top of page

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมือใหม่

อัปเดตเมื่อ 9 ก.พ. 2564

#การบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมือใหม่


ทรัพยากรมนุษย์ คือ?

1) ให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับงานขององค์กร

2) จัดการค่าตอบแทนการทำงานและผลประโยชน์อื่นๆ

3) ให้คำปรึกษาหน้าที่การงานกับพนักงานในองค์กร

4) ความรับผิดชอบพนักงาน

5) ชักจูงใจให้พนักงานร่วมเป็นหุ้นส่วนและร่วมมือกับองค์กร

6) พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานการบริหารและพัฒนา HR

1) พนักงาน : มีส่วนร่วม/รับผิดชอบเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเอง

2) ผู้บริหาร : ส่งเสริมสนับสนุนกระตุ้นร่วมวางแผน

3) ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ : วิเคราะห์วางแผนให้คำปรึกษาอำนวยการการบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมในภารกิจ 4 ด้าน

1) หา

2) พัฒนา

3) รักษา

4) ใช้ประโยชน์1) ด้านการสรรหาพนักงาน

เช่น การรับสมัครการสัมภาษณ์ การว่าจ้าง เป็นต้น2) ด้านการพัฒนาซึ่งครอบคลุมถึงการฝึกอบรม

และพัฒนาและการพัฒนาองค์กรเป็นต้น3) ด้านการรักษาพนักงาน ค่าตอบแทนความก้าวหน้าในตำแหน่ง

สวัสดิการ ความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์4) ด้านการใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า การวางแผนกำลังคน

การออกแบบงานและการกำหนดตำแหน่ง