เคล็ดลับ ที่หัวหน้งานต้องรู้

#ภาวะผู้นํา #ผู้นํา


ทักษะที่จําเป็นต่อการพัฒนาภาวะผู้นํา

1) ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือจริยธรรม

2) แสดงออกถึงภาวะผู้นํา

3) บริหารจัดการตัวเอง

4) ตระหนักรู้ และรู้ตน อยู่เสมอ

5) พัฒนาความสามารถในการปรับตัวบทบาทและหน้าที่ของผู้นํา (LEADERSHIP)

1) Relationship : ความเกี่ยวข้องกันระหว่างคนในองค์กรและนอกองค์กร

2) Mutual : การมีส่วนแบ่งปันซึ่งกันและกัน

3) Collaborators : การมีผู้ร่วมงานร่วมมือร่วมใจกันทํางานความสำเร็จของทีม

  • เป้าหมาย

  • ความเป็นผู้นำ

  • ความไว้วางใจ

  • ความคิดสร้างสรรค์

  • ความเป็นเอกฉันท์

  • การแสดงออก


การทำงานเป็นทีมคืออะไร

การทำงานของคนตั้งแต่สองคนขึ้นซึ่งมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์

ไปในทิศทางเดียวกัน มีความร่วมมือกันและรับผิดชอบร่วมในความสำเร็จ

หรือล้มเหลวของทีมการพัฒนาทีมงาน 4 มิติ

1) มิติด้านองค์การ (Organization)

2) มิติด้านงาน (Task)

3) มิติด้านทีมงาน (Team)

4) มิติด้านบุคคล (Individual)


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved