บทบาทหน้าที่หัวหน้างาน-.jpg

หลักการและเหตุผล

      หัวหน้างานเป็นตำแหน่งที่สำคัญและมีบทบาทสูงมากตำแหน่งหนึ่งขององค์กร เพราะไม่ใช่เป็นเพียงตำแหน่งที่ถูกแต่งตั้งขึ้นตามโครงการสร้างองค์กรเท่านั้น แต่ต้องเป็นผู้ทำหน้าที่ในการควบคุมกำกับและติดตามการทำงานของลูกน้องหรือทีมงานให้ปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ผู้รับตำแหน่งหัวหน้างานได้มีความรู้ความเข้าใจ ถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองที่พึงมีเพื่อให้สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์

  1)  เพื่อทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

  2) เพื่อทราบถึงกลยุทธ์ และเทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

 

  3) เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานประจำอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

  4) เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และองค์การโดยรวม