top of page
Design ปก 01.png

การเตรียมความพร้อมสู่การเป็น หัวหน้างาน

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

หัวหน้างาน / ผู้ช่วยหัวหน้างาน / พนักงานที่จะได้เลื่อนเป็นหัวหน้างาน / พนักงานทุกหน่วยงานในองค์กร

p-1.png
ไอคอน 02.png

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- การเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาให้เป็นสุดยอดหัวหน้างานในองค์กร

- 10 ขั้นตอนและเทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล

      เนื่องจากหัวหน้างานเป็นตำแหน่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจตามที่วางแผนไว้ เพราะหัวหน้าไม่เพียงแต่ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวแทนของผู้บริหาร และผู้จัดการในการควบคุมดูแลให้พนักงานระดับปฏิบัติการมีความรู้ความสามารถ และมีความตั้งใจในการทำงาน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาให้หัวหน้างานมีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะเป็นผลดีต่อองค์กรทั้งเรื่อง คุณภาพ การเพิ่ม

ผลผลิต ลดต้นทุน ความปลอดภัย และขวัญกำลังใจพนักงานในระยะสั้นและระยะยาว

วัตถุประสงค์

    1)  ผู้เข้าอบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

มือใหม่

    2)  ผู้เข้าอบรมทราบถึง 10 ขั้นตอน การเป็นหัวหน้างานที่ดี และ กลยุทธ์ เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

    3)  ผู้เข้าอบรม สามารถนำทักษะการเป็นหัวหน้างานไปประยุกต์ใช้ในงาน

ประจำอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

    4)  เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และองค์กร

โดยรวม

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

การเตรียมความพร้อมสู่การเป็น หัวหน้างาน และทำ Workshop

ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน

จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้

ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้เข้าอบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสำหรับหัวหน้างานมือใหม่ และกลยุทธ์เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

02.png

มีทักษะการเป็นหัวหน้างานไปประยุกต์ใช้ในงานประจำอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อผู้บังคับบัญชาและองค์กร

26554.jpg

หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่
การเป็น (หัวหน้างาน)

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ หัวหน้างาน / ผู้ช่วยหัวหน้างาน / พนักงานที่จะได้เลื่อนเป็นหัวหน้างาน

/ พนักงานทุกหน่วยงานในองค์กร

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธี การหลัก ได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

 
 
topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
คอร์ส 9 ทักษะ สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างาน

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์ส การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิท

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

อบรม ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม-หัวหน้า

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Onsite  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

bottom of page