การเตรียมความพร้อมสู่การเป็น หัวหน้างาน

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

หัวหน้างาน / ผู้ช่วยหัวหน้างาน / พนักงานที่จะได้เลื่อนเป็นหัวหน้างาน / พนักงานทุกหน่วยงานในองค์กร

ไอคอน 02.png

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- การเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาให้เป็นสุดยอดหัวหน้างานในองค์กร

- 10 ขั้นตอนและเทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

edit.png

รายละเอียดหลักสูตร

(อบรมฟรี!)

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
4654644.png

การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน

วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

    หลักการและเหตุผล เนื่องจากหัวหน้างานเป็นตำแหน่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจตามที่วางแผนไว้ เพราะหัวหน้าไม่เพียงแต่ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวแทนของผู้บริหาร และผู้จัดการในการควบคุมดูแลให้พนักงานระดับปฏิบัติการมีความรู้ความสามารถ และมีความตั้งใจในการทำงาน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาให้หัวหน้างานมีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะเป็นผลดีต่อองค์กรทั้งเรื่อง คุณภาพ การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ความปลอดภัย และขวัญกำลังใจพนักงานในระยะสั้นและระยะยาว

หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัว
หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัว

วัตถุประสงค์

      1) ผู้เข้าอบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานมือใหม่
      2) ผู้เข้าอบรมทราบถึง 10 ขั้นตอน การเป็นหัวหน้างานที่ดี และ กลยุทธ์ เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ
      3) ผู้เข้าอบรม สามารถนำทักษะการเป็นหัวหน้างานไปประยุกต์ใช้ในงานประจำอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
      4) เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และองค์กรโดยรวม

       เนื้อหาการบรรยาย

writing.png

1) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา

       การจัดทำแผนงาน (Planning)
       หัวหน้างานกับความเป็นผู้นำ (Leadership)
       การสั่งงาน การมอบหมายงานและการควบคุมงาน
       การสื่อสาร (Communication) สื่อสารอย่างไรให้ตรงกัน และตรงใจ
       การสอนงาน (Coaching) สอนงานอย่างไร ให้ได้งาน

checkmark.png
checkmark.png
checkmark.png
checkmark.png
checkmark.png

       การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Problem Solving)                 การจูงใจ (Motivation) จะจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร       

       การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

2) แบ่งกลุ่มทำกรณีศึกษา (Case study)
        เรื่องการประยุกต์ใช้ภาวะผู้นำ กับ การสั่งงาน การมอบหมายงาน

checkmark.png
checkmark.png
checkmark.png
checkmark.png

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

สำหรับ หัวหน้างาน / ผู้ช่วยหัวหน้างาน / พนักงานที่จะได้เลื่อนเป็นหัวหน้างาน / พนักงานทุกหน่วยงานในองค์กร

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

     เตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาให้เป็นสุดยอดผู้นำในองค์กร

     กลยุทธ์ และเทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

     บทบาทของหัวหน้างาน ที่องค์กรต้องการอันจะมีผลต่อการวางตัวและการปฏิบัติตัวเพื่อให้เกิด “การยอมรับ” ของลูกน้อง

checkmark.png
checkmark.png
checkmark.png