top of page

กลยุทธ์ การวางแผน & กลยุทธ์การกำหนด

เป้าหมาย (KPI) ขององค์กร

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการแผนก Hr

ไอคอน 02.png

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- กำหนดกลยุทธ์ KPS เพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

- วิธีการ จัดทำ Strategic Planning smart KPS

หลักสูตร กลยุทธ์ การวางแผน กลยุทธ์การกำห

หลักการและเหตุผล

        เป้าหมายการบริหารองค์กรสู่ความสำเร็จ เป็นสิ่งที่องค์กรมุ่งหวังซึ่งความสำเร็จดังกล่าวมาจากการกำหนดทิศทาง และเป้าหมายที่ถูกต้อง เหมาะสมสัมพันธ์กับสถานการณ์ขององค์กร และความตั้งใจพยายามของสามชิกขององค์กรทุกหน่วยทุกคน การวางแผนกลยุทธ์จึงเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทาง & ความคาดหวังในผลสำเร็จขององค์กรและ เป็นแนวทางให้หน่วยงาน & บุคคล กำหนดเป้าหมาย KPI ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติงาน BSC จะเป็นพื้นฐานหรือเป็นหลักในการกำหนดกลยุทธ์ KPI ให้ถูกต้องสัมพันธ์กัน ความเข้าใจในการจัดทำกลยุทธ์ KPI จะเป็นแนวทางในกำหนดการบริหารความสำเร็จในเบื้องต้น

วัตถุประสงค์

    1)  ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจการปฏิบัติงานขององค์กร (BSC) ความสัมพันธ์ระหว่าง BSC กับStrategic

    2)  ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการกำหนดกลยุทธ์ KPS เพื่อขับเคลื่อน

ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

    3)  ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวทาง วิธีการ จัดทำ Strategic Planning smart KPS และการขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

กลยุทธ์ การวางแผน & กลยุทธ์

การกำหนดเป้าหมาย (KPI) ขององค์กร และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำ

ไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

กระบวนการกำหนดกลยุทธ์ KPS เพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

02.png

แนวทาง วิธีการจัดทำ Strategic Planning smart KPS และการขับเคลื่อนให้ประสบความ
สำเร็จตามเป้าหมาย

26554.jpg

หลักสูตร กลยุทธ์การวางแผน

และกลยุทธ์การกำหนดเป้าหมาย (KPI) ขององค์กร

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการฝ่าย HR

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

เป้าหมายการบริหารองค์กร

3.png

การกำหนดกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย

5.png

ความสัมพันธ์กลยุทธ์กับ KPS

2.png

มาตรฐานการปฏิบัติงาน Balance scorecard

4.png

ความสัมพันธ์ BSC กับ Strategic

6.png

แนวทาง วิธีการบริหารให้องค์กรประสบความสำเร็จ ตามกลยุทธ์

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
คอร์ส 9 ทักษะ สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างาน

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์ส การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิท

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

อบรม ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม-หัวหน้า

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

bottom of page