9 ทักษะก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ

#9ทักษะ #ทักษะหัวหน้างาน #การเป็นหัวหน้างานสมัยใหม่

9 ทักษะก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ

การสอนงาน (Coaching)

คือ การที่หัวหน้าบอกรายละเอียดขั้นตอน กระบวนการวิธีการทำงานของงานให้แก่ลูกน้องของตน เพื่อให้เขาได้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ


ความสำคัญของการสอนงานลูกน้อง

1. เพื่อให้ลูกน้องได้เรียนรู้งานปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้องได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน

3. เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมอันจะนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายของงาน


ประโยชน์ของการสอนงาน

1. เป็นการกระจายงานออกไปไม่ให้กระจุกอยู่ที่คนใดคนหนึ่ง

2. เพื่อควบคุมติดตามได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น

3. เป็นการสร้างความรู้สึกและสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและกัน

4. เป็นการจูงใจให้ลูกน้องมีความรับผิดชอบและเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน


ทักษะหัวหน้างาน

1. มีความสามารถในการเรียนรู้

2. มีทักษะในการสื่อสาร และถ่ายทอดที่ดี

3. มีทักษะของการนำเสนอ

4. มีทักษะในงานที่จะสอน

5. มีทักษะการกระตุ้นจูงใจคน

6. มีทักษะในการฟัง

7. มีทักษะการสอนงาน


การเตรียมเนื้องานการสอน

1. ต้องซอยงานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ

2. ซอยงานออกเป็นส่วนๆ หรือเป็นตอนๆ

3. จุดสำคัญ ของแต่ละขั้นตอนปฏิบัติต้องทำเครื่องหมายเพื่อไม่ให้เข้าใจผิด


4 ขั้นตอนที่สําคัญในการสอนงาน

1. เตรียมงานเตรียมการสอน (Preparing) เตรียมเนื้องานที่จะสอนหรือแนะนำ เตรียมอุปกรณ์หรือสถานที่ที่จะสอนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

2. สาธิต (Present) สอนหรือแนะนำงานที่ต้องปฏิบัติ ให้ลูกน้องรับรู้รับการสอน

3. ลองปฏิบัติ (Perform) ปล่อยให้ลองลงมือทำโดยหัวหน้างานอาจลองทำให้ดูก่อน และคอยสอนแนะ กำกับอยู่ใกล้ชิด

4. ให้ลงมือทำ (Put of work) ให้ลงมือทำจริง หัวหน้างานคอยติดตามผลเป็นพี่เลี้ยงโดยการสอบถามทักทายในระหว่างงาน


เทคนิคในการสอนงาน

1. ผู้สอนงานต้องบอกรายละเอียดของงานที่จะต้องปฏิบัติให้ลูกน้องเพื่อปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

2. ผู้สอนจะต้องเตรียมการสอนเนื้องานอุปกรณ์ และสถานที่

3. ผู้สอนงานต้องมีความจริงใจในการสอนงานให้ลูกน้องเข้าใจ

4. ไม่พูดกระทบกระเทียบผู้รับการสอน และไม่ใช้ อารมณ์ในการสอนงาน

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ
อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved