QC 7 tools แก้ไขปัญหาคุณภาพ

อัพเดตเมื่อ: ต.ค. 15


QC 7 Tools แก้ไขปัญหาคุณภาพ

แผนภูมิ พาเรโต

แสดงปัญหา โดยเรียงลำดับความสำคัญของปัญหา เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจแก้ปัญหาเร่งด่วน ปัญหารองตามลำดับ


ผังก้างปลา

ใช้เมื่อต้องการหาสาเหตุของปัญหาและใช้เป็นแนวทางในการทำความเข้าใจกระบวนการทำงาน


กราฟ

ใช้เพื่อให้ผู้ดูเข้าใจกราฟได้ง่ายและรวดเร็วใช้ในการเปรียบเทียบและดูความเป็นไปได้ในอนาคต


ใบตรวจสอบ

ออกแบสำหรับงานนั้นๆโดยเฉพาะเพื่อเก็บและวิเคระห์ข้อมูลได้ง่าย


แผนผังการกระจาย

แสดงค่าของข้อมูลที่เกิดจากความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว ว่ามี แนวโน้มไปในทางใด

X = ตัวแปรอิสระ

Y = ตัวแปรตาม


ฮิสโตแกรม

ใช้บอกความถี่ในแต่ละชั้น ทุกแถวจะเรียงติดกัน มักใช้ในงานอุตสาหกรรมเพื่อดูยอดการผลิต


แผนภูมิควบคุม

กราฟที่เขียนโดยใช้ข้อมูลข้อกำหนดคุณภาพเพื่อควบคุมแนวทางการทำงาน
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ
อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved