5.องค์ประกอบของการประสานงาน

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก : sattahipactivity

5.องคฺ์ประกอบของการประสานงาน

1.ความร่วมมือ จะต้องมีความเข้าใจหรือมีการตกลงร่วมกัน

มีการระดมความคิด วิธีการ เทคนิค การจัดหาทรัพยากรมาสนับสนุนการทำงานร่วมกัน

2.จังหวะเวลา ผู้ที่ปฏิบัติงานต้องมีความรับผิดชอบ

ทำให้งานนั้นเป็นไปตามกำหนดเวลาที่ตกลงกัน ให้ตรงเวลา

3.ความสอดคล้องกัน จะต้องพิจารณาความพอเหมาะพอดี

ไม่ทำงานซ้อนกัน เพื่อให้การบริหารงานประสบผลสำเร็จ

4.ระบบการสื่อสารที่ตรงกันอย่างรวดเร็วและราบรื่น

5. ผู้ประสานงานจะต้องสามารถทำให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมทำงาน

อย่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ตามวัตถุประสงค์ของงานที่กำหนดไว้

ดู 1,069 ครั้ง
Featured Posts