top of page

ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมLeadership for Teamwork

#Leadership #Teamwork #ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม #ภาวะผู้นำ #การทำงานเป็นทีม


ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

องค์กรจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวในการดำเนินงานได้นั้น ปัจจัยสำคัญที่สุด คือ ความร่วมมือจากทุกส่วนงาน เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร การทำงานเป็นทีม (Teamwork) ได้นั้นผู้นำต้องใช้ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร การถ่ายทอดข้อมูล แนวคิด เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันเกิดการประสานงานงานที่ดี ตลอดจนสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันและผู้นำสามารถนำทีมให้การทำงานเกิดประสิทธิผลในการทำงาน สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันถือเป็นแนวปฏิบัติเพื่อสู่ความสำเร็จขององค์กรได้อย่างยั่งยืน


ถ้าตัวตนของเราทำเพียง 3ป.

จะทำให้เราเปลี่ยนแปลงตนเองได้อย่างยิงใหญ่


หน้าที่ของผู้นำเมื่อได้รับตำแหน่งหัวหน้างาน


ความแตกต่างระหว่างหัวหน้ากับผู้นำ


ผู้นำ 4 ด้านในการบริหารงานและบริหารคน

การเป็นผู้นำที่ดี หรือ เรียกว่า “ผู้นำที่มีภาวะผู้นำ” ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็ไม่ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก

เพราะการก้าวขึ้นมาทำหน้าที่ผู้นำนั้น มีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่รออยู่อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการงานให้ได้ตามนโยบายและเป้าหมายที่ผู้บริหารมอบหมายมา และสิ่งที่ท้าทายสุด ๆ คือ การบริหารคนที่มีความคิดแตกต่าง


จากตารางจะเห็นว่าพฤติกรรมของคนนั้นแบ่งเป็น 2 กลุ่ม นั่นคือ

1. พฤติกรรมเชิงรุก

คนกลุ่มนี้จะเป็นคนทำงานค่อนข้างเร็ว มีความคิดก้าวไปข้างหน้า ตื่นตัว เน้นการลงมือทำเพื่อสร้างผลลัพธ์


2. พฤติกรรมเชิงรับ

คนกลุ่มนี้จะเป็นคนทำงานค่อนข้างช้า มีกรอบทางความคิด ทำงานเป็นขั้นเป็นตอน มีความละเอียดในการทำงานสูง

เช่น หากเราทำงานเร็วมากเกินไป แต่ขาดการคิดที่รอบคอบย่อมมีโอกาสผิดพลาดได้สูงหรือ หากเราใส่ใจในความละเอียดมากเกินไป ก็อาจส่งงานไม่ทัน

ดังนั้น ความพอดี คือ “การทำงานให้เร็ว” และ “มีคุณภาพในงานนั้น ๆ” เพราะเราต้องเน้นความเร็ว เพื่อการแข่งขันในเชิงเวลา และมีคุณภาพในการทำงานเพื่อให้สินค้าและบริการเป็นที่พึงพอใจต่อลูกค้า

เมื่อเราแบ่งพฤติกรรม 2 กลุ่ม เชิงรุก และ เชิงรับ เรามาดูการโฟกัสอีก 2 กลุ่มจากภาพจะมีกลุ่มที่เน้นเรื่องงาน และ เน้นเรื่องคน/จิตใจ


1. เน้นเรื่องงาน

คือ การใส่ใจที่ตัวเนื้องานหลักก่อนเรื่องส่วนตัว

2. เน้นเรื่องคน/จิตใจ

คือ การใส่ใจที่ความรู้สึกของคนก่อนเรื่องงาน


ยกตัวอย่าง ถ้ามีเจ้านายมาถึงที่ทำงาน แต่มาถึงก็ถามถึงเรื่องงานก่อนเรื่องอื่น ๆ ให้คิดว่า เขาใส่ใจเนื้องานเป็นหลักแต่ หากเจ้านายมาถึงที่ทำงาน ได้มีการถามสารทุกข์สุกดิบ เน้นการพูดคุยทักทายมีความเป็นกันเอง ให้คิดว่าเขาใส่ใจที่คนเป็นหลัก

จากภาพ คนฝั่งทำงานเชิงรุก จะเป็นกลุ่ม D (DOMINANCE) และ I (INFLUENCE)

คนทำงานเชิงรับ จะเป็นกลุ่ม S (STEADINESS) และ C (COMPLIANCE)

แต่หากดูการที่การโฟกัส กลุ่ม D (DOMINANCE) และ C (COMPLIANCE)

จะโฟกัสที่งานเป็นหลักทั้งคู่

ส่วน I (INFLUENCE) และ S (STEADINESS) จะเน้นการโฟกัสที่คน/จิตใจ คนทั้งคู่การทำงานเป็นทีม คืออะไร

การทำงานเป็นทีม หมายถึง การร่วมกันทำงานของสมาชิกที่มากกว่า 1 คน โดยที่สมาชิกทุกคนนั้นจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันจะทำอะไรแล้วทุกคนต้องยอมรับร่วมกัน มีการวางแผนการทำงานร่วมกัน

การทำงานเป็นทีมมีความสำคัญในทุกองค์กรการทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานการทำงานเป็นทีมมีบทบาทสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของกลุ่มสมาชิกเป็นอย่างดีองค์ประกอบของทีมงาน

  1. เป้าหมาย (Goals)

  2. ความสามารถพิเศษ (Talent)

  3. บทบาท (Roles)

  4. กระบวนการทำงาน (Procedures)

  5. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relations)

  6. การเสริมสร้างกำลังใจ (Reinforcement)

  7. ความสัมพันธ์กับภายนอกองค์การExternal Relations

ดู 5,857 ครั้ง

コメント


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page