top of page

เรื่องระยะทดลองงาน ที่ HR ต้องรู้

อัปเดตเมื่อ 28 มี.ค. 2565

#การปฐมนิเทศ #การประเมินผลงาน #การปฏิบัติงาน #การปฐมนิเทศพนักงาน

#การประเมินผลการปฏิบัติงาน #การประเมินพนักงาน #focuspoint #ทดลองงาน #ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ #อบรมhr #ฝึกอบรมhr #คอร์สเรียนhr #หลักสูตรอบรมhrมือใหม่ #การพัฒนาบุคคล #อบรมสัมมนา #สถาบันฝึกอบรม #หลักสูตรอบรมผู้บริหาร #อบรมอินเฮาส์ #InhouseTraining #PublicTraining #อบรมออนไลน์ฟรี #อบรมฟร#HRTraining


ระยะเวลาการทดลองการปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะเป็นการประเมินผลงาน กำหนดไว้ที่ 120 วัน มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่กำหนดระยะเวลาทดลองการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานไว้ที่ 180 วัน เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมาตรา 118 (1) กำหนดไว้ว่าให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยแก่พนักงานซึ่งทำงานครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ในอัตราที่ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน ดังนั้นจึงเป็นช่องว่างให้นายจ้างมักจะเลิกจ้างก่อนครบอายุงาน 120 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหรือข้อถกเถียงที่ว่าพนักงานทำงานครบ 120 วันหรือไม่ เพราะถ้าเลิกจ้างในวันที่ครบกำหนด หรือมากกว่า โดยที่พนักงานไม่ได้มีความผิดใด ๆ ตามมาตรา 119 นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยเหมือนพนักงานที่บรรจุปกติทั่วไป

การทดลองงาน คืออะไร ?

การทดลองงาน คืออะไร การทดลองงานก็คือ ระยะเวลาทำงานที่นายจ้างต้องการประเมินผลงานจากการปฏิบัติงานใช้เวลาพิสูจน์ถึงความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะในการปฏิบัติงานตำแหน่งนั้นๆ ว่าพนักงานที่รับเข้ามาใหม่สามารถทำงานรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายมาได้หรือไม่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่นายจ้างกำหนดไว้หรือไม่ ก่อนที่จะบรรจุเป็นพนักงานจริงการประเมินการทำงาน


การประเมินการทำงาน คือ ระยะเวลาการทดลองงานหรือการประเมินผลงานที่หลายบริษัทกำหนดไว้จะมีระยะเวลา 90-120 วัน หรือหากครบกำหนดก็อาจมีการขยายเวลาการทดลองการปฏิบัติงานออกไปอีกก็ได้ตามข้อตกลง โดยระหว่างการทดลองการปฏิบัติงานนั้นอาจมีการกำหนดการประเมินเป็นช่วงๆ เช่น

 • การประเมินผลงานครั้งที่หนึ่ง เป็นการติดตามผลการว่าจ้างและบรรจุ (Placement Follow-Up) ซึ่งอาจทำเมื่อครบ 45 วัน หรือ 60 วัน (หรืออาจทำก่อนหน้านั้นก็ได้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงและลักษณะงาน)


 • การประเมินผลงานครั้งที่สอง อาจจะมีการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานอีกครั้งก่อนหมดระยะเวลาทดลองงาน 1 เดือน เพื่อให้นายจ้างมีเวลาพิจารณาอย่างถ้วนถี่ว่าจะให้บรรจุเป็นพนักงานประจำหรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน รวมทั้งยังให้ลูกจ้างมีเวลาในการตัดสินใจว่าจะอยู่ต่อหรือหางานใหม่ข้อดีการทดลองงานสำหรับนายจ้าง


 1. ทำให้ได้ทดสอบและพิสูจน์คำพูดของลูกจ้างว่าเป็นไปตามที่แจ้งไว้ตอนสัมภาษณ์หรือไม่

