บทบาทหน้าที่หัวหน้างาน-.jpg

หลักการและเหตุผล

      หัวหน้างานเป็นตำแหน่งที่สำคัญและมีบทบาทสูงมากตำแหน่งหนึ่งขององค์กร เพราะไม่ใช่เป็นเพียงตำแหน่งที่ถูกแต่งตั้งขึ้นตามโครงการสร้างองค์กรเท่านั้น แต่ต้องเป็นผู้ทำหน้าที่ในการควบคุมกำกับและติดตามการทำงานของลูกน้องหรือทีมงานให้ปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ผู้รับตำแหน่งหัวหน้างานได้มีความรู้ความเข้าใจ ถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองที่พึงมีเพื่อให้สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์

  1)  เพื่อทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

  2) เพื่อทราบถึงกลยุทธ์ และเทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

 

  3) เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานประจำอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

  4) เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และองค์การโดยรวม

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี บทบาทหน้าที่หัวหน้างาน และทำ Workshop

ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน

จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้

ได้จริง

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมทราบขั้นตอนการเตรียมการเพื่อวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบอย่างเป็นขั้นตอน

02.png

ผู้อบรมนาหลักการและวิธีการออกแบบควบคุมกระบวนการอย่างได้อย่างมีประสิทธิผล

03.png

ผู้อบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่และกำหนดความรับผิดชอบของทีมงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดได้

4-4.png

ผู้อบรมมีความรู้ ทักษะในการจัดทำ Process –FMEA ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

26554.jpg

หลักสูตร บทบาทหน้าที่หัวหน้างาน

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

 

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน

ผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธี การหลัก ได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

 
 
 • 26554.jpg
  9888.png

  การเรียนรู้แบบกลุ่ม
  การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันฝึกการทำงานเป็นทีมและการรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน

 • 26554.jpg
  03.png

  การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่

  เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง

 • 26554.jpg
  04.png

  การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

  เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ กระตุ้นการฝึกความคิดและการทำ workshop โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา

1.png

การจัดทำแผนงาน (Planning)

2.png

หัวหน้างานกับความเป็นผู้นำ (Leadership)

3.png

การสั่งงาน การมอบหมายงานและการควบคุมงาน (Controlling)

4.png

การสื่อสาร (Communication) สื่อสารอย่างไรให้ตรงกัน และตรงใจ

5.png

การสอนงาน (Coaching) สอนงานอย่างไร ให้ได้งาน

6.png

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Problem Solving)

7.png

การจูงใจ (Motivation) จะจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร

8.png

การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร บทบาทหน้าที่หัวหน้างาน

 
หลักสูตรบทบาทหน้าที่หัวหน้างาน-6

หลักสูตร บทบาทหน้าที่หัวหน้างาน-5

หลักสูตร บทบาทหน้าที่หัวหน้างาน-4

หลักสูตร บทบาทหน้าที่หัวหน้างาน-2

หลักสูตร บทบาทหน้าที่หัวหน้างาน-1

หลักสูตร บทบาทหน้าที่หัวหน้างาน-3

c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved