top of page

การบริหารโครงสร้าง ค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพ
และตอบสนองเป้าหมายองค์กร & พนักงาน

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- เข้าใจโครงสร้างและระบบค่าตอบแทนที่สามารถนำไปบริหาร HRM

- การควบคุมการบริหารค่าตอบแทนขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร การบริหารโครงสร้าง ค่าตอบแทนให้
ไอคอน 02.png

หลักการและเหตุผล

       โครงสร้างค่าตอบแทนเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งของการบริหารค่าตอบแทนขององค์กรดังนั้นการออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทนจึงเป็นเรื่องที่ผู้บริหารทรัพยากรบุคคลต้องเข้าใจหลักการ วิธีการจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับธุรกิจ&องค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันกับคู่แข่งขัน/ตลาดได้และการสนับสนุนการเติบโตพนักงานในอนาคต โครงสร้างบริหารค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับองค์กรมีช่องทางกับแนวทางการบริหารโครงสร้างค่าตอบแทนให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กร&พนักงานจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายที่ผู้บริหารทรัพยากรบุคคลต้องเข้าใจองค์ประกอบโครงสร้างค่าตอบแทนและการจ้างงาน การเติบโตขององค์กรพนักงานในองค์กร

วัตถุประสงค์

    1)  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจโครงสร้างและระบบค่าตอบแทนที่สามารถนำไปบริหาร HRM ได้อย่างมีความเข้าใจและถูกต้อง

    2)  ผู้เข้าอบรมรู้และเข้าใจการให้การบริการค่าตอบแทนที่ให้องค์กรลดต้นทุนแรงงาน แต่เพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานแก่ผู้ที่ทำงานที่มีปะสิทธิภาพ

    3)  ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจ องค์ประกอบวิธีการจัดทำโครงสร้างค่าตอบ

แทนและ Career Path ของพนักงาน

    4)  ผู้เข้ารับการอบรม รู้ควบคุมการบริหารค่าตอบแทนขององค์กรได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

การบริหารโครงสร้าง ค่าตอบแทน

ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองเป้าหมายองค์กร & พนักงาน และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

เข้าใจโครงสร้างและระบบค่าตอบแทนที่สามารถนำ

ไปบริหาร HRM ได้อย่างมีความเข้าใจและถูกต้อง

02.png

การบริการค่าตอบแทนที่ให้องค์กรลดต้นทุนแรงงาน แต่เพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานแก่ผู้
ที่ทำงานที่มีปะสิทธิภาพ

03.png

องค์ประกอบวิธีการจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนและ Career Path ของพนักงาน

26554.jpg

หลักสูตร การบริหารโครงสร้าง ค่าตอบแทนให้

มีประสิทธิภาพและตอบสนองเป้าหมายองค์กร & พนักงาน

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

ผู้บริหารทรัพยากรบุคคลต้องเข้าใจหลักการ วิธีการจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสม

กับธุรกิจ & องค์กร

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการฝ่าย HR

ผู้ประกอบการ.png

เจ้าของธุรกิจ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

โครงสร้างและระบบค่าตอบแทน

3.png

หลักการบริหารค่าตอบแทน

5.png

องค์ประกอบการกำหนดค่าตอบแทน

JD,การวิเคราะห์งาน,การประเมินผลงาน 

7.png

การจัดระดับและการจัด

กลุ่มระดับงาน

2.png

การบริหารค่าตอบแทนกับระบบ

การบริหารทรัพยากรบุคคล

4.png

ระบบหลักการบริหารค่าตอบแทนและแนวโน้มการบริหารค่าตอบแทนในอนาคต

6.png

การกำหนดโครงสร้าง

8.png

โครงสร้างเงินเดือน

Smart JD / ลักษณะงาน

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
คอร์ส 9 ทักษะ สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างาน

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์ส การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิท

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

อบรม ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม-หัวหน้า

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

bottom of page