top of page

การทำงานอย่างชาญฉลาด (SMART WORK)

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

ไอคอน 02.png

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?
- แนวคิดการทำงาน Work Smart เพื่อสร้างผลงำนได้อย่างมีประสิทธิผล
- วางแผนการทำงาน จัดลำดับความสำคัญของงาน
 

หลักสูตร การทำงานอย่างชาญฉลาด.jpg
maps-and-flags.png

หลักการและเหตุผล

        คำว่า Work Hard กับ Work Smart หลายคนอาจจะเข้าใจว่า การทำงานหนัก หรือ Work Hard เป็นการทำงานที่น่ายกย่อง เพราะได้อุทิศและทุ่มเทการทำงานอย่างจริงใจให้กับองค์กรที่อยู่ และสิ่งที่คาดหวังจากการทำงานหนักคือผลการทำงานหรือ Performance หากแต่ ณ. ปัจจุบันกลุ่มคนทำงานแบบ Work Hard อาจถูกมองว่าทำงานหนักมากเกินไปไม่ยอมปล่อยวาง จิตฟุ้งซ่านขาดสมาธิ บริหารเวลา / บริหารงานไม่เป็น ปริมาณงานมีมากเกินไป แบ่งเวลาไม่ถูกต้อง บริหารงานไม่เป็น การทำงานที่ขาดสมาธิ งานจึงไม่เสร็จหรือเสร็จช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ขาดการจัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน ขั้นตอนหรือวิธีการทำงานอาจยังไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นปัญหาในการทำงานในระยะยาวต่อประสิทธิผลขององค์กร หากแต่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานให้เป็นแบบ Work Smart คือ การทำงานโดยมีความคิดสร้างสรรค์ มีการวิเคราะห์และวางแผนการทำงาน จัดลำดับความสำคัญของงาน และการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน อาจทำให้ผลงาน ออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด เพิ่มคุณค่าและเพิ่มปริมาณงานให้

กับตนเอง หน่วยงาน และองค์กรได้

วัตถุประสงค์

    1)  เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ แนวทางการทำงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ มีการ

วิเคราะห์และวางแผนการทำงาน จัดลำดับความสำคัญของงาน และการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงำน หลักการทำแบบมืออาชีพ

    2)  เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ กำรทำงาน Work Smart สร้าง ผลงานได้อย่างมีประสิทธิผล

    3)  เพื่อให้ผู้อบรมทราบและนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด เพิ่มคุณค่าและเพิ่มปริมาณงานให้กับตนเอง หน่วยงาน และองค์กรได้

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

การทำงานอย่างชาญฉลาด และ

ทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมนำความรู้และแนวทางการทำงานการเพิ่มทักษะการทำงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ มีการวิเคราะห์ และวางแผนการทำงาน

02.png

ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดการทำงาน Work Smart เพื่อสร้างผลงานได้อย่างมีประสิทธิผล

03.png

ผู้อบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด เพิ่มคุณค่าและเพิ่มปริมาณ
งานให้กับตนเอง หน่วยงาน และองค์กร

26554.jpg

หลักสูตร การทำงานอย่างชาญฉลาด
(SMART WORK)

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / เจ้าของกิจการ / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

 
26554.jpg
9888.png

เน้นการบรรยายแบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques
 

26554.jpg
02.png

เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่
 

26554.jpg
03.png

เน้นกำรเรียนรู้ผ่านกำรปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group. Activity)

26554.jpg
04.png

เน้นการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process
of learning)

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
คอร์ส 9 ทักษะ สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างาน

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์ส การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิท

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

อบรม ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม-หัวหน้า

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Onsite  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

bottom of page