QC 7 tools แก้ไขปัญหาคุณภาพ

อัพเดตเมื่อ: 15 ต.ค. 2020


QC 7 Tools แก้ไขปัญหาคุณภาพ

แผนภูมิ พาเรโต

แสดงปัญหา โดยเรียงลำดับความสำคัญของปัญหา เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจแก้ปัญหาเร่งด่วน ปัญหารองตามลำดับ


ผังก้างปลา

ใช้เมื่อต้องการหาสาเหตุของปัญหาและใช้เป็นแนวทางในการทำความเข้าใจกระบวนการทำงาน


กราฟ

ใช้เพื่อให้ผู้ดูเข้าใจกราฟได้ง่ายและรวดเร็วใช้ในการเปรียบเทียบและดูความเป็นไปได้ในอนาคต


ใบตรวจสอบ

ออกแบสำหรับงานนั้นๆโดยเฉพาะเพื่อเก็บและวิเคระห์ข้อมูลได้ง่าย


แผนผังการกระจาย

แสดงค่าของข้อมูลที่เกิดจากความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว ว่ามี แนวโน้มไปในทางใด

X = ตัวแปรอิสระ

Y = ตัวแปรตาม


ฮิสโตแกรม

ใช้บอกความถี่ในแต่ละชั้น ทุกแถวจะเรียงติดกัน มักใช้ในงานอุตสาหกรรมเพื่อดูยอดการผลิต


แผนภูมิควบคุม

กราฟที่เขียนโดยใช้ข้อมูลข้อกำหนดคุณภาพเพื่อควบคุมแนวทางการทำงาน
Featured Posts