top of page

วันทำงาน-วันลา ที่ HR ต้องรู้

วันหยุด วันลา ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สวัสดิการ ที่องค์กรมอบให้พนักงาน แล้ววันลาที่ HR มอบให้ลูกจ้างนั้น เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ ในบางองค์กรให้วันหยุดและสิทธิ์ในการลาหยุดมากจนรู้สึกว่า องค์กรนี้ใจดีจังเลย ในขณะที่บางที่นั้น วันหยุดตามประเพณียังต้องไปทำงาน แถมสิทธิ์ในการลาหยุดนั้นน้อยกว่าที่อื่น ๆ


บทความนี้ HRODTHAI จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับวันหยุดตามกฎหมาย และสิทธิ์ในการลาหยุดตามกฎหมาย ที่ทั้ง HR และผู้ปฏิบัติงานต้องทราบ!!! HR เองก็จะต้องดูแลสิทธิ์ส่วนนี้ให้ครอบคลุมเพื่อป้องกันการฟ้องร้องทางกฎหมาย ในส่วนของลูกจ้างก็ต้องทราบไว้เพื่อไม่ให้โดนเอาเปรียบ


วันหยุด หมายความว่า วันที่กำหนดให้ลูกจ้าง หยุด ซึ่งสามารถแบ่งตาม พ.รบ. คุ้มครองแรงงานวันหยุด ตามกฏหมายแรงงาน แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท โดยที่บริษัทจะต้องจ่ายค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงาน สำหรับวันหยุดทั้ง 3 ประเภท ให้แก่พนักงานประจำ ยกเว้นลูกจ้างประจำ รายชั่วโมง หรือตามผลงาน จะไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด


วันทำงาน-วันลา ที่ HR ต้องรู้
ประเภทวันหยุดตามกฏหมายแรงงาน

วันหยุดประจำสัปดาห์

วันหยุดประจำสัปดาห์ไม่น้อยกว่า 1 วัน/สัปดาห์ โดยให้มีระยะห่างกันไม่เกิน 6 วัน โดยที่จะหยุดวันไหนก็ได้ แล้วแต่ตกลงกันไม่จำเป็นวันเสาร์ – อาทิตย์


วันหยุดตามประเพณี

ไม่น้อยกว่า 13 วัน/ปี โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติด้วย โดยพิจารณาจากวันหยุดราชการประจำปี วันหยุดทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ถ้าวันหยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ให้หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทำงานถัดไป


วันหยุดพักผ่อนประจำปี

กรณีที่พนักงานทำงานมาแล้วครบ 1 ปี พนักงานมีสิทธิ์ได้รับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ปีละไม่น้อยกว่า 6 วัน อาจตกลงกันล่วงหน้าสะสมและเลื่อนวันหยุดพักผ่อนประจำปี ไปรวมหยุดในปีต่อ ๆ ไปได้ โดยไม่จำเป็นต้องหยุดคราวเดียว 6 วันติดต่อกัน อาจแบ่งหยุดเป็นครั้ง ๆ ไปก็ได้


กรณีที่ต้องมาทำงานในวันหยุด
  • ลูกจ้างที่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุด เช่น พนักงานรายเดือน จะได้รับค่าตอบแทนการทำงานในวันหยุดไม่น้อยกว่า 1 เท่า

  • ลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุด เช่น พนักงานรายวัน จะได้รับค่าตอบแทนการทำงานในวันหยุดไม่น้อยว่า 2 เท่า

  • ค่าล่วงเวลาในวันหยุด จะได้ค่าตอบแทนการทำงานในวันหยุดเพิ่มไม่น้อยกว่า 3 เท่า ของอัตราจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงาน

วันลาตามกฏหมายแรงงาน

วันลา หมายความว่า วันที่ลูกจ้างใช้สิทธิ์หยุดงานอันเนื่องจากเหตุจำเป็นต่าง ๆ โดยได้รับอนุญาตจากนายจ้าง เช่น ลาป่วย ลาเพื่อทำหมัน ลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็น ลาเพื่อรับราชการทหาร ลาเพื่อไปพัฒนาความรู้ ลาเพื่อคลอดบุตร


ลาป่วย

เรื่องการลาป่วยกฏหมายกำหนดไว้เพื่อคุ้มครองลูกจ้างที่เกิดการเจ็บป่วย จนไม่สามารถไปทำงานให้กับนายจ้างได้ จะได้มีโอกาสหยุดงานไปเพื่อรักษาตัว โดยไม่ถูกนับเป็นการขาดงาน หรือละทิ้งหน้าที่ โดยในกฎหมายได้ระบุไว้ว่า ลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง นั่นหมายความว่าลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้จนกว่าจะหาย หรืออาการดีขึ้น แต่ถ้าหากลาป่วยเกิน 3 วัน นายจ้างมีสิทธิ์เรียกดูใบรับรองแพทย์ได้


ลาเพื่อทำหมัน

การลาในกรณีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การลาเพื่อทำหมัน กับ การลาเนื่องจากการทำหมัน โดยจะลากี่วันก็ได้ กฏหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาเอาไว้ เพียงแต่ระยะเวลาในการลาต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์ ไม่สามารถลาตามอำเภอใจได้


ลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็น

การลากิจนั้นกฏหมายไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขในการลาเอาไว้เลย โดยมีเขียนไว้ว่าให้เป็นไปตามข้อบังคับการทำงาน นั่นย่อมหมายความว่านายจ้างจะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขในการลาไว้อย่างไรก็ได้ โดยจะกำหนดว่าการลากิจนั้นลูกจ้างจะได้รับ หรือไม่ได้รับค่าจ้าง หรือได้รับบางส่วนก็ได้แล้วแต่นายจ้างจะกำหนด


ลาเพื่อรับราชการทหาร

วันลาเพื่อรับราชการทหาร กฏหมายกำหนดเอาไว้เพื่อให้สิทธิ์แก่ลูกจ้างที่ถูกเรียกระดมพล ไม่ว่าจะเป็นการเรียกระดมพลเพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมก็ตาม โดยกฏหมายกำหนดให้นายจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้กับลูกในระหว่างที่ลาด้วย แต่ปีนึงต้องไม่เกิน 60 วัน


ลาเพื่อทำการฝึกอบรม

การลาเพื่อทำการฝึกอบรม การลาในกรณีนี้ คือ หากลูกจ้างต้องการที่จะเข้ารับการอบรม หรือเข้าสัมมนาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ หรือความสามารถของตนเอง กฏหมายก็ให้สิทธิ์ลูกจ้างลางานได้เช่นกัน เพียงแต่มีเงื่อนไขว่าการลาไปอบรมนั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อการแรงงาน หรือสวัสดิการสังคม หรือเป็นการเพิ่มทักษะความชำนาญเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของลูกจ้าง หรือเป็นการสอบวัดผลทางการศึกษาที่ทางราชการจัดขึ้น โดยในการลาดังกล่าวลูกจ้างจำเป็นจะต้องแจ้งถึงเหตุที่ลาพร้อมแสดงเอกสารประกอบ(ถ้ามี) ให้นายจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน


ลาเพื่อคลอดบุตร

การลากรณีนี้ให้สิทธิเฉพาะลูกจ้างหญิงเท่านั้น โดยลูกจ้างหญิงที่มีครรภ์ มีสิทธิ์ลาเพื่อคลอดบุตรได้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มตั้งครรภ์เป็นต้นไป เช่น ลาเนื่องจากมีอาการแพ้ท้อง ไปฝากครรภ์ ตรวจรักษาครรภ์เตรียมตัวคลอด รวมไปถึงการลาเพื่อพักฟื้นหลังคลอด โดยลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างตามปกติตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกิน 90 วัน


หากองค์กรของคุณมีความสนใจ Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ 2562 เรายินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำ โทร. 065-9564-049

ดู 1,114 ครั้ง

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page