top of page

การกำหนด Strategy & KPS
และกระบวนการให้ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

ไอคอน 02.png

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- หลักการบริหารองค์กรสู่ความสำเร็จโดยเครื่องมือการบริหาร

- การกำหนดกลยุทธ์ SWOTและการวิเคราะห์ SWOTเพื่อกำหนดกลยุทธ์

หลักสูตร การกำหนด strategy & KPS และกระบ

หลักการและเหตุผล

         ความเข้าในสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงของการกำหนด strategy เพื่อขับเคลื่อนองค์กรเป็นบทบาทของผู้บริหารองค์กรทุกคนเพื่อการนำ strategyไปสู่การกำหนด

เป้าหมาย KPIในการทำงานของหน่วยงาน&บุคคล ขณะเดียวกันการกำหนดความเข้าใจหลักการกำหนดKPIหน่วยงานของบุคคล จะช่วยให้สามารถให้คำอธิบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมาตรฐานการวัด/ประเมินผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายประจำปรได้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการแจ้งผลสำเร็จในการทำงานตามเป้าหมายของผู้บังคับบัญชาให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบเพื่อหารือร่วมกันในการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นในปีต่อไป  ผ่านความต้องการคำแนะนำ หารือ การพัฒนาตนเองของพนักงานให้มีความสามารถ

เพิ่มขึ้นในปีต่อไป

วัตถุประสงค์

    1)  ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจหลักการบริหารองค์กรสู่ความสำเร็จโดย

เครื่องมือการบริหาร กลยุทธ์

    2)  ผู้เข้ารับการอบรม การกำหนดกลยุทธ์ SWOT และการวิเคราะห์ SWOT

เพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสถานะขององค์กร

    3)  ผู้เข้ารับการอบรมรู้ความสอดคล้องปัจจัยการกำหนดกลยุทธ์สู่ KPI

    4)  ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานและ

วิธีการ Feed back ผลการปฏิบัติงานแก่ผู้ถูกประเมิน

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

การกำหนด Strategy & KPS และกระบวนการให้ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

กำหนดกลยุทธ์ SWOT และการวิเคราะห์ SWOT เพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสถานะขององค์กร

02.png

หลักการบริหารองค์กรสู่ความสำเร็จโดยเครื่องมือการบริหาร กลยุทธ์

03.png

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานและวิธีการ Feed back  ผลการปฏิบัติงานแก่ผู้ถูกประเมิน

26554.jpg

หลักสูตร การกำหนด Strategy & KPS

และกระบวนการให้ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

บทบาทของผู้บริหารองค์กรทุกคนเพื่อการนำ Strategy ไปสู่การกำหนดเป้าหมาย KPI ในการทำงาน

ของหน่วยงาน​

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการฝ่าย HR

ผู้ประกอบการ.png

เจ้าของธุรกิจ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

เป้าหมายความสำเร็จขององค์กร

3.png

เครื่องมอการบริหาร-กลยุทธ์

5.png

ระบบและกระบวนการประเมิน

ผลการปฏิบัติงาน

2.png

การกำหนดเป้าหมายขององค์กร

4.png

การกำหนดกลยุทธ์ SWOT การวิเคราะห์

SWOTการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ

6.png

องค์ประกอบการประเมินผล

7.png

เป้าหมายความสำเร็จขององค์กร

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
คอร์ส 9 ทักษะ สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างาน

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์ส การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิท

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

อบรม ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม-หัวหน้า

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

bottom of page