5 หลักการ ตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 14001:2015

#การตรวจประเมินภายใน #ISO #การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม #ISO14001


การตรวจประเมิน (Audit) คืออะไร

กระบวนการที่จัดทำขึ้นอย่างเป็นระบบ เป็นอิสระและเป็นลายลักษณ์

อักษรเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการตรวจประเมิน (audit evidence)

และการตรวจประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อ ตัดสินระดับการบรรลุผล

ตามเป้าหมายของเกณฑ์การตรวจประเมิน (audit criteria)หลักการตรวจประเมิน (Principle of auditing)

1) Ethical conduct : มีจรรยาบรรณ

ซื่อสัตย์ เชื่อใจได้ รักษาความลับ มีความมั่นใจมีความรับผิดชอบ

และใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจหลักการตรวจประเมิน (Principle of auditing)

2) Fair presentation : นำเสนอเป็นธรรม

ข้อค้นพบ ข้อสรุป รายงานผลสะท้อน การตรวจประเมินที่เป็นจริงและถูกต้อง

รายงานอุปสรรคปัญหาที่พบระหว่างการตรวจ สื่อสารอย่างเป็นธรรมชัดเจน ทันเวลาหลักการตรวจประเมิน (Principle of auditing)

3) Due professional care : ปฏิบัติด้วยความเอาใจใส่

เป็นมืออาชีพให้ความสำคัญกับการตรวจประเมินด้วยความมั่นใจ

ความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลในทุกสถานการณ์หลักการตรวจประเมิน (Principle of auditing)

4) Independence : การเป็นอิสระ

เป็นอิสระจากกิจกรรมการตรวจ ไม่มีอคติและแทรกแซงการตรวจ

รักษาไว้ ซึ่งวัตถุประสงค์การตรวจตามกระบวนการและสรุปตามหลักฐานการตรวจที่พบหลักการตรวจประเมิน (Principle of auditing)

5) Evidence-based approach

วิธีการที่สมเหตุสมผล เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เชื่อถือได้ของกระบวน

การตรวจสอบที่เป็นระบบหลักฐานทวนสอบได้ใช้วิธีการสุ่มที่สามารถ

ดำเนินการได้ในระยะเวลาที่กำหนดและทรัพยากรจำกัด
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved