หมวดที่-3.jpg

ด้านการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

หมวด-1-การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร.

ด้านการเพิ่มผลผลิต

หมวด-2-การเพิ่มผลผลิต.png

ด้านระบบมาตรฐานคุณภาพ

หมวด-3-ระบบมาตรฐานคุณภาพ.png
หมวด 3
ด้านระบบมาตรฐานคุณภาพ
(System standards)