 2. ได้เห็นศักยภาพและความสามารถในด้านต่างๆ ของลูกจ้างอย่างเต็มที่ เพราะช่วงทดลองงานเป็นช่วงที่ลูกจ้างจะแสดงความสามารถออกมาเต็มที่ เพื่อให้สามารถผ่านการประเมินไปได้

 3. ได้สังเกตทัศนคติ ความคิด มุมมองต่างๆ ที่มีต่องานและองค์กร ว่าเป็นไปในทิศทางที่ต้องการหรือไม่

 4. ได้เห็นปฏิสัมพันธ์ของลูกจ้างกับหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ว่าสามารถเข้ากันได้ดี หรือเป็นที่ยอมรับจากคนรอบข้างหรือไม่


สิ่งที่ HR ต้องทำในระยะทดลองงาน

สิ่งที่ HR มักจะใช้ในการประเมินผลงานช่วงทดลองการปฏิบัติงาน มีดังนี้


 1. สมรรถนะ (Competency) –อาจจะเรียกง่ายๆ ว่าความอึดหรือขีดจำกัดในการทำงานของเรา เพราะไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีขีดจำกัดการปฏิบัติงานที่เหมือนกัน แม้จะมีทักษะหรือความรู้มากพอๆ กัน เช่น บาง คนทำงานได้วันละ 8 ชั่วโมง และสามารถทำ OT ต่อได้ด้วย นั่นก็มีส่วนที่หน่วยงานจะพิจารณาเพิ่มในการรับเข้าทำงาน

 2. ความสามารถในการปฏิบัติงาน (Performance) – คือ การแสดงผลงานและความสามารถในการทำงานของเรา ให้หน่วยงานเห็นว่าเราสามารถสร้าง output หรือ ผลผลิตงานอะไรให้กับพวกเขาได้บ้าง เพราะในตอนสัมภาษณ์ก่อนรับเข้าทำงาน ทุกคนย่อมต้องบอกว่าเราทำอะไรได้ดี แต่เมื่อลงมือทำการปฏิบัติงานจริงๆ แล้ว ผลการปฏิบัติงานของเรานี่แหละที่จะเป็นตัวพิสูจน์คำพูดได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

 3. ศักยภาพ (Potential) – ในข้อนี้อาจจะคล้ายกับสมรรถนะ แต่เป็นการวัดในเชิงคุณภาพมากกว่า เช่น คุณสมัครงานในตำแหน่งคอมพิวเตอร์กราฟฟิก แต่คุณก็มีทักษะในเรื่องการถ่ายภาพด้วยเช่นกัน ซึ่งทักษะเหล่านี้สามารถเติมเต็มการทำงานอาร์ตเวิร์คได้มากกว่าที่หน่วยงานคาดหวังไว้ หรือมีทักษะที่ดีในการจัดลำดับความสำคัญของงาน หรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า จนทำให้งานสำเร็จลุล่วงได้ ก็นับเป็นศักยภาพที่ทุกหน่วยงานจะนำมาพิจารณาร่วม

 4. ทัศนคติ (Attitude) – ถือเป็นอีกสิ่งที่สำคัญในการประเมินผลงานเช่นกัน เพราะแม้ว่าคุณจะมีทั้งสามข้อในข้างต้นตรงตามที่หน่วยงานอยากได้ แต่ทัศนคติที่ไม่ดี ก็อาจกลายเป็นอุปสรรคต่อหน่วยงานหรือสร้างพลังลบให้กับคนรอบข้างได้

 5. ปฎิสัมพันธ์กับคนอื่น (Relationship & Interaction) – สิ่งสำคัญสุดท้ายที่หลายหน่วยงานนำมาประเมินร่วม ก็คือการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ทั้งเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย ลูกค้า หรือหน่วยงานภายนอกที่เราต้องไปขอความร่วมมือในการปฏิบัติงาน หากคุณขาดทักษะเรื่องนี้ ก็จะกลายเป็นปัญหาที่ทำให้งานไม่เดินหรือติดขัดได้เช่นกัน


ข้อดีการทดลองงานสำหรับลูกจ้าง

 1. การทดลองงานจะช่วยให้พนักงานรู้ว่าประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของตัวเองเป็นอย่างไร หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดี จะได้มีเวลาปรับหรือพัฒนาตนเอง

 2. การทดลองงานได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรและอุปนิสัยใจคอของหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน ก่อนตัดสินใจอยู่ต่อระยะยาว

 3. การทดลองงานสำหรับพนักงานที่เพิ่งเรียนจบใหม่ จะช่วยให้เห็นทิศทางสายงานตัวเองว่าเมื่อได้มาทดลองการปฏิบัติงานแล้ว งานตรงนั้นใช่แบบที่อยากทำจริงๆ หรือไม่การปรับเงินเดือนหลังทดลองงาน


การปรับเงินเดือนให้กับพนักงานก่อนเริ่มการทดลองการปฏิบัติงาน บริษัทส่วนใหญ่จะเจรจาเรื่องอัตราค่าจ้างให้เรียบร้อยตั้งแต่ต้น และมักมีข้อเสนอหนึ่งที่ตกลงไว้นั่นก็คือการขึ้นเงินเดือนให้หลังจากผ่านช่วงการทดลองการปฏิบัติงานและได้บรรจุเป็นพนักงานประจำเรียบร้อยแล้ว เรื่องนี้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ควรตระหนักให้ดีว่ามีการเจรจาตกลงเรื่องนี้ไว้ก่อนหรือไม่ และควรปฎิบัติตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว


กรณีนี้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) อาจพิจาณาตามผลการปฏิบัติงาน หรือศักยภาพในการปฏิบัติงานในช่วงทดลองงานก็ได้ ว่าสมควรจะปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นหรือไม่ แต่ก็ควรแจ้งข้อสรุปในเรื่องเงินเดือนให้ชัดเจนหลังจากตกลงเรื่องสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว

สรุป


ความเข้าใจองค์ธุรกิจเป็นสิ่งที่พนักงานเข้าร่วมงานใหม่กับองค์กรต้องการรับรู้ เพื่อมีความมั่นใจต่อองค์กรกับการทำงานในอนาคต “ปฐมนิเทศ” จึงเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องมีหลักการ กระบวนการ กำหนดวิธีปฐมนิเทศที่เหมาะสมที่สร้างบรรยากาศการจูงใจผู้เข้าทำงานใหม่ การปฐมนิเทศก็ยังเป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างองค์กรกับพนักงานเข้าใหม่ให้เข้าใจรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของตนเอง และสวัสดิการ กิจกรรมที่องค์กรจัดให้และกระบวนการ การได้รับบริการอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้การสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด & ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการให้คำแนะนำปรึกษาในปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะทดลองงาน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการปฐมนิเทศจะมีแนวทางการปฎิบัติงานที่ชัดเจนทั้งตนเอง&พนักงานเข้าใหม่ อันเป็นก้าวแรกของพนักงานในองค์กรสถาบันฝึกอบรม ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด มีบริการคอร์สเรียนฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศ & หลักการ และ focus point การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระยะทดลองงาน) ซึ่งเหมาะสมกับผู้บริหาร HR มือใหม่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฐมนิเทศ & หลักการ และ focus point การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระยะทดลองงาน) ผู้ที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การปฐมนิเทศ การประเมินผลงาน การปฏิบัติงาน การปฐมนิเทศพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินพนักงาน focuspoint ทดลองงาน ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยลักษณะของการอบรมสัมนาจะมีทั้งแบบ Inhouse Training และ Public Training มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในการทำงานด้าน การปฐมนิเทศ & หลักการ และ focus point การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระยะทดลองงาน) เป็นผู้บรรยายในหลักสูตร อีกทั้งยังมีบริการอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรฟรี ทุกท่านที่สนใจสามารถเข้ามาอบรมฟรีได้ที่นี่


 

อบรม HR : https://www.hrodthai.com/

ดู 11,302 ครั้ง

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook
 • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page