กลยุทธ์การลดต้นทุน

(Cost Reduction Strategy)

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- นำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในการทางานหรือการผลิต

- วิิธีการจัดการความสูญเสีย ทั้ง 7 นั้นเพื่อลดต้นทุนการผลิตได้
 

รายละเอียดหลักสูตร

กลยุทธ์การลดต้นทุน

(Cost Reduction Strategy)

      หลักการและเหตุผล  การลดต้นทุนในกระบวนการผลิตนอกจากจะลดต้นทุนได้ด้วยวิธีการ ตัดลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นต่างๆ แล้ว เรายังสามารถทําการลดต้นทุนโดยการปรับปรุงการทํางานให้ดีขึ้น การลดต้นทุนในส่วนของการปรับปรุงการทํางานนั้น เป็นเรื่องที่จะต้องใช้ทั้ง แรงกายและพลังงานสมองควบคู่กันไป คือ เราจําเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างมาก และในการดําเนินการก็จะต้องใช้ความคิดด้วย อาจต้องลองผิดลองถูกซํ้าแล้ว ซํ้าอีก จึงทําให้คนส่วนใหญ่รู้สึกว่าลําบากยากเย็นซึ่งเป็นความจริงเฉพาะระยะเริ่มต้นเท่านั้น แต่เมื่อสามารถทําให้เข้ารูปเข้ารอยแล้ว และเมื่อการลดต้นทุนมีผลคืบหน้า การทํางานก็จะสบายขึ้นเรื่อยๆ เมื่อการลดต้นทุนทําให้งานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผลลัพธ์อื่นๆ ก็จะเกิดขึ้นตามมาด้วยหลักสูตรกลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิตจะส่งเสริมทักษะ ความรู้ และเครื่องมือคุณภาพที่จะสร้างผลลัพธ์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการทํางาน ที่สามารถลดต้นทุน ปัญหาที่เคยเกี่ยวพันกันอย่างสลับซับซ้อนก็จะคลายหลุดออกมา ซึ่งจะทําให้เราสามารถมองเห็นแนวทางการแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น

วัตถุประสงค์
      1) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจและตระหนักและเห็นความสําคัญของการลดต้นทุนการผลิต
      2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจใน วิธีการ ขั้นตอนในการลดต้นทุนการผลิต
      3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นกลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการฝึกอบรม
       1) เน้นการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างสรรค์ (Constructive process of learning)
       2) เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group Activity)
       3) เน้นการเรียนรู้แบบ Blended Learning Solution ระบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงสร้างสรรค์
       4) เน้นการเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience.

       5) Work shop / Case Study

       เนื้อหาการบรรยาย

Lesson 1 หลักการและแนวคิดในการบริหารต้นทุนในโลกปัจจุบัน

       ต้นทุนจากความสูญเปล่า คืออะไร
       ต้นเหตุแห่งความสูญเสีย (3MU)
       แนวทางการควบคุมต้นทุนจากการสูญเสียในกระบวนการทำงาน
       แนวทางการควบคุมการลดต้นทุนการผลิต
       อะไรคือหัวใจส าคัญของการควบคุมต้นทุนการผลิต
       แนวคิดในการควบคุมต้นทุนการผลิต

Lesson 2 ความรู้ความเข้าใจในการสูญเสียทั้ง 7 ประการ (7 Waste)

       ความสูญเสียจากการผลิตมากเกินไป (Over Production)
       ความสูญเสียจากการขนส่ง (Transportation)
       ความสูญเสียจากการรอคอย (Waiting Time)

 

      ความสูญเสียจากสินค้าคงคลัง (Inventory)
      ความสูญเสียจากผลิตภัณฑ์บกพร่อง (Defects)
      ความสูญเสียจากการเคลื่อนไหว (Motion)
      ความสูญเสียจากกระบวนการมากเกินไป (Over-processing)

Lesson 3 เครื่องมือในการลดความสูญเสีย 7 ประการ

      Visual Control
      Idea Suggestion & Kaizen
      FMEA
      Pull System
      Work Flow Analysis
      QCC. Activity
      KAIZEN

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน /เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • ผู้เข้าอบรมนาความรู้ไปประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในการทำงานหรือการผลิต

  • ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดแนวทางในการลดความสูญเปล่าจากการผลิตการสูญเสียทั้ง 7 ประการ (7 Waste) และวิธีการจัดการความสูญเสียทั้ง 7 นั้นเพื่อลดต้นทุนการผลิตได้

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

 

ตารางสัมมนา

วันที่จัดสัมมนา

รุ่น

สถานที่

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

สมัครอบรม

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี

Training Service

Useful Links

Top Professional & Development Co., Ltd.

7/77 ม. 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

020-263-788
hrod1@tpd.co.th

FAX 038-387-719

www.hrodthai.com

จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

LINE id : @hrodthai (มี@)

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • line
  • ไอคอน YouTube สังคม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved