้

รูปแบบการฝึกอบรม

      1. การเรียนรู้แบบกลุ่ม (group learning) การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันฝึก

การทำงานเป็นทีมและการรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน

      2. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode)

ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง

          -  การสรุปทบทวนแนวคิดสำคัญและคำสำคัญต่าง ๆ (Key thoughts and key words)

          -  การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม (questioning)

          -  การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง

เนื้อหาการบรรยาย

หลักการ ความหมาย ประโยชน์และกระบวน

การในการบริหารจัดการพนักงานที่เป็น Talent

บทบาทและหน้า ที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำ Talent Management

รู้หลักการวิเคราะห์และกระบวนการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ

(Career Development)

กระบวนการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning Development)

กระบวนการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการบริหารและพัฒนาพนักงานกลุ่ม Talent Management

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพนักงาน กลุ่ม Talent

แนวทางการปรับปรุงและรักษาพนักงาน กลุ่ม Talent

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

 • หลักสูตรนี้ จะช่วยให้ท่านสามารถบริหารจัดการและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้สามารถสร้างผลงานและดึงศักยภาพให้กับองคก์ร

 

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 1. สามารถดำเนินการบริหารจัดการพนักงาน กลุ่ม Talent ได้

 2. จัดทำแผนและการบริหารจัดการพนักงานดึงศักยภาพ ให้กับองค์กรประสบความสำ เร็จแบบยังยื่นได้

 3. แนวทางการปรับปรุงและรักษาพนักงาน กลุ่ม Talent

วันที่อบรม  ( ณ.Hrod Esie Center ชลบุรี ) 

 • 13 กุมภาพันธ์ 2563 (รุ่น 1)

 • 26 มิถุนายน 2563 (รุ่น 2)

 • 16 ตุลาคม 2563 (รุ่น 3)

ราคา/ต่อท่าน

 •  ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 

 •  รวมค่าอาหารกลางวัน และ coffee break 

 •  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

เราพร้อมให้คำปรึกษา

และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

ติดต่อเรา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

      1. รู้หลักการและความสําคัญของการบริหารและพัฒนาพนักงานในกลุ่มที่มีศักยภาพได้
      2. เพื่อจัดทำ แผนและการบริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพโดดเด่นให้สามารถทำงานและประสบความสำเร็จให้กับพนักงานและองค์กร
      3. สามารถดำเนินการบริหารจัดการพนักงานกลุ่ม Talent ได้

จำนวนวันที่อบรม / เวลา

อบรม 1 วัน (เวลา 9.00-16.00น.)

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การบริหารจัดการคน 

ทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