งานบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมือใหม่

อัพเดตเมื่อ: ก.พ. 9

#การบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมือใหม่


ทรัพยากรมนุษย์ คือ?

1) ให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับงานขององค์กร

2) จัดการค่าตอบแทนการทำงานและผลประโยชน์อื่นๆ

3) ให้คำปรึกษาหน้าที่การงานกับพนักงานในองค์กร

4) ความรับผิดชอบพนักงาน

5) ชักจูงใจให้พนักงานร่วมเป็นหุ้นส่วนและร่วมมือกับองค์กร

6) พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานการบริหารและพัฒนา HR

1) พนักงาน : มีส่วนร่วม/รับผิดชอบเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเอง

2) ผู้บริหาร : ส่งเสริมสนับสนุนกระตุ้นร่วมวางแผน

3) ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ : วิเคราะห์วางแผนให้คำปรึกษาอำนวยการการบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมในภารกิจ 4 ด้าน

1) หา

2) พัฒนา

3) รักษา

4) ใช้ประโยชน์1) ด้านการสรรหาพนักงาน

เช่น การรับสมัครการสัมภาษณ์ การว่าจ้าง เป็นต้น2) ด้านการพัฒนาซึ่งครอบคลุมถึงการฝึกอบรม

และพัฒนาและการพัฒนาองค์กรเป็นต้น3) ด้านการรักษาพนักงาน ค่าตอบแทนความก้าวหน้าในตำแหน่ง

สวัสดิการ ความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์4) ด้านการใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า การวางแผนกำลังคน

การออกแบบงานและการกำหนดตำแหน่ง

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved