top of page

ลักษณะภาวะผู้นำ

อัปเดตเมื่อ 4 ก.พ. 2564#ผู้นำสอนกันไม่ได้แต่เรียนรู้ได้ ด้วยความตั้งใจจริง สู่การปฏิบัติจริงนำพาผู้ตามให้ก้าวตามด้วยความสมัครใจ สุดยอดของผู้นำ คือ ผู้ใช้คำว่า “ เรา ” เสมอ และสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างของผู้นำที่จะสร้างการยอมรับ คือ การเข้าใจปัญหาและการตัดสินใจอย่างถูกต้องก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและองค์กรผู้นำ (LEADER)

คือ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อกลุ่ม และสามารถนำกลุ่มปฏิบัติงานต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การลักษณะภาวะผู้นำ

1. ภาวะผู้นำ เป็นกระบวนการใช้อิทธิพล เหนือผู้ตามให้มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามต้องการ

2. ผู้นำมาจากการแต่งตั้ง เช่น ผู้บัญชาการ

3. ผู้นำต้องมีความถูกต้องในการใช้อิทธิพลที่ไม่เป็นการใช้อำนาจเข้าขู่เข็ญ

4. ผู้นำมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้องค์กรนั้นประสบความสำเร็จสไตล์ผู้นำ 4 แบบ

1. สั่ง กำหนดบทบาทให้ทุกคน ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร สื่อสารแบบทางเดียว สำหรับลูกน้องต้องการข้อมูลจำนวนมาก ลูกน้องไม่มีความรู้ มีความสามารถต่ำ มีความมุ่งมั่นต่ำ2. สอน

  • เมื่อลูกน้องสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องสั่ง

  • ผู้นำจะต้องทำหน้าที่เป็นโค้ชที่ดี3. การทำงาน

ผู้นำมีหน้าที่คอยสนับสนุนและช่วยเหลือลูกน้องให้มีความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page