top of page

ISO 14001 : 2015 ข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

#ข้อกำหนดISO14001 : 2015 #ISO #การจัดการสิ่งแวดล้อม #iso


วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้ตรวจมีมุมมองที่ถูกต้องกับการประเมิน

2) เพื่อเปิดโอกาสในการปรับปรุง และแก้ไขปัญหา

3) เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

4) องค์กรดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและการดำรงที่ถูกต้องประโยชน์ของระบบ ISO 14000 : 2015

1) ช่วยลดต้นทุนระยะยาวจากการพิจารณาถึงทรัพยากรที่ใช้และมลพิษที่ก่อกำเนิดโดยองค์กร

2) องค์กรเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและต่อชุมชนรอบข้าง

3) องค์กรได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

4) สร้างขวัญและกาลังใจ ความมุ่งมั่นและความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากร ISOลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม

1) มลพิษทางน้ำ น้ำเสีย

2) มลพิษอากาศจากปลายปล่อง หม้อน้ำ

3) วัสดุที่ไม่ใช้แล้วและของเสีย ที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน

4) การใช้น้ำในกระบวนการผลิต อย่างสิ้นเปลือง

5) การใช้ไฟฟ้าอย่างสิ้นเปลือง มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่ม

6) การใช้เชื้อเพลิงอย่างสิ้นเปลือง

7) การจัดการสารเคมีอย่าง ไม่ปลอดภัยการตรวจประเมิน

1) การตรวจติดตามภายในกระทำโดยองค์กร หรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ

2) การตรวจประเมินสามารถตรวจมากกว่า 2 ระบบการจัดการ

3) หลักฐานการตรวจ

4) เกณฑ์การตรวจแนวความคิดของการตรวจติดตามภายใน

1) ระบบ (Systematic) มีการวางแผนและรายงานผลในรูปแบบระบบ

2) อิสระ (Independent) ไม่ตรวจงานตัวเองไม่แทรกแซงการตรวจไม่โน้มเอียง

3) เอกสาร (Documented) แต่งตั้งทีมผู้ตรวจรายงานการตรวจ

เขียนรายงานแผนการตรวจประเมินเขียน CAR