Inhouse-Training-3.jpg

หมวด 1

ด้านการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

หมวด 2

ด้านการเพิ่มผลผลิต

หมวด 3

ด้านระบบมาตรฐานคุณภาพ

หลักสูตร การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 9001: 2015

ผู้ตรวจสอบภายในเข้าใจในหลักการประเมินระบบ ISO 9001 ภายในองค์กร

หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ IATF 16949:2016

ข้อกำหนด IATF 16949:2016 ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตร การตรวจติดตามภายในระบบ IATF 16949:2016

มีบทบาทและผู้ตรวจสอบภายในองค์กร และดำเนินการตรวจอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

(ISO 14001:2015)

ความหมายของการตรวจประเมินภายใน และคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินภายใน

บทบาท หน้าที่ของ Internal Auditตามข้อกำหนดของระบบ ISO

หลักสูตร การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบ ISO ทุกระบบ

ประยุกต์ใช้ในการควบคุมเอกสารและบันทึกภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ

การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน

หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015)

หลักการของข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 14001:2015 ไปประยุกต์ใช้ได้

หลักสูตร เครื่องมือบริหาร 7 แบบ สำหรับควบคุมคุณภาพ : New

7 Tools

การวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงสามารถ หาแนวทางในการแก้ปัญหา

สิ่งที่จะได้รับ คือได้รับการรับรองระบบ ISO9001:2015 และการจัดการคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018)

หลักการของข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 45001 : 2018

หลักสูตร การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักการการตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015

เตรียมความพร้อมกับการตรวจตามระบบ ISO9001:2015

หลักสูตร การตรวจติดตามภายใน (internal Audit)

บทบาท หน้าที่ของ Internal Auditตามข้อกำหนดของระบบ ISO

เราให้คำปรึกษาและมอบคำแนะนำ
หลักสูตรที่เหมาะสมให้กับคุณ
line---toppro.png
หรือโทร. 091-2345-669
หมวด 3
ด้านระบบมาตรฐานคุณภาพ
(System standards)

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved