Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต

อัพเดตเมื่อ: ก.พ. 9

#ไคเซ็น


Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต

KAIZEN คือ การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจุดประสงค์ที่ทำ KAIZEN

1. ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตนเองและองค์กร

2. เพิ่มศักยภาพของพนักงานรู้จักคิดแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง

3. ส่งเสริมให้การสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นหัวใจสำคัญ KAIZEN ภายใต้กระบวนการ PDCA

PLAN ผู้บริหารกำหนดแผนงานร่วมกับพนักงานทุกระดับ

DO พนักงานนำไปปฎิบัติตามแผนงานได้รับความช่วยเหลือจากหัวหน้างาน

CHECK ตรวจสอบเพื่อค้นหาปัญหาข้างเคียงและวิธีแก้ไขที่เหมาะสมที่สุด

ACT กําหนดวิธีแก้ไขเป็นมาตรฐานเพื่อให้พนักงานนําไปปฏิบัติได้สะดวก

Featured Posts