top of page

บริษัทประกาศวันที่ 31 ธ.ค. ซึ่งเป็นวันสิ้นปีบริษัทสามารถเลื่อนวันหยุด ให้มาหยุดชดเชยก่อน ได้หรือไม่บริษัทประกาศวันที่ 31 รันวาคม ซึ่งเป็นวันสิ้นปีเป็นวันหยุดตามประเพณี แต่วันดังกล่าวตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ของพนักงาน บริษัทสามารถเลื่อนวันหยุดดังกล่าวให้มาหยุดชดเชยก่อนในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม ได้หรือไม่ ?

การกำหนดวันหยุดตามประเพณีกฎหมายไม่ได้กำหนดรูปแบบไว้ นายจ้างจึงสามารถเลือกวันใดก็ได้เพื่อนำมาประกาศกำหนดวันหยุดตามประเพณีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เมื่อวันหยุดตามประเพณีที่นายจ้างประกาศกำหนดตรงกับวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดประจำสับดาห์ของลูกจ้างกรณีที่นายจ้างจะกำหนดให้วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 เป็นวันหยุดชดเชยซึ่งการหยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีต้องเป็นการหยุดแทนวันหยุดตามประเพณีที่ไม่ได้หยุดนายจ้างจึงไม่อาจกำหนดให้วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 เป็นวันหยุดชดเชย แต่ต้องปฏิบัติตามที่มาตรา 29 วรรคสามซึ่งกำหนดว่าในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจำสับดาห์ของลูกจ้างให้ลูกจ้างได้หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทำงานถัดไปและประกอบกับไม่มีบทกฎหมายใดกำหนดว่า นายจ้างจะต้องกำหนดให้หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีที่นายจ้างประกาศและลูกจ้างไม่ได้หยุดไว้กายในปีเดียวกัน ดังนั้น นายจ้างจึงไม่อาจกำหนดให้ลูกจ้างหยุดในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 ได้ แต่ต้องกำหนดให้หยุดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทำงานถัดไป คือวันที่ 2 มกราคม 2561 ข้อหารือกรมสวัสติการและคุ้มครองแรงงาน ที่ รง 0504/5149 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2559


ดู 174 ครั้ง

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page