top of page
หลักสูตร Smart Leadership.jpg

หลักสูตร Smart Leadership

หลักการและเหตุผล

              ในองค์กรผู้ที่จะนำการเปลี่ยนแปลง บริหารการเปลี่ยนแปลง ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น คือผู้นำหัวหน้างานเป็นผู้ที่แบกรับภาระอันใหญ่หลวง

นี้ไว้ ดังนั้น จึงจะต้องมีวิธีการพัฒนาทักษะผู้นำหัวหน้างานให้มีศักยภาพความสามารถ

ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนาคน พัฒนาแนวคิดในรูปแบบใหม่รวมถึง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ที่จะช่วยในการพัฒนาองค์กร พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีนำมาซึ่งผลผลิตและคุณภาพต่อไป   

วัตถุประสงค์

       1) เพื่อเป็นการเพิ่มและเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้นำหัวหน้างาน

       2) เพื่อให้ผู้นำหัวหน้างานทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตนเอง

       3) เพื่อให้ผู้นำหัวหน้างานได้ทราบถึงหลักการบริหารงานรูปแบบใหม่

       4) เพื่อเป็นการสร้างบุคลิกภาพผู้นำหัวหนน้างานสายพันธุ์ใหม่

       5) เพื่อสร้างทัศนคติแนวคิดของผู้นำหัวหน้างานยุคใหม่

       6) เพื่อสร้างแนวคิดในการพัฒนาองค์กร งาน และตนเอง

       7) เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศในการทำงาน

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี Smart Leadership และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน

จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมา

ใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้นำหัวหน้าผู้นำสามารถเข้าใจบทบาทแสดงบทบาท
ได้ดีขึ้น

02.png

หัวหน้าผู้นำมีลักษณะที่ดีในการเป็นหัวหน้าผู้นำยุคใหม่

03.png

มีหลักการบริหารในรูปแบบใหม่ / บริหารการเปลี่ยนแปลงไดดีขึ้น

4-4.png

มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีขึ้น

05.png

มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เพื่อนร่วมงาน องค์กร

06.png

มีหลักบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

07.png

ลดข้อขัดแย้งในการทำงานร่วมกัน

08.png

มีบรรยากาศในการทำงานดีขึ้น

09.png

ผู้นำได้แสดงศักยภาพในการทำงาน

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้จัดการ / หัวหน้างานทุกระดับ / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

 
ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างานทุกระดับ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

หัวข้อการฝึกอบรม

1.png

สถานการณ์ปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลง การบริหารการเปลี่ยนแปลง

2.png

ความหมาย และความสำคัญของผู้นำ

3.png

บทบาทหน้าที่ และลักษณะของผู้นำยุคใหม่

4.png

การสื่อสารสำหรับผู้นำ และ

ทัศนคติสำหรับผู้นำ

วันอบรม

หลักสูตร Smart Leadership

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

21

หลักสูตร Smart Leadership  (รุ่น 5)

กันยายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

24

หลักสูตร Smart Leadership  (รุ่น 6)

ตุลาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

15

หลักสูตร Smart Leadership  (รุ่น 7)

พฤศจิกายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

13

หลักสูตร Smart Leadership  (รุ่น 8)

ธันวาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

บรรยากาศ
อบรมของเรา

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง