ใครยังไม่รู้!! หัวหน้างานต้องอบรมเป็น จป.หัวหน้างานทุกคนหรือไม่?

อัพเดตเมื่อ: ก.พ. 9

#จป #หัวหน้างาน

หัวหน้างานต้องอบรม จป.หัวหน้างานทุกคนหรือไม่?

หัวหน้างานที่ได้รับการแต่งตั้ง

ให้เป็นหัวหน้างานทุกคน ต้องอบรม จป.หัวหน้างาน

สถานประกอบกิจการต่อไปนี้

ต้องแต่งตั้งลูกจ้างระดับหัวหน้างานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับหัวหน้างาน

- สถานประกอบกิจการตาม (1) ถึง (5) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

- สถานประกอบกิจการตาม (6) ถึง (14) ที่มลีูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างานต้องเป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างาน

และมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- ผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด

- เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างานตามประกาศกระทรวง

Credit : semcon.co.th

ดู 418 ครั้ง
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved