top of page

ใครยังไม่รู้!! หัวหน้างานต้องอบรมเป็น จป.หัวหน้างานทุกคนหรือไม่?

อัปเดตเมื่อ 9 ก.พ. 2564

#จป #หัวหน้างาน

หัวหน้างานต้องอบรมเป็น จป.หัวหน้างานทุกคนหรือไม่?

หัวหน้างานต้องอบรม จป.หัวหน้างานทุกคนหรือไม่?

หัวหน้างานต้องอบรมเป็น จป.หัวหน้างานทุกคนหรือไม่?

หัวหน้างานที่ได้รับการแต่งตั้ง

ให้เป็นหัวหน้างานทุกคน ต้องอบรม จป.หัวหน้างาน

สถานประกอบกิจการต่อไปนี้

ต้องแต่งตั้งลูกจ้างระดับหัวหน้างานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับหัวหน้างาน

- สถานประกอบกิจการตาม (1) ถึง (5) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

- สถานประกอบกิจการตาม (6) ถึง (14) ที่มลีูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างานต้องเป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างาน

และมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- ผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด

- เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างานตามประกาศกระทรวง

Credit : semcon.co.th

Safety

ดู 726 ครั้ง
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page