Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต

#ไคเซ็น

Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต

KAIZEN คือ การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง


จุดประสงค์ที่ทำ KAIZEN

1. ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตนเองและองค์กร

2. เพิ่มศักยภาพของพนักงานรู้จักคิดแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง

3. ส่งเสริมให้การสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น


หัวใจสำคัญ KAIZEN ภายใต้กระบวนการ PDCA

PLAN ผู้บริหารกำหนดแผนงานร่วมกับพนักงานทุกระดับ

DO พนักงานนำไปปฎิบัติตามแผนงานได้รับความช่วยเหลือจากหัวหน้างาน

CHECK ตรวจสอบเพื่อค้นหาปัญหาข้างเคียงและวิธีแก้ไขที่เหมาะสมที่สุด

ACT กําหนดวิธีแก้ไขเป็นมาตรฐานเพื่อให้พนักงานนําไปปฏิบัติได้สะดวก

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ
อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved