กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่นมีอะไรบ้าง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่นมีอะไรบ้าง

1.กฎกระทรวง

กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551

2.กฎกระทรวง

กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ

ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ

เครื่องจักร ปั้นจัน และหม้อน้ำ พ.ศ.2552

3.ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีทดสอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น (12 กรกฎาคม 2554)

4.ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น

ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (6 กรกฎาคม 2554)

5.ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เรื่อง กำหนดรูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่าง

ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2553

6.ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือกลวดสลิงและรอก พ.ศ. 2553

7.ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับ ปั้นจั่น (21 พฤษภาคม 2530)

ถูกยกเลิกโดย พรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา 3 ให้ยกเลิกประกาศ

คณะปฏิวัติ ฉบับ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515

ดู 2,278 ครั้ง
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved