top of page
บทบาทหน้าที่หัวหน้างาน-.jpg

หลักสูตร บทบาทหน้าที่หัวหน้างาน

หลักการและเหตุผล

            หัวหน้างานเป็นตำแหน่งที่สำคัญและมีบทบาทสูงมากตำแหน่งหนึ่ง

ขององค์กร เพราะไม่ใช่เป็นเพียงตำแหน่งที่ถูกแต่งตั้งขึ้นตามโครงการสร้าง

องค์กรเท่านั้น แต่ต้องเป็นผู้ทำหน้าที่ในการควบคุมกำกับและติดตามการทำงาน

ของลูกน้องหรือทีมงานให้ปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ผู้รับตำแหน่งหัวหน้างานได้มีความรู้ความเข้าใจ ถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองที่พึงมีเพื่อให้สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

และมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์

    1)  เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ

หัวหน้างาน

    2)  เพื่อเพิ่มทักษะ การเป็นหัวหน้างานที่ดี มีประสิทธิภาพ

    3)  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบัติงาน

    4)  เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และ

องค์การโดยรวม 

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี บทบาทหน้าที่หัวหน้างาน และทำ Workshop

ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน

จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้

ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

หลักสูตร บทบาทหน้าที่หัวหน้างาน-5.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

รูปแบบการฝึกอบรม

01.png

เน้นการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติ

(Active Learning)

02.png

เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

(Participate Learning)

03.png

เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่ม

(Group Activity Learning)

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

ผู้ที่สนใจ

Company Profile

topp-1-03.jpg

หัวข้อการฝึกอบรม

1.png

หัวหน้างานกับความเป็นผู้นำ

(Leadership)

2.png

การจัดทำแผนงาน

(Planning)

3.png

การสั่งงาน การมอบหมายงาน

และการติดตามงาน

4.png

การสอนงานและ

การ Coaching

5.png

ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Skill)

6.png

การจูงใจ (Motivation) จะจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร

7.png

การบริหารความขัดแย้งในงาน

(Conflict Management)

8.png

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

(Problem Solving)

9.png

การทำงานเป็นทีม

(Teamwork)

10.png

Workshop

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร บทบาทหน้าที่หัวหน้างาน

 
หลักสูตรบทบาทหน้าที่หัวหน้างาน-6
หลักสูตร บทบาทหน้าที่หัวหน้างาน-5
หลักสูตร บทบาทหน้าที่หัวหน้างาน-4
หลักสูตร บทบาทหน้าที่หัวหน้างาน-2
หลักสูตร บทบาทหน้าที่หัวหน้างาน-1
หลักสูตร บทบาทหน้าที่หัวหน้างาน-3
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

มีบริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

 

Onsite  |  Online

บริการจัดฝึกอบรม ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม และด้านระบบมาตรฐานสากล ISO โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อ

เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

(Human Resource Organization Development)

ด้านการเพิ่มผลผลิต
(Productivity)

ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
(Quality System Standards)

หลักสูตรอบรม-เจาะลึกการประยุกต์ใช้-พรบ.-คุ้มครองข้อมูล-ส่วนบุคคล-พ.ศ.-2562.jpg

หลักสูตร เจาะลึกการประยุกต์ใช้ พรบ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

นายจ้างและ HR ได้ทำความเข้าใจในบริบทกฎหมายและนําไปประยุกต์ใช้

ได้ถูกต้อง

อบรม-9-ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ.jpg

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ
 

เทคนิคและทักษะของการเป็น

หัวหน้างานเพื่อปรับประยุกต์ใช้กับการทำงาน

อบรม-การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ.jpg

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะการสื่อสารการพูด การฟัง พัฒนางานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

อบรม-ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ-ISO-9001--2015.jpg

หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015

เตรียมความพร้อมกับการตรวจ

ตามระบบ ISO9001:2015

หลักสูตรขายดี แนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
bottom of page